ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์/รับฟังข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานวิธีการประเมินคุณลักษณะของบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

  ด้วยสถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มีกำหนดสัมมนาประชาพิจารณ์/รับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานวิธีการประเมินคุณลักษณะของบริการด้วยเทคโนโลยีดจิทัล (Digital as a Service) ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องการ์เด้น 4 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร และการสัมมนาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Webex ลงทะเบียน ที่นี่