การขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ

DTEC เปิดรับสมัคร ผู้ประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาที่ DTEC ให้บริการรับรอง ดังต่อไปนี้

1.คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ (Computer & Equipment)
2.ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Computer Log Systems)
3.บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Audio/Video & ICT)
4.เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (Household)
5.บริภัณฑ์ส่องสว่าง (Lighting)
6.อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic & Electrical Devices)
7.เครื่องมือแพทย์ทางไฟฟ้า (Electrical Medical Devices)
8.เครื่องมือไฟฟ้าทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ (Industrial & Scientific Equipment)
9.ดาตาเซนเตอร์ (Data center)
10.สินค้าเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Digital)
11.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)

 

คุณสมบัติผู้ประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ

  • เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ทำงาน ในสาขาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต้องไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิต หรือเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะรับจ้างช่วง ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา


การขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสาร เพื่อให้ DTEC พิจารณา ดังต่อไปนี้

  • ประวัติส่วนตัว (CV)

  – ประวัติการศึกษา
  – ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
  – ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

  • สำเนาใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน หรือระบบงาน อาทิ Lead auditor/ auditor ISO 9001, ISO/IEC17065 (ถ้ามี)
  • สำเนาใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ (ถ้ามี)
  • สำเนาใบประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

โดย DTEC จะประเมินจากหลักฐานที่ส่งมา และนัดหมายเพื่อประเมินการทำงาน

สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

ทะเบียนผู้รับจ้างช่วง

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับขึ้นทะเบียน

0 2564 6900 ต่อ 2080..4