หลักการและเหตุผล

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 20 เม.ย. 2563 - 09.37 น.

          ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยอยู่ในรูปแบบของสื่อต่างๆ ทั้งเสียง ภาพและตัวอักษร หรือด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม ระบบมีสายและไร้สาย รวมทั้งระบบสื่อมวลชน ตามกรอบของนโยบาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 หรือ “ICT 2020” ได้วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย ปลอดภัย และกระจายอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเชี่ยวชาญระดับสากล สร้างความเข้มแข็งโดยเฉพาะ ภาคการเกษตร ภาคบริการ เพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรม และเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่านโยบายในการพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานสารสนเทศตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บ การประมวลผล การเรียกใช้ การแลกเปลี่ยน อีกทั้งช่วยในการจัดระบบอัตโนมัติ ช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนา วิจัย ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ อีกทั้งยังมีภาระกิจในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ จึงได้ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ เพื่อรองรับด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กำลังจะเป็นบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
          และในปีที่ผ่านมา จากการที่ สวทช. โดย เนคเทค ได้จัดดำเนินโครงการนำร่อง พัฒนาศักยภาพเยาวชนของสถาบันการอาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทางด้านเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยี IoT ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชน ครู อาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาเข้าร่วมเป็นอย่างมาก ดังนั้น เนคเทค จึงได้จัดทำโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเทศ (R Cheewa Inno Camp 2020) ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และวิธีการนำอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และกระจายตัวทั่วประเทศ รวมถึงเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการนำผลงานวิจัยจากนักวิจัยเนคเทค ไปร่วมทดสอบ ร่วมใช้งาน สำหรับเก็บข้อมูลผลการทดสอบ การใช้งาน มาพัฒนา ปรับปรุงผลงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้ง เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยของเนคเทค สู่เยาวชนสายอาชีวะ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในภาคอุตสหกรรมของประเทศอีกด้วย