• Twivis นวัตกรรมใหม่แห่งการ Zoom

 • ระบบการบันทึกข้อมูลต้นยูคาลิปตัส

 • Tamis ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทย

 • เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา

 • เทคโนโลยีสูบน้ำแบบประหยัดด้วย Solar Pump Inverter

News
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
เนคเทคต้อนรับคณะจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เนคเทคต้อนรับคณะจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ให้การต้อนรับคณะนายแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมงานวิจัยด้านสุขภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ...
เกษตรกรไหมไทย ก้าวไกลสู่ตลาด ด้วยระบบสารสนเทศ เกษตรกรไหมไทย ก้าวไกลสู่ตลาด ด้วยระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมมือกับ กรมหม่อนไหม เปิดตัวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการกระบวนการผลิตและการตลาดไหมไทย ตั้งเป้ายกระดับอาชีพเกษตรกรไหมไทยก้าวไกลสู่ตลาดด้วย...
เนคเทคต้อนรับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนคเทคต้อนรับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace...
การประชุมรับฟังความคิดเห็นจัดตั้งสถาบันเทคโนโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ การประชุมรับฟังความคิดเห็นจัดตั้งสถาบันเทคโนโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดตั้งสถาบันเทคโนโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูง...
โครงการ 5ส ประจำปี 2557 โครงการ 5ส ประจำปี 2557 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยงานพัฒนาบุคลากรและองค์กร จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ 5ส ประจำปี 2557 โดย ผศอ. และ ร.ผศอ.(ศิวรักษ์) ร.ผศอ.(กนกเวทย์) ร.ผศอ.(สุธี) ได้ให้เกียรติมอบรา...
รายการ Station 5 สัมภาษณ์ คุณวันทนีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส รายการ Station 5 สัมภาษณ์ คุณวันทนีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) เชิญทุกท่านชม รายการ Station 5 ช่วง "สิทธิที่เป็นจริงของคนพิการ Make the Right Real" สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 สัมภาษณ์ อ.วันทนีย์ พันธชาติ ผู้อ...
เนคเทค แสดงผลงานในวันนิทรรศการ โรงเรียนนายร้อยจปร เนคเทค แสดงผลงานในวันนิทรรศการ โรงเรียนนายร้อยจปร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ร่วมจัดแสดงผลงานในวันนิทรรศการ โรงเรียนนายร้อย ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. จังหวัดนครนายก
เนคเทคโชว์ New Mobile App ปี 57(ต่อ) เนคเทคโชว์ New Mobile App ปี 57(ต่อ) ด้าน Smart Farm 2 ผลงาน (@ParLai) โครงการนี้เป็นการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการตรวจวัดค่าความเข้มแสงในย่านที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง (PAR) และดัชนีพื้นที่ใบ (LAI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่เข้...
เนคเทคโชว์ New Mobile App ปี 57 เนคเทคโชว์ New Mobile App ปี 57   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ปี 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้พ...
คณะผู้บริหารเนคเทคร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช คณะผู้บริหารเนคเทคร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช ดร.ศรัณย์ สัมฤิทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการ และ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
Show all
Show all
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Twivis นวัตกรรมใหม่แห่งการ Zoom Twivis นวัตกรรมใหม่แห่งการ Zoom ปัจจุบันอุปกรณ์พกพาอย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็บมีใช้กันอย่างแพร่หลาย บวกกับการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ส่วนใหญ่ทำได้ในห้องปฏิบัติการวิจัย ทีมวิจัยพัฒนาจึงเกิดแนวคิดนำขอ...
ระบบติดตามอุณหภูมิพร้อมสัญญาณเตือน ระบบติดตามอุณหภูมิพร้อมสัญญาณเตือน เป็นระบบที่ใช้หัววัดอุณหภูมิถูกออกแบบและสร้างขึ้นด้วยคุณสมบัติเฉพาะ ที่สามารถตอบสนองต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ 50-150 ºC การรับส่งข้อมูลไม่เกิดการสูญหาย เนื่องจากอุปกรณ์ทุกตัวในระบบมีหน่วยควา...
สมาร์ทอินทราเน็ต 1.0 สมาร์ทอินทราเน็ต 1.0 สมาร์ตอินทราเน็ต 1.0 เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่ ข้อความ ภาพ เสียง วีดีโอ หรือลิงก์ข้อมูล สามารถเชื่อมต่อระบบงาน และมีเครื่องมือสำหรับการสร้างระบบการจองต่างๆ ...
ชุดฝึกระบบโทรศัพท์แบบดิจิทัล ชุดฝึกระบบโทรศัพท์แบบดิจิทัล ชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ชุมสายโทรศัพท์ระบบดิจิทัล สามารถใช้ทดแทนชุดปฏิบัติการเรียนรู้ชุมสายโทรศัพท์ระบบดิจิทัลที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูงได้ อันเป็นการเ...
ระบบรู้จำป้ายทะเบียนรถรวมชื่อจังหวัด ระบบรู้จำป้ายทะเบียนรถรวมชื่อจังหวัด ระบบลงทะเบียนรถเข้ารับสินค้าด้วย เทคนิคประมวลผลภาพ โดยโปรแกรมจะส่งหมายเลขทะเบียนรถที่แปลงได้ที่มีค่าสูงสุด 3 อันดับแรก สามารถระบุชื่อจังหวัด พร้อมค่าความเชื่อมั่นในการอ่านป้ายทะเบียนของร...
TVIS-Flood ระบบค้นหาข้อมูล โดยอ้างอิงจากตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้ และเรียงลำดับผลการค้นหาจากใกล้ไปยังไกล TVIS-Flood ระบบค้นหาข้อมูล โดยอ้างอิงจากตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้ และเรียงลำดับผลการค้นหาจากใกล้ไปยังไกล TVIS-Flood ระบบรายงานข้อมูลในสถานการณ์ภัยพิบัติแบบอ้างอิงพิกัดทางภูมิศาสตร์ และเรียงลำดับผลการค้นหาจากใกล้ไปยังไกล เปิดใช้งานเพื่อสาธารณะประโยชน์ ในช่วงอุทกภัยช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันว...
โปรแกรมตรวจสอบตำแหน่งล้อรถบรรทุกเพื่อการกำหนดจุดจอดรถและการนับจำนวนล้อ โปรแกรมตรวจสอบตำแหน่งล้อรถบรรทุกเพื่อการกำหนดจุดจอดรถและการนับจำนวนล้อ โปรแกรมนี้สามารถกำหนดบริเวณที่จะตรวจสอบล้อรถได้ สามารถตรวจสอบตำแหน่งล้อได้มีความถูกต้องเกิน 90% (โดยรถวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน มีการนำ...
เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา   เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวด เร็วขนาดพกพา เป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจวัดเชื้อที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน ที่ให้ผลการ ตรวจวัดรวดเร็ว ขนาดเล็กพกพาสะดวกและมีต้นถูกการผลิตต่ำ โดยนำเทคนิคการตร...
Tamis ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทย Tamis ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทย TAMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยแบบพกพา เป็นระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการเกษตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และรวบรวมข้อมูลไว้เป็นศูนย์กลาง สะดวกต่อการนำมาใช้งาน ใช้ร่วมกับแท็บเล็ต หรืออุป...
ระบบการบันทึกข้อมูลต้นยูคาลิปตัส ระบบการบันทึกข้อมูลต้นยูคาลิปตัส ยูคาลิปตัส เป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จากการนำส่วนของลำต้น เนื้อไม้ และใบ มาแปรรูปให้เกิดรายได้ โดยทั่วไปการปลูกพืชชนิดนี้ต้องใช้พื้นที่ในการปลูกขนาดใหญ่ การดูแลเป็นอย่...
 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.34
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.33
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.32
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.31
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.30
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.29
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.28
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.27
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.26
Show all
e-book | PDF | HTML
รายงานประจำปี 2556
e-book | PDF | HTML
รายงานประจำปี 2555
e-book | PDF | HTML
รายงานประจำปี 2554
Show all
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
e-book | PDF | HTML
Solar Club Meeting Report
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 11
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 10
e-book | PDF | HTML
PV Status Report
e-book | PDF | HTML
Solar PV Rooftop
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 9
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 8
e-book | PDF | HTML
ระบบการสื่อสารไทย อดีตสู่อนาคต
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 7
e-book | PDF | HTML
50 ปี เทคโนโลยีเลเซอร์
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 6
e-book | PDF | HTML
พลังงาน
Show all

Event Calendar Show all