ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานฉบับสบูรณ์

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ศ. 08 ม.ค. 2564 - 11.06 น.

ในการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (ในพิธีปิดโครงการฯ) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 2 รูปแบบคือ
     1. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Soft Copy) แบบที่สามารถปรับแก้ไขได้ เช่น ไฟล์นามสกุล .docx
     2. ไฟล์อิเล็กทรอนิสก์ (Soft Copy) แบบที่แก้ไขไม่ได้ PDF (ไฟล์นามสกุล .pdf)
ทำการส่งได้ที่ผู้ประสานงานโครงการฯ ในวันจัดงานพิธีปิดโครงการฯ

A). รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
     A1. การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ให้ใช้โปรแกรม OpenOffice Writer หรือ Microsoft Word ภาษาไทย 2017 (เป็นอย่างต่ำ) โดยใช้ฟอนต์แห่งชาติ TH Sarabun New ตัวอักษรขนาด 16 กำหนดขอบด้านซ้าย ด้านขวา บน และล่าง 1 นิ้ว พร้อมระบุเลขหน้า ขนาดมาตรฐาน A4 และจัดรูปแบบของรายงานให้เหมาะสมเรียบร้อย

         

     A2. หน้าปก (Cover) ตามแบบที่กำหนด (รูปแบบตามตัวอย่าง)

                  

B). เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย
     1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
     2. บทคัดย่อ ของโครงการ
     3. รายละเอียดเกี่ยวการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ (ไม่เกิน 1 หน้า A4)
         - แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
         - วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
         - วิธีการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ
         - วิธีการทำงาน/การใช้งาน/การเล่น ของผลงานนี้
         - ประโยชน์ในการนำผลงานไปใช้/ใครได้ประโยชน์จากผลงานนี้
     4. สารบัญ
     5. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน
     6. กลุ่มเป้าหมาย/สถานที่/องค์กร ที่นำผลงานไปใช้งานจริงหรือทดลองทดสอบการใช้งาน
     7. ผลของการนำไปใช้งานจริง/ผลการทดสอบผลงาน (พร้อมภาพประกอบ/ข้อมูลกราฟ/ข้อมูลเชิงสถิติ/ข้อมูลการรับรองต่างๆจาการทดสอบทดลอง ถ้ามี)
     8. รายละเอียดของผลงานที่พัฒนา
         - รูปแบบของการทำงาน/การใช้งาน ของผลงาน (พร้อมภาพประกอบ)
         - รูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ แผงวงจร แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน
            ของ Algorithm/Workflow/ Process ของผลงาน และภาพประกอบที่สามารถเสริมข้อมูลให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น
         - เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาผลงาน (กรณีผลงานมี software)
         - ขอบเขตและข้อจำกัดของผลงานที่พัฒนา
         - คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้กับผลงาน (ถ้ามี)
 ให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น
     9. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาผลงาน
     10. แนวทางในนำไปใช้งาน/จำหน่าย/นำไปประยุกต์ใช้ ในขั้นต่อไป หรือในอนาคต
     11. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ที่คิดว่าจะปรับปรุงและพัฒนาต่อ
     12. รายละเอียดผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา
           - อาจารย์ที่หัวหน้าทีมพัฒนา และอาจารย์ผู้พัฒนาร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้
                 คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล (ชื่อเล่น)
                 ตำแหน่งในสถาบันการศึกษา
                 e-mail address โทรศัพท์มือถือ
                 สถาบันการศึกษาที่สังกัด
                 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
           - รายชื่อนักศึกษาทีมงานผู้พัฒนาผลงานทุกคน โดยมีรายละเอียด ของแต่ละคนให้ระบุข้อมูล ดังนี้
                 คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล (ชื่อเล่น)
                 e-mail address โทรศัพท์มือถือ
                 สถาบันการศึกษา หรือที่ทำงาน (หากจบการศึกษาแล้ว)
                 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก (ที่สามารถส่งเอกสารถึงได้โดยง่ายและมีผู้รับเอกสาร)
     13. เอกสารอ้างอิง (Reference) ที่ใช้ประกอบการพัฒนาต่อยอดผลงาน อาทิ ผลงานวิจัย บทความ หนังสือ เป็นต้น
     14. ภาคผนวก (Appendix)
           - คู่มือการติดตั้งอย่างละเอียด (ของผลงานที่พัฒนาถึงล่าสุด ณ ก่อนวันส่งมอบรายงาน กรณีผลงานที่เป็นมาจากโครงงานวิทยาศาสตร์ หากไม่มีรายละเอียดในส่วนนี้ ก็ไม่ต้องระบุ)
           - คู่มือการใช้งานอย่างละเอียด (ของผลงานที่พัฒนาถึงล่าสุด ณ ก่อนวันส่งมอบรายงาน)