บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Product Inspection)

DTEC มีผู้ประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญ ในการดำเนินการสุ่มตรวจสินค้าและบริการใน กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพสินค้า ว่าสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาดมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่

0 2564 6900 ต่อ 2080…4

dtec@nectec.or.th