วัตถุประสงค์

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ศ. 25 ต.ค. 2562 - 15.56 น.

1. สร้างความตระหนักของครูและเยาวชนในกลุ่มอาชีวศึกษาต่อการพัฒนาท้องถิ่น และเข้าใจโจทย์ปัญหารอบตัวหรือความต้องการของชุมชน
2. พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรจากกลุ่มอาชีวศึกษาให้พร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมให้เกิดโครงงานตัวอย่างที่สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้จัดหาให้แก่โรงเรียนในโครงการ