เลขที่ใบรับรองผู้ได้รับการรับรองรายละเอียดขอบข่ายรูปแบบการรับรองมาตรฐานที่ได้วันที่ออกวันที่สิ้นอายุสถานะการรับรอง
DC64-0001บริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดแบบดาตาเซนเตอร์
: BANGKOK 2 DATA CENTER (BKK2DC)
(แบบเลขที่ 63-001)
อาคาร BANGKOK 2 DATA CENTER (BKK2DC) ชั้น 2 Data Hall 2E, 2W และ ชั้น 3 Data Hall 3E
ประเภทที่ 3
(ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ประเภทที่ 3, ระบบสายสัญญาณ
ประเภทที่ 3)
N1วสท. 022012-5921 ก.ค. 6421 ก.ค. 66มีผลใช้งาน (Active)
DC63-0001บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)แบบดาตาเซนเตอร์
เดอะคลาวด์ บี ดาตาเซนเตอร์
(แบบเลขที่ 61-002) [อาคาร เดอะคลาวด์ บี ชั้น 4]
ประเภทที่ 3
(ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ประเภทที่ 3, ระบบสายสัญญาณ
ประเภทที่ 3)
N1วสท. 022012-5924 ก.พ. 6324 ก.พ. 65มีผลใช้งาน (Active)
63-0004บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัดซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ Log Management System L100 เวอร์ชั่น 2.2
1aมศอ. 4003.1-256023 พ.ย. 6323 พ.ย. 64มีผลใช้งาน (Active)
63-0003บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัดระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ Softnix Logger รุ่น SLG-SA3, SLG-SA4
3- มศอ.4003.1-2560
- ศอ.2002.2–2558
- ศอ.2006.2.1–2558
- มอก.1561–2556
- มอก.1956-2553
- มอก.1448-2553
4 พ.ย. 634 พ.ย. 66มีผลใช้งาน (Active)
63-0002บริษัท โกไอพีนาว จำกัด ซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ syslog-ng Store Box รุ่น 6.0
1aมศอ. 4003.1-25601 มิ.ย. 64
(ต่ออายุครั้งที่ 1)
27 พ.ค. 65มีผลใช้งาน (Active)
63-0001บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัดซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ Softnix Logger รุ่น 6.X.X
3มศอ.4003.1-2560 7 เม.ย. 637 เม.ย. 66มีผลใช้งาน (Active)
62-0003บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัดซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ LogYou รุ่น VisibleOne
3มศอ.4003.1-2560 23 ก.ย. 6223 ก.ย. 65มีผลใช้งาน (Active)
62-0002/ก 01บริษัท เอ็นเจ เน็ตเวิร์ค จำกัดระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
Authentication Server รุ่น 3.x
Enterprise อนุกรม 7920+
3- มศอ.4003.1-2560
- ศอ.2002.2–2558
- ศอ.2006.2.1–2555
- มอก.1561–2556
- มอก.1956-2553
- มอก.1448-2553
20 ก.ย. 6227 ก.พ. 65มีผลใช้งาน (Active)
62-0001/ก 01บริษัท จีเอเบิล จำกัดซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ G-Templar รุ่น 2.X.X3มศอ.4003.1-2560 20 ก.ย. 6215 ม.ค. 65มีผลใช้งาน (Active)
60-0003บริษัท วีอาร์ซีโอเอ็มเอ็ม จำกัดซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ NetEvid Centralize Log
Management รุ่น 1.XX.X
3มศอ.4003.1-2560 3 ก.พ. 64
(ต่ออายุครั้งที่ 1)
12 ต.ค. 66มีผลใช้งาน (Active)
58-0005บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี
อินทิเกรเทด จำกัด
ซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ SRAN Module Logger รุ่น 1.0.0
3มศอ.4003.1-2560 8 ต.ค. 64
(ต่ออายุครั้งที่ 2)
20 ต.ค. 67มีผลใช้งาน (Active)
64-0001บริษัท กีสซ์คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัดซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ Sinenix รุ่น 2.01a- มศอ.4003.1-2560
- ศอ. 2006.3-2558
1 มิ.ย. 641 มิ.ย. 65มีผลใช้งาน (Active)
64-0002บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัดซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ NetkaView Logger ตระกูล NetkaView Famlily รุ่น NLG-SW เวอร์ชั่น 1.X.X3มศอ.4003.1-2560 9 ก.ค. 649 ก.ค. 67มีผลใช้งาน (Active)
64-0003บริษัท อิมเมจ สไตล์จำกัดซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ DLOG เวอร์ชั่น 1.1.61aมศอ.4003.1-2560 8 ต.ค. 648 ต.ค. 65มีผลใช้งาน (Active)