เลขที่ใบรับรองผู้ได้รับการรับรองรายละเอียดขอบข่ายรูปแบบการรับรองมาตรฐานที่ได้วันที่ออกวันที่สิ้นอายุสถานะการรับรอง
DC64-0001/อ 01บริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดแบบดาตาเซนเตอร์
: BANGKOK 2 DATA CENTER (BKK2DC)
(แบบเลขที่ 63-001)
อาคาร BANGKOK 2 DATA CENTER (BKK2DC) ชั้น 2 Data Hall 2E, 2W และ ชั้น 3 Data Hall 3E
ประเภทที่ 3
(ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ประเภทที่ 3, ระบบสายสัญญาณ
ประเภทที่ 3)
N1วสท. 022012-598 ก.พ. 6521 ก.ค. 68มีผลใช้งาน (Active)
DC63-0001/อ 01บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)แบบดาตาเซนเตอร์
เดอะคลาวด์ บี ดาตาเซนเตอร์
(แบบเลขที่ 61-002) [อาคาร เดอะคลาวด์ บี ชั้น 4]
ประเภทที่ 3
(ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ประเภทที่ 3, ระบบสายสัญญาณ
ประเภทที่ 3)
N1วสท. 022012-598 ก.พ. 6524 ก.พ. 67มีผลใช้งาน (Active)
66-0003บริษัท โกไอพีนาว จำกัด ซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ syslog-ng Store Box รุ่น 7.0 LTS
1aมศอ. 4003.1-256026 ธ.ค. 6626 ธ.ค. 67มีผลใช้งาน (Active)
63-0001บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัดซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ Softnix Logger รุ่น 6.X.X
3มศอ.4003.1-2560 26 มิ.ย. 66
(ต่ออายุครั้งที่ 1)
7 เม.ย. 69มีผลใช้งาน (Active)
62-0003บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัดซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ LogYou รุ่น VisibleOne
3มศอ.4003.1-2560 26 ม.ค. 6623 ก.ย. 69มีผลใช้งาน (Active)
60-0003บริษัท วีอาร์ซีโอเอ็มเอ็ม จำกัดซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ NetEvid Centralize Log
Management รุ่น 1.XX.X
3มศอ.4003.1-2560 12 ต.ค. 66
(ต่ออายุครั้งที่ 2)
12 ต.ค. 69มีผลใช้งาน (Active)
58-0006บริษัท บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ SafeLog@R2
Authentication Server รุ่น 3.x
3มศอ.4003.1-2560 11 ก.พ. 65
(ต่ออายุครั้งที่ 2)
12 พ.ย. 67มีผลใช้งาน (Active)
58-0005บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี
อินทิเกรเทด จำกัด
ซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ SRAN Module Logger รุ่น 1.0.0
3มศอ.4003.1-2560 8 ต.ค. 64
(ต่ออายุครั้งที่ 2)
20 ต.ค. 67มีผลใช้งาน (Active)
64-0002บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัดซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ NetkaView Logger ตระกูล NetkaView Famlily รุ่น NLG-SW เวอร์ชั่น 1.X.X3มศอ.4003.1-2560 9 ก.ค. 649 ก.ค. 67มีผลใช้งาน (Active)
66-0001บริษัท ไอดิโอเทค จำกัดซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ SEARA รุ่น 1.15.01aมศอ.4003.1-256031 พ.ค. 6631 พ.ค. 67มีผลใช้งาน (Active)
DC66-0001ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการออกแบบดาตาเซนเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บางบัวทอง การไฟฟ้านครหลวงN1วสท. 022012-22
วสท. 022012-59
7 เม.ย. 667 เม.ย. 69มีผลใช้งาน (Active)
66-0002บริษัท เซ็นส์ อินโฟ เทค จำกัดซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ALLTRA Log รุ่น 1.X3มศอ.4003.1-256021 ก.ค. 6621 ก.ค. 69มีผลใช้งาน (Active)