หลักเกณฑ์การรับรอง

หลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้ยื่นคำขอ และผู้ได้รับการรับรอง

1.  ข้อกำหนดทั่วไปในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
2.  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
3.  ข้อกำหนดทั่วไปในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (การตรวจประเมินสถานประกอบการ)

ข้อกำหนดเฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1.   คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ (Computer & Equipment)
2.   ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Computer Log Systems)
3.   บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Audio/Video & ICT)
4.   เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (Household)
5.   บริภัณฑ์ส่องสว่าง (Lighting)
6.   อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic & Electrical Devices)
7.   เครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า (Electrical Medical Devices)
8.   เครื่องมือไฟฟ้าทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ (Industrial & Scientific Equipment)
9.   การออกแบบดาตาเซนเตอร์ (Data Center Design)
10.  การติดตั้งและการบริหารจัดการดาตาเซนเตอร์ (Data Center Installation and Operation)