กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop2) ครั้งที่ 2

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 26 ม.ค. 2564 - 14.34 น.

กำหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลงาน
และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงาน ครั้งที่ 2

โครงการพรวนฝันนวัตกรรุ่นเยาว์สู่ชุมชน
(Young Creative Innovator for Community 2020: YCIC 2020)

9-11 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (อาคาร 18)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563
           เวลา                         รายละเอียด
13.00 – 15.00 น.    จัดเตรียมสถานที่จัดงาน
15.00 – 20.00 น.    รับรายงานตัว/ลงทะเบียน
                                   ผู้เข้าร่วมเช็คอินเข้ายังที่พักที่จัดเตรียมไว้ให้

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
           เวลา                         รายละเอียด
07.30 – 08.30 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น.    พิธีการ
                                   กล่าวต้อนรับผู้พัฒนาผลงาน
                                   โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                              รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                   ชี้แจงรายละเอียด และแนวทางการให้คำแนะนำในการพัฒนาผลงาน
                                   โดย    คุณสิทธิชัย ชาติ
                                              นักวิชาการ งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
                                              ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
09.30 – 10.30 น.    ทีมผู้พัฒนาผลงาน ทีมที่ 1-3 นำเสนอความก้าวหน้า
                                   เพื่อขอคำแนะนำจากคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และทีมโคช
10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.     ทีมผู้พัฒนาผลงาน ทีมที่ 4-8 นำเสนอความก้าวหน้า
                                   เพื่อขอคำแนะนำจากคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และทีมโคช
12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.     คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และทีมโคช ประชุมสรุปเกี่ยวกับแนวทาง
                                   การพัฒนาผลงานของทั้ง 8 ผลงาน
15.15 – 15.30 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 17.30 น.     “Clinic & Consultation Time” [Part 1]
                                   สำหรับการ เสริม เพิ่ม ปรับปรุง แก้ไข การพัฒนาผลงานให้ใช้ได้จริง
                                   โดย    ทีม Coach และผู้เชี่ยวชาญของโครงการ
17.30 – 18.30 น.     รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 20.00 น.    การสร้างความเข้มแข็งให้กับทีม “ทีมเก่ง งานแกร่ง”
                                   โดย    คุณศศรส โกวิทพาณิชกุล
                                              ผู้ก่อตั้ง Inner Play- เล่นให้ได้เรื่อง
20.05 น.                   กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563
           เวลา                         รายละเอียด
07.30 – 08.30 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.    “ต่อยอดนวัตกรรมด้วยการคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์”
                                   โดย    ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล
                                              ที่ปรึกษาและผู้ฝึกอบรมด้านกลยุทธ์ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน
                                   Part 1:    พื้นฐานการตลาด
                                                   • Introduction to Business (พื้นฐานการทําธุรกิจ)
                                                   • Strategy and How to create competitive advantage
                                                     (กลยุทธ์และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน)
                                                   • Principles of Marketing (พื้นฐานการทําการตลาด)
10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.     Part 1:    พื้นฐานการตลาด (ต่อ)
                                                   • Workshop
12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.     Part 2:    การสร้างรายได้
                                                   • Marketing Strategies (กลยุทธ์การตลาด)
                                                   • Business Model Generation by Business Model Canvas
                                                      (การสร้างรูปแบบในการดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้)
15.00 – 15.15 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 17.00 น.      Part 2:    การสร้างรายได้ (ต่อ)
                                                   • Workshop
17.00 – 18.00 น.     รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 20.00 น.    การสร้างความเข้มแข็งให้กับทีม “ทีมแข็งแรง งานลุล่วง”
                                   โดย    คุณศศรส โกวิทพาณิชกุล
                                              ผู้ก่อตั้ง Inner Play- เล่นให้ได้เรื่อง
20.05 น.                   กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563
           เวลา                         รายละเอียด
07.30 – 08.30 น.     รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.     แชร์ประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจ
                                   “การสร้างนวัตกรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน”
                                   โดย    คุณณัฐดนัย ตระการศุภกร
                                              Co-Founder HOSTBEEHIVE
10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.      ถอดบทเรียนความเข้มแข็งของทีม เพื่อเสริมกำลัง และความกลมเกลียวของทีม [Part 1]
                                   โดย    คุณศศรส โกวิทพาณิชกุล
                                              ผู้ก่อตั้ง Inner Play- เล่นให้ได้เรื่อง พร้อมทีมงาน
12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.     ถอดบทเรียนความเข้มแข็งของทีม เพื่อเสริมกำลัง และความกลมเกลียวของทีม [Part 2]
15.00 – 15.15 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น.      สรุปผลการถอดบทเรียน
16.40 น.                    สิ้นสุดการจัดกิจกรรม เดินทางกลับภูมิลำเนา