การสนับสนุนและสิ่งที่ได้รับ

Submitted by sittichai on Mon, 04/20/2020 - 14:31

การสนับสนุนเมื่อเข้าร่วมโครงการฯ
1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าอบรมฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมฯ
2. สนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดอบรมให้ทดลองใช้ประกอบในการทำผลงาน
3. สนับสนุนที่พัก สำหรับผู้รับการอบรม ตลอดการจัดอบรม
4. สนับสนุนอาหารเช้า อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ตลอดการจัดอบรม

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ
1. ใบประกาศนียบัตรประจำโครงการฯ
2. เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ผ่านประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ได้รับการสนับสนุนโครงการฯ ต่อเนื่อง กรณีมีผลงานที่นำมาเข้าร่วมในการอบรมฯ เป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนสำคัญในวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับการจบการศึกษา ในสาขาที่กำลังศึกษาอยู่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะทำงานโครงการฯ เป็นสำคัญ