• ระบบการบันทึกข้อมูลต้นยูคาลิปตัส

 • Workshop Internet of Things

 • Tamis ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทย

 • 10 ข่าวดัง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • รับสมัครผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

News
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
เนคเทคต้อนรับคณะจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เนคเทคต้อนรับคณะจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ให้การต้อนรับคณะนายแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมงานวิจัยด้านสุขภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ...
เกษตรกรไหมไทย ก้าวไกลสู่ตลาด ด้วยระบบสารสนเทศ เกษตรกรไหมไทย ก้าวไกลสู่ตลาด ด้วยระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมมือกับ กรมหม่อนไหม เปิดตัวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการกระบวนการผลิตและการตลาดไหมไทย ตั้งเป้ายกระดับอาชีพเกษตรกรไหมไทยก้าวไกลสู่ตลาดด้วย...
เนคเทคต้อนรับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนคเทคต้อนรับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace...
การประชุมรับฟังความคิดเห็นจัดตั้งสถาบันเทคโนโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ การประชุมรับฟังความคิดเห็นจัดตั้งสถาบันเทคโนโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดตั้งสถาบันเทคโนโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูง...
โครงการ 5ส ประจำปี 2557 โครงการ 5ส ประจำปี 2557 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยงานพัฒนาบุคลากรและองค์กร จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ 5ส ประจำปี 2557 โดย ผศอ. และ ร.ผศอ.(ศิวรักษ์) ร.ผศอ.(กนกเวทย์) ร.ผศอ.(สุธี) ได้ให้เกียรติมอบรา...
รายการ Station 5 สัมภาษณ์ คุณวันทนีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส รายการ Station 5 สัมภาษณ์ คุณวันทนีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) เชิญทุกท่านชม รายการ Station 5 ช่วง "สิทธิที่เป็นจริงของคนพิการ Make the Right Real" สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 สัมภาษณ์ อ.วันทนีย์ พันธชาติ ผู้อ...
เนคเทค แสดงผลงานในวันนิทรรศการ โรงเรียนนายร้อยจปร เนคเทค แสดงผลงานในวันนิทรรศการ โรงเรียนนายร้อยจปร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ร่วมจัดแสดงผลงานในวันนิทรรศการ โรงเรียนนายร้อย ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. จังหวัดนครนายก
เนคเทคโชว์ New Mobile App ปี 57(ต่อ) เนคเทคโชว์ New Mobile App ปี 57(ต่อ) ด้าน Smart Farm 2 ผลงาน (@ParLai) โครงการนี้เป็นการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการตรวจวัดค่าความเข้มแสงในย่านที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง (PAR) และดัชนีพื้นที่ใบ (LAI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่เข้...
เนคเทคโชว์ New Mobile App ปี 57 เนคเทคโชว์ New Mobile App ปี 57   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ปี 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้พ...
คณะผู้บริหารเนคเทคร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช คณะผู้บริหารเนคเทคร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช ดร.ศรัณย์ สัมฤิทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการ และ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
Show all
Show all
ระบบรู้จำป้ายทะเบียนรถรวมชื่อจังหวัด ระบบรู้จำป้ายทะเบียนรถรวมชื่อจังหวัด ระบบลงทะเบียนรถเข้ารับสินค้าในโครงการระบบตรวจสอบรถขนปูนด้วยเทคนิคประมวลผลภาพ เป็นโปรแกรมลักษณะ DLL ทำหน้าที่รับภาพจากกล้อง CCTV บริเวณทางเข้าโรงงาน โดยโปรแกรมจะส่งหมายเลขทะเบียนรถที่แปลง...
ชุดฝึกระบบโทรศัพท์แบบดิจิทัล ชุดฝึกระบบโทรศัพท์แบบดิจิทัล ชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ชุมสายโทรศัพท์ระบบดิจิทัล เป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอาชีวะในการทดลองและการเรียนภาคปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมสายโทรศัพท...
 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.34
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.33
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.32
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.31
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.30
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.29
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.28
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.27
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.26
Show all
e-book | PDF | HTML
รายงานประจำปี 2556
e-book | PDF | HTML
รายงานประจำปี 2555
e-book | PDF | HTML
รายงานประจำปี 2554
Show all
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
e-book | PDF | HTML
Solar Club Meeting Report
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 11
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 10
e-book | PDF | HTML
PV Status Report
e-book | PDF | HTML
Solar PV Rooftop
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 9
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 8
e-book | PDF | HTML
ระบบการสื่อสารไทย อดีตสู่อนาคต
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 7
e-book | PDF | HTML
50 ปี เทคโนโลยีเลเซอร์
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 6
e-book | PDF | HTML
พลังงาน
Show all

Event Calendar Show all