วัตถุประสงค์

Submitted by sittichai on Fri, 10/25/2019 - 15:56

1. สร้างความตระหนักของครูและเยาวชนในกลุ่มอาชีวศึกษาต่อการพัฒนาท้องถิ่น และเข้าใจโจทย์ปัญหารอบตัวหรือความต้องการของชุมชน
2. พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรจากกลุ่มอาชีวศึกษาให้พร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมให้เกิดโครงงานตัวอย่างที่สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้จัดหาให้แก่โรงเรียนในโครงการ