มาตรฐานและเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสารชื่อเอกสารวันที่เผยแพร่ชื่อไฟล์
ศอ.๒๐๐๑.๑วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๑ ทั่วไป๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ 1_NT-2001.1-5809
ศอ.๒๐๐๑.๒วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๒ ความร้อน๒๘ ก.พ. ๒๕๕๔ 2_NT-2001.2-5311
ศอ.๒๐๐๑.๓วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๓ ความชื้น๑๙ ก.ย. ๒๕๕๖ 3_NT-2001.3-5508
ศอ.๒๐๐๑.๔วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๔ ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า๒๓ ก.ย. ๒๕๕๖ 4_NT-2001.4-5508
ศอ.๒๐๐๑.๕วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๕ ความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ 5_NT-2001.5-5809
ศอ.๒๐๐๒.๑วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๑ ทั่วไป๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒ 6_NT-2002.1-6104
ศอ.๒๐๐๒.๒วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๒ ความร้อน๕ ต.ค. ๒๕๕๘ 7_NT-2002.2-5810
ศอ.๒๐๐๒.๓วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๓ ความชื้น๑๕ ก.ย. ๒๕๕๘ 8_NT-2002.3-5809
ศอ.๒๐๐๒.๕วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๕ ความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ 9_NT-2002.5-5806
ศอ.๒๐๐๕.๑วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๑ ทั่วไป๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๘ 10_NT-2005.1-5805
ศอ.๒๐๐๕.๒.๑วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๒ ส่วนที่ ๑ การใช้พลังงานในภาวะใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘ 11_NT-2005.2.1-5805
ศอ.๒๐๐๕.๒.๒วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๒ ส่วนที่ ๒ การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘ 12_NT-2005.2.2-5805
ศอ.๒๐๐๕.๓ วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม ๓ การคำนวณและประมวลผลข้อมูล๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘ 13_NT-2005.3-5805
ศอ.๒๐๑๑.๑วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๑๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘ 14_NT-2011.1-5805
ศอ.๒๐๑๑.๒.๑วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๒ ส่วนที่ ๑ การใช้พลังงานในภาวะการใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘ 15_NT-2011.2.1-5805
ศอ.๒๐๑๑.๒.๒วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๒ ส่วนที่ ๒ การใช้พลังงานในภาวะใช้งาน๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘ 16_NT-2011.2.2-5805
ศอ.๒๐๑๑.๓วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล สำหรับใช้ในสำนักงาน หรือที่พักอาศัย เล่ม ๓ ผลิตภาพการพิมพ์๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘ 17_NT-2011.3-5805
ศอ.๒๐๑๒.๑ วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๑ ทั่วไป๑๘ ก.ย. ๒๕๕๖ 18_NT-2012.1-5311
ศอ.๒๐๑๒.๒วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๒ ความร้อน๒๓ ส.ค. ๒๕๕๖ 19_NT-2012.2-5311
ศอ.๒๐๑๒.๓วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๓ ความชื้น๓๐ ต.ค. ๒๕๖๐ 20_NT_2012.3-6110
ศอ.๒๐๑๒.๔วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สำหรับบริภัณฑ์พิมพ์แบบดิจิทัล เล่ม ๔ ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑ 21_NT_2012.4-6104
ศอ.๒๐๐๖.๑ วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๑๒๓ พ.ค. ๒๕๕๘ 22_NT-2006.1-5805
ศอ.๒๐๐๖.๒.๑ วิธี การประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๒ ส่วนที่ ๑ การใช้พลังงานในภาวะใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑ 23_NT-2006.2.1-5805
ศอ.๒๐๐๖.๒.๒วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๒ สวนที่ ๒ การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑ 24_NT-2006.2.2-5805
ศอ.๒๐๐๖.๓ วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ บริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๓ การทำงาน๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑ 25_NT-2006.3-5805
ศอ.๑๐๐๑ วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับ ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง สมรรถนะสูง--
ศอ.๔๐๐๓.๒ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ – เล่ม ๒ แนวทางในการจัดทำและตรวจสอบ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ 26_NT-4003.2-6005