คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ศ. 10 ม.ค. 2563 - 15.30 น.

1. เป็นคณาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษาที่สังกัดอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
2. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ
3. มีความรู้ด้าน Hardware (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์)
4. มีความรู้ด้าน Software (สามารถเขียน อ่าน code โปรแกรมภาษา C , C++ ได้)
5. มีหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นคณาจารย์ บุคลากรด้านการศึกษา และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษานั้นๆ จริง
6. มีความสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาโครงงานหรือผลงาน ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ที่มีทั้ง Hardware และ Software) เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง สำหรับแก้ปัญหา หรือเกิดประโยชน์แก่ชุมชน
7. มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามกำหนดการของโครงการฯ ได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการฯ