ดาวน์โหลดแบบคำขอ

  1. F-NT-DTEC-03 แบบคำขอรับการรับรอง
  2. F-NT-DTEC-04 แบบสอบถามประกอบคำขอรับการรับรอง
  3. F-NT-DTEC-10 คำขอต่ออายุการรับรอง
  4. F-NT-DTEC-18 ข้อมูลการออกแบบเบื้องต้น (สำหรับดาตาเซนเตอร์)