เนคเทค-สวทช. มอบใบรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ (Certificate of Data Center Design) ให้บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ยกระดับมาตราฐานดาตาเซนเตอร์สู่สังคมไทย

datacenterdesign


ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค มอบใบรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ (Certificate of Data Center Design) แก่ ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบใบรับรองการออกแบบดาตาเซนเตอร์ เดอะคลาวด์ บี ประเภทของดาตาเซนเตอร์ : ประเภทที่ 3 โดย งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เนคเทค เป็นผู้ออกใบรับรอง

datacenterdesign


บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองแบบดาตาเซนเตอร์เป็นใบรับรองที่แสดงว่าการออกแบบของดาตาเซนเตอร์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ประเภทที่ 3 อ้างอิงมาตรฐาน วสท.022012-59 มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย โดยจุดเด่นของใบรับรองแบบดาตาเซนเตอร์แบ่งออก 3 ส่วน ส่วนแรกคือ เนคเทคตรวจสอบมากถึง 7 โมดูล ดังนี้

  1. ทำเล และสถานที่ตั้ง
  2. ครงสร้างพื้นฐาน และสถาปัตยกรรม
  3. ระบบไฟฟ้า
  4. ระบบปรับสภาพอากาศ
  5. ระบบโทรคมนาคม
  6. ระบบป้องกันภัย
  7. ระบบความมั่นคงสารสนเทศ

ส่วนที่ 2 คือ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้ง 7 โมดูล มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย

ส่วนที่ 3 คือ ผู้ประเมินเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มีประสบการณ์และทักษะดีเยี่ยม เพื่อให้มั่นใจว่าการรับรองเป็นไปตามประเภทที่ออกแบบไว้อย่างแท้จริง

datacenterdesign