Q & A

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 24 ส.ค. 2563 - 13.30 น.

เพื่อเป็นช่องทางในการไขข้อคำถามต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของข้อสอบถามที่มีผู้สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก

Q: แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้กี่ทีม
A: สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ไม่จำกัดจำนวนทีมจากแต่ละสถาบันการศึกษา แต่จะมีการพิจารณาคัดเลือกตามความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการที่กรอกมาในใบสมัคร online

Q: อาจารย์ที่ปรึกษาของทีมที่สมัครเข้าร่วม จากสถาบันการศึกษาเดียวกัน ซ้ำกันได้หรือไม่
A: ซ้ำได้ครับ แต่เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ส่งเสริมความรู้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาของแต่ละแห่ง ทางผู้จัด แนะนำว่าไม่ควรซ้ำ เนื่องจากอยากเรียนเชิญคณาจารย์หลายๆ ท่าน จากแต่ละสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ครับ

Q: จำเป็นต้องมีโครงการ/ผลงาน เพื่อมาสมัครเข้าร่วมการอบรมหรือไม่
A: ไม่จำเป็นครับ แต่สิ่งสำคัญคือ ต้องมีไอเดีย หรือแนวความคิด ในการทำโครงการ/ผลงาน ตามรายละเอียดใน "ข้อกำหนด" เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการกรอกใบสมัคร และเป็นรูปแบบ/แนวทางในการนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปประยุกต์ใช้งาน

Q: กรณีมีโครงการ/ผลงาน อยู่แล้ว สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้หรือไม่
A: สมัครได้ครับ โดยเลือก Theme ที่ตรงหรือใกล้เคียงกับโครงการ/ผลงาน ที่มีอยู่ เพื่อนำมาทดสอบหรือนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรม ไปปรับใช้หรือปรับปรุงให้โครงการ/ผลงานเดิมมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น

Q: ทางโครงการฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนใดบ้างแก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม
A: ทางโครงการฯ สนับสนุนอาหารเช้า อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ตลอด 3 วันของการจัดอบรม และจัดเตรียมที่พักที่ใกล้กับสถานที่จัดอบรมแก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมทุกคน ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัดครับ

Q: ในการสนับสนุนที่พักสำหรับการเข้าร่วมอบรม สนับสนุนอย่างไรบ้าง
A: ทางโครงการฯ สนับสนุนที่พักแก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมทุกคน ตามรายชื่อที่แจ้งไว้ในใบสมัครเท่านั้น โดยจะจัดหาที่พักในบริเวณที่ใกล้กับสถานที่จัดงานมากที่สุด กรณีประสงค์หาที่พักเอง จะไม่สามารถนำใบเสร็จค่าที่พักมาเบิกจ่ายกับทางโครงการฯ ได้ เนื่องจากทางผู้จัดอยากให้พักในส่วนที่ทางโครงการฯ จัดเตรียมไว้ให้จะเป็นการสะดวกกว่าครับ แต่ที่เปิดช่องให้จัดหาที่พักเอง ก็เพื่อสำหรับบางสถาบันการศึกษา ที่อยู่ใกล้กับสถานที่จัดงาน หรือผู้เข้าร่วมอบรมมีที่พักที่ใกล้กับสถานที่จัดงานอยู่แล้วครับ

Q: นักศึกษาของสถาบันการศึกษาใดบ้าง ที่สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมนี้ได้
A: ทางโครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสังกัดของสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวมทั้งเปิดโอกาสให้กับสถาบันการศึกษาที่มีการเปิดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับ ปวช. และปวส. ด้วย ดังนั้น นักศึกษา และคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ตรงกับ คุณสมบัติผู้เข้าร่วม การอบรม สามารถสมัครได้ครับ