กำหนดการของโครงการ

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ศ. 10 ม.ค. 2563 - 17.28 น.


21 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผลงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 1 กรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ 3 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาผลงาน (Online) 16 – 19 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาในการปรับข้อเสนอโครงการ ตามที่ได้รับการอบรม
และส่งข้อเสนอโครงการที่ปรับใหม่แล้ว
19 – 28 กรกฎาคม 2563
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
เพื่อรับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงานสู่ชุมชน
30 กรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน 31 กรกฎาคม 2563
รับมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน (งวดที่ 1) สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาในการพัฒนาผลงาน (ช่วงที่ 1) สิงหาคม 2563
กิจกรรมจัดแสดงผลงานและนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงาน
ต่อคณะกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ (ครั้งที่ 1: Online)
1 – 2 กันยายน 2563
ช่วงเวลาในการพัฒนาผลงาน (ช่วงที่ 2) กันยายน 2563
ทีมโคชลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงาน 14 – 30 กันยายน 2563
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลงาน
และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงาน
ต่อคณะกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ (ครั้งที่ 2)
9 - 11 ตุลาคม 2563
รับมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน (งวดที่ 2) ตุลาคม 2563
ทีมโคชลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงาน (ต่อ) ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563
พิธีปิด และพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร 17 - 18 ธันวาคม 2563
รับมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน (งวดที่ 3) ธันวาคม 2563