ประวัติความเป็นมา

สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล
Digital Technology Evaluation and Certification Institute (DTEC)

เดิมชื่องานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (ECEC) เป็นหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Certification Body) สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเป็นหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์รายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก.17065-2556 (ISO/IEC17065:2012) จากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการรับรองคุณภาพบริภัณฑ์ในกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงมาตรฐานระดับชาติของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดสำหรับคนไทย เพื่อการจำหน่าย หรือให้บริการภายในประเทศ หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อการส่งออก

  • พ.ศ. 2541 เริ่มดำเนินกิจกรรมรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานที่ เหมาะสมและทันสมัย ทำให้ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้
    เนคเทคจึงเริ่มพิจารณาเลือกข้อกำหนดที่เหมาะสมจากมาตรฐานที่สำคัญ สำหรับผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จำหน่ายในประเทศ และจัดทำเป็นมาตรฐานเฉพาะขึ้นใหม่เป็นมาตรฐานคอมพิวเตอร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “มาตรฐานเนคเทค” ซึ่งเป็นมาตรฐานผสมของมาตรฐาน ด้านความปลอดภัย ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า และด้านความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
  • พ.ศ. 2549  เตรียมตัวเพื่อปรับขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มเติม จากเดิมที่ให้การรับรองเฉพาะชุดสำเร็จของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ให้ครอบคลุม  ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ รวมถึงปรับปรุงมาตรฐานเนคเทค ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
  • พ.ศ. 2554  ขยายขอบข่ายการให้บริการ “ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์”
  • พ.ศ. 2555   ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก.5065 (ISO/IEC G.65) จากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ   เป็นรายแรกของประเทศไทย
  • พ.ศ. 2557  ขยายขอบข่ายการให้บริการรับรอง เพิ่มเติมอีก 6 ขอบข่าย บริภัณฑ์ไอซีที | เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน | บริภัณฑ์ส่องสว่าง | อุปกรณ์  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า | เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
  • พ.ศ. 2558  ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก.17065 (ISO/IEC 17065)
  • พ.ศ. 2561  เปิดให้บริการรับรอง ดาตาเซนเตอร์ (Data Center) ตามมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย โดยเริ่มโครงการพัฒนาต้นแบบ  การรับรองดาตาเซนเตอร์
  • พ.ศ. 2564  เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC)” และขยายขอบข่ายการให้บริการรับรองไปยังกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล