ขั้นตอนการรับรอง

ยื่นคำขอรับรองพร้อมเอกสารหลักฐาน
แบบคำขอรับรอง
F-NT-DTEC-03

ประเมินเอกสาร

ประเมินกระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้า/บริการ

พิจารณาตัดสินให้การรับรอง

ออกใบรับรอง