กำหนดการพิธีปิด

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: พ. 02 ธ.ค. 2563 - 15.08 น.

(ร่าง) กำหนดการ
พิธีปิด พร้อมพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และการนำเสนอสรุปผลในการพัฒนาผลงาน
โครงการพรวนฝันนวัตกรรุ่นเยาว์สู่ชุมชน
(Young Creative Innovator for Community 2020: YCIC 2020)

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ลาน Event และห้อง 203 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC)
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563
เวลา                                        รายละเอียด
15.00 – 20.00 น.     รายงานตัวและลงทะเบียน พร้อมส่งไฟล์นำเสนอและคลิปวิดีโอ
17.00 – 20.00 น.     จัดเตรียมบูธแสดงผลงานสำหรับนำเสนอต่อคณกรรมการ ทีมโคชและผู้ทรงคุณวุฒิ
20.30 น.                    พักผ่อนตามอัธยาศัย ยังที่พักที่โครงการจัดเตรียมไว้ให้

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2561
เวลา                                        รายละเอียด
07.45 – 08.30 น.     เดินทางมายังสถานที่จัดงาน พร้อมรับประทานอาหารเช้า
08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน
                                    ผู้พัฒนาผลงานเตรียมความพร้อมในการนำเสนอสรุปผลในการพัฒนาผลงาน
09.00 – 10.00 น.     พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
                                    • กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
                                       โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                                  รองผู้อำนวยการ
                                                  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

                                    • ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชนที่พัฒนาต่อยอดผลงานจนสำเร็จ
                                       โดย    ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
                                                  ผู้อำนวยการ
                                                  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

                                    • ให้โอวาทและคำแนะนำในการพัฒนาผลงานต่อไปในอนาคต
                                       โดย    ผู้แทน กสิกร บิซิเนส – เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)
                                    • มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร แก่ทีมผู้พัฒนาผลงานทั้ง 8 ทีม
                                       โดย    ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
                                                  ผู้อำนวยการ
                                                  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
                                       และ    ผู้แทน กสิกร บิซิเนส – เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)

                                    • ถ่ายภาพรวม
                                    • ประธานในพิธีเดินชมผลงานของเยาวชนที่นำมาจัดแสดง
                                       ดำเนินรายการโดย    คุณธเนศ ม่วงทอง
                                                                          เจ้าหน้าพัฒนาสื่ออาวุโส
                                                                          งานบริหารข่าวสาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                                                                          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

10.00 – 10.30 น.    ประชุมคณะกรรมการ ทีมโคชและผู้ทรงคุณวุฒิ ของโครงการ
                                  ถึงแนวทางการให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.    นำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาต่อยอดผลงาน ในรูปแบบของบูธนิทรรศการ
                                  เพื่อให้คณะกรรมการ ทีมโคชและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้คำแนะนำ
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.    นำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาต่อยอดผลงาน (ต่อ)
14.00 – 15.30 น.    แชร์ประสบการณ์ในการพัฒนาผลงาน จากผู้พัฒนาผลงานทั้ง 8 ทีม
                                  ดำเนินรายการโดย    คุณธเนศ ม่วงทอง
                                                                     เจ้าหน้าพัฒนาสื่ออาวุโส
                                                                     งานบริหารข่าวสาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                                                                     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

                                  (อาหารว่างเป็นแบบ Snack box)
15.35 – 16.00 น.     พิธีปิดโครงการพรวนฝันนวัตกรรุ่นเยาว์สู่ชุมชน (YCIC 2020)
                                  กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนและกล่าวปิดการดำเนินโครงการฯ
                                  โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                             รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

16.30 น.                   สิ้นสุดพิธีและการการจัดงาน

--------------------------------------------------