อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการรับรองคุณภาพผลิดภัณฑ์ เป็นไปตามประกาศของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ