คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 20 เม.ย. 2563 - 14.23 น.

1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือสังกัดสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และปวส.
2. มีความรู้ด้าน Hardware (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์)
3. มีความรู้ด้าน Software (สามารถเขียน อ่าน code โปรแกรมภาษา C , C++ ได้)
4. มีอาจารย์ และหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษานั้นๆ จริง
5. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และพัฒนาผลงานด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง