การรับรองดาตาเซนเตอร์
Data Center Certification

DTEC ให้บริการรับรองดาตาเซนเตอร์ ตามมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย วสท.022012 ออกโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ (วสท.)

ซึ่งการรับรองดาตาเซนเตอร์ของ DTEC คำนึงถึงการออกแบบ และการทำงานของดาตาเซนเตอร์ในสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนต่างๆ ที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ขอบเขตการให้บริการ

*ผู้ยื่นคำขอต้องผ่านการรับรองการออกแบบจาก DTEC ก่อน จึงจะสามารถยื่นขอรับรองการติดตั้งและการบริหารจัดการ

การรับรองดาตาเซนเตอร์แบ่งออกเป็น 2 เฟส ได้แก่

I. การรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ (Data Center Design) ประกอบด้วย กิจกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้

II. การรับรองการติดตั้งและการบริหารจัดการ (Data Center Installation and Operation) ประกอบด้วย กิจกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้

หลักเกณฑ์การรับรอง

การตรวจประเมินเพื่อรับรองดาตาเซนเตอร์ ประกอบด้วย 7 มอดูลโดยใช้มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของประเทศไทยเป็นหลัก
ดาวน์โหลด ข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการรับรองดาตาเซนเตอร์

  1. การออกแบบดาตาเซนเตอร์ (Data Center Design)
  2. การติดตั้งและการบริหารจัดการดาตาเซนเตอร์ (Data Center Installation and Operation

อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมดาตาเซนเตอร์

การคำนวนอัตราค่าตรวจประเมินแบบ และการติดตั้งและการบริหารจัดการ

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0 2564 6900 ต่อ 2080…4

dtec@nectec.or.th

เชื่อถือได้ : สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ รับรองโดยสถาบันฯ ที่เป็นกลาง

มั่นใจได้ : ทวนสอบการออกแบบ และการบริหารจัดการดาตาเซนเตอร์ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ

ลดความเสี่ยง : ค้นหาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ครอบคลุมมากถึง 8 มอดูล

ประหยัด : ค่าใช้จ่ายในการขอรับรองต่ำกว่าหน่วยรับรองต่างประเทศ

คุ้มค่า : ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ดาตาเซนเตอร์ในระยะยาว