ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาผลงาน (Proposal)

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ศ. 10 ม.ค. 2563 - 15.46 น.

หน้าปกของข้อเสนอแนวทางการพัฒนาผลงาน:

           

1. ชื่อผลงาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
2. ชื่อทีมผู้พัฒนาผลงาน
3. รายละเอียดของทีมผู้พัฒนาผลงาน
        - ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา มาชิกในทีม พร้อมระบุหัวหน้าทีม และหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนในทีม
        - ชื่อสถาบันการศึกษาที่สังกัดของสมาชิกทุกคนในทีม
        - ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
4. รายละเอียดของผลงาน
        - อธิบายลักษณะของผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น
        - หลักการทำงานของผลงาน รูปแบบ/วิธีการใช้งาน
        - รูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ แผงวงจร
        - แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของ Algorithm/Workflow/ Process ของผลงาน
        - ภาพประกอบที่สามารถเสริมข้อมูลให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น
5. ขอบเขตในการพัฒนาผลงาน
6. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนใช้ผลงาน/ชุมชนที่นำผลงานไปใช้
7. หน่วยงาน/องค์กร ที่จะร่วมพัฒนาผลงาน (ถ้ามี)
8. แผนการพัฒนาผลงาน : อธิบายแผนการพัฒนาผลงาน ใส่รายละเอียดของแผนงาน เช่น ขั้นตอนการทำงาน ชื่อผู้รับผิดชอบ และจำนวนวันที่ใช้ในการพัฒนาผลงานในแต่ละช่วง
9. งบประมาณ : รายละเอียดของงบประมาณในการใช้พัฒนา ตลอดระยะเวลาในการพัฒนาผลงาน
10. เอกสารอ้างอิง : แหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ประกอบการพัฒนาผลงานที่เชื่อถือได้ และมีตัวตนชัดเจน