Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
เนคเทครับรางวัลรองชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ เนคเทครับรางวัลรองชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค/สวทช.) โดย ดร.กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ รองผู้อำนวยการเนคเทค เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านเ...
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. อมรรัตน์ ลิ้มมณี ขอแสดงความยินดีกับ ดร. อมรรัตน์ ลิ้มมณี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค/สวทช.) ขอแสดงความยินดีกับ ดร. อมรรัตน์ ลิ้มมณี และทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (STL) ได้รับรางวัล BEST POSTER AWARD ในงาน Th...
ขอแสดงความยินดี ดร.จันทร์จิรา สินทนะโยธิน ขอแสดงความยินดี ดร.จันทร์จิรา สินทนะโยธิน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค/สวทช.) ขอแสดงความยินดีกับดร.จันทร์จิรา สินทนะโยธิน นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ (INIRU) ได้รับรางวัลเหรียญ...
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมผลงานวิจัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมผลงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)ได้ให้การต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เยี่ยมชมผลงา...
งานสัมมนา Recent Trend of LED Technology Development in Thailand-South Korea งานสัมมนา Recent Trend of LED Technology Development in Thailand-South Korea ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัมมนาพิเศษ Recent Trend of LED Technology Development ...
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับเกียรติต้อนรับ ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งส...
เปิดโลกการเรียนรู้งานวันเด็กด้วย เปิดโลกการเรียนรู้งานวันเด็กด้วย "ทวิทรรศน์" ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำทัพนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยนำ เลนส์ทวิทรรศน์แบบพกพาและเชื่อมต่อสม...
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม FFC Plus สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม FFC Plus ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเก็บข้...
เลนส์ทวิทรรศน์แบบพกพาและเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน เลนส์ทวิทรรศน์แบบพกพาและเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ เปิดตัวผลงานวิจัยสุดเจ๋ง เลนส์ทวิทรรศน์แบบพกพาและเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน มีกำลังขยายมากถึง 100 เท่า ในงานการจัดอัน...
เนคเทคต้อนรับคณะจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เนคเทคต้อนรับคณะจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ให้การต้อนรับคณะนายแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมงานวิจัยด้านสุขภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ...
Show all
Show all
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
จันทร์นิทรา โปรแกรมวิเคราะห์เสียงกรน จันทร์นิทรา โปรแกรมวิเคราะห์เสียงกรน โปรแกรมวิเคราะห์เสียงกรน หรือโปรแกรมจันทร์นิทรา มีแนวคิดคือต้องการบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวเองในขณะนอนหลับ ว่าเป็นอย่างไร มีอาการกรนร่วมด้วยหรือไม่ และเมื่อนอนกรนแล้วการกรนนั้นสัม...
เปิดโลกมหัศจรรย์ด้วย มิวอาย เปิดโลกมหัศจรรย์ด้วย มิวอาย ปัจจุบันอุปกรณ์พกพาอย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็บมีใช้กันอย่างแพร่หลาย บวกกับการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ส่วนใหญ่ทำได้ในห้องปฏิบัติการวิจัย ทีมวิจัยพัฒนาจึงเกิดแนวคิดนำของทั้งสองสิ่งมารวมเข้าด้วยก...
ระบบแปลภาษา สำหรับอาเซียน 2015 ระบบแปลภาษา สำหรับอาเซียน 2015 โครงการพัฒนาระบบแปลภาษาสำหรับรองรับประชาคมอาเซียน 2015 ได้พัฒนาพจนานุกรมสำหรับภาษาที่อยู่ในอาเซียน เน้นที่โดเมนการท่องเที่ยว จำนวน 5000 คำ
ระบบอ่านค่าข้อมูลเซนเซอร์ไร้สายด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ระบบอ่านค่าข้อมูลเซนเซอร์ไร้สายด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา อุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์ไร้สายที่มีวงจรข้อมูลเวลาจริง สามารถเก็บค่าของเวลาได้ แม้โหนดจะประสบปัญหาเรื่องของการสูญเสียพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก มีการบันทึกเวลาที่แม่นยำกว่าเดิม
เครื่องจ่ายพลังงานไฟฟ้าเสริมจากเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องจ่ายพลังงานไฟฟ้าเสริมจากเซลล์แสงอาทิตย์ การนำพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานให้กับเครื่องปรับอากาศร่วมก...
เครื่องขันสกรูอัตโนมัติ เครื่องขันสกรูอัตโนมัติ เครื่องขันสกรูอัตโนมัติสำหรับการประกอบแผ่นวงจรฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ตัวควบคุมและหน้าจอแสดงการทำงานสำหรับเครื่องขันสกรูอัตโนมัติ มีความแม่นยำสูง การส่งสัญญาณควบคุมให้กับตัวขับเคลื่อนมอเตอร์เปลี...
หัววัดความชื้นในดินแบบโพรงอากาศ หัววัดความชื้นในดินแบบโพรงอากาศ สามารถแสดงค่าบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในดินได้ตามเวลากำหนด แก้ปัญหาเรื่องความชื้นจากการไหลผ่านของน้ำในดิน มีอายุการใช้งานนานขึ้น ราคาถูก เกษตรกรสามารถวางแผนให้น้ำที่เหมาะสมกับอุณ...
การวัดความหวานโดยใช้เทคนิค ion selective electrode การวัดความหวานโดยใช้เทคนิค ion selective electrode นวัตกรรมใหม่ในการวัดค่าความหวานโดยเทคนิควัดด้วยค่า pH ของน้ำตาลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ล้างทำความสะอาดได้ง่าย
การคำนวณและแสดงผลจูงใจให้ขับรถตามความเร็วแนะนำ การคำนวณและแสดงผลจูงใจให้ขับรถตามความเร็วแนะนำ การคํานวณวิเคราะห์รูปแบบการขับรถยนต์ลักษณะต่างๆ ร่วมกับการตรวจพลวัตการเคลื่อนที่ของรถยนต์ การระบุสภาพถนนด้วยข้อมูลพื้นฐานจาก GPS พร้อมด้วยการคํานวณตามทฤษฎีการเคลื่อนที่ การประเมินระดับคะ...
ระบบบอลลูนสื่อสารไร้สายฉุกเฉิน ระบบบอลลูนสื่อสารไร้สายฉุกเฉิน สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณการสื่อสารได้เกือบทุกช่องทาง มีขนาดและน้ำหนักเบา ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย มีความง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ราคาไม่สูง ใช้พลังงานน้อย เข้าถึงได้ท...
เนคเทค ปลูกผักเสริมองค์กรแกร่ง เนคเทค ปลูกผักเสริมองค์กรแกร่ง
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

TWI-VIS TWI-VIS
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน รดน้ำพืชอย่างเพียงพอด้วยเครื่องวัดความชื้นที่ใช้เทคนิกแบบ TDR พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน รดน้ำพืชอย่างเพียงพอด้วยเครื่องวัดความชื้นที่ใช้เทคนิกแบบ TDR
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน แอปพลิเคชันคำนวณการให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน แอปพลิเคชันคำนวณการให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

Special Interviews: สัมภาษณ์ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ตอนที่ 1/3 Special Interviews: สัมภาษณ์ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ตอนที่ 1/3
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

Special Interviews: สัมภาษณ์ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ตอนที่ 2/3 Special Interviews: สัมภาษณ์ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ตอนที่ 2/3
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

Special Interviews: สัมภาษณ์ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ตอนที่ 3/3 Special Interviews: สัมภาษณ์ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ตอนที่ 3/3
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

Special Interviews: สัมภาษณ์ ดร.รัฐภูมิ ตู้จินดา ตอนที่ 1/3 Special Interviews: สัมภาษณ์ ดร.รัฐภูมิ ตู้จินดา ตอนที่ 1/3
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

Special Interviews: สัมภาษณ์ ดร.รัฐภูมิ ตู้จินดา ตอนที่ 2/3 Special Interviews: สัมภาษณ์ ดร.รัฐภูมิ ตู้จินดา ตอนที่ 2/3
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

Special Interviews: สัมภาษณ์ ดร.รัฐภูมิ ตู้จินดา ตอนที่ 3/3 Special Interviews: สัมภาษณ์ ดร.รัฐภูมิ ตู้จินดา ตอนที่ 3/3
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่น P02 เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่น P02
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

ระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

ระบบเครื่องมือวัดอัตโนมัติเขื่อนวชิราลงกรณ์ ระบบเครื่องมือวัดอัตโนมัติเขื่อนวชิราลงกรณ์
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.36
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.35
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.34
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.33
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.32
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.31
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.30
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.29
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.28
Show all
e-book | PDF | HTML
รายงานประจำปี 2557
e-book | PDF | HTML
รายงานประจำปี 2556
e-book | PDF | HTML
รายงานประจำปี 2555
e-book | PDF | HTML
รายงานประจำปี 2554
Show all
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
e-book | PDF | HTML
Solar Club Meeting Report
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 11
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 10
e-book | PDF | HTML
PV Status Report
e-book | PDF | HTML
Solar PV Rooftop
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 9
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 8
e-book | PDF | HTML
ระบบการสื่อสารไทย อดีตสู่อนาคต
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 7
e-book | PDF | HTML
50 ปี เทคโนโลยีเลเซอร์
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 6
e-book | PDF | HTML
พลังงาน
Show all

Event Calendar Show all

ไม่มีกิจกรรม