รายชื่อผลงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 30 มิ.ย. 2563 - 10.42 น.


30 - June - 2020

รายชื่อผลงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
โครงการพรวนฝันนวัตรกรรุ่นเยาว์สู่ชุมชน
(Young Creative Innovator for Community 2020: YCIC 2020)
รหัสโครงการ ชื่อทีม ชื่อผลงาน สถาบัน จังหวัด Theme ผู้พัฒนา ชื่อเล่น สถานะ
YCIC20-01   ระบบห้องน้ำอัจฉริยะ
[Intelligent toilet system]
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ บึงกาฬ Smart Home นายภูมินทร์ ประกอบแสง ต่าย อาจารย์
นายศราวุฒิ สอนสุภาพ มาร์ค อาจารย์
นายปรมินทร์ โพธิ์นอก ฟอร์ด นักศึกษา
นายธนพล โนนน้อย คิว นักศึกษา
นายณัฐพล แก้วดวงสี แซ๊ก นักศึกษา
นายพัฒนากร พาชื่น เปตอง นักศึกษา
YCIC20-02   จ่าเฉย 4.0 Robot safety care
["Jachuay 4.0" Robot safety care]
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ Smart Home นายศักนรินทร์ ผิวเหลือง ศัก อาจารย์
นายชัชวาล อานนท์ ตุ๋ย อาจารย์
นายธวัชชัย วายทุกข์ ลีโอ นักศึกษา
นายเมธสิท ชวลิต เจฟฟี่ นักศึกษา
นางสาวสิรีโสภา กุระกนก อ้อมแอ้ม นักศึกษา
นางสาวรุ่งนภา กันยะวงศ์ อ้อน นักศึกษา
YCIC20-03 เมืองคนดี Crab Bank : นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
[Crab Bank]
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี Smart Farm นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ เกียรติ อาจารย์
นายภูดินันท์ รอดเกิด เม่น อาจารย์
นายสุรยศ อุดมวิทยาไกร แบ็งค์ นักศึกษา
นายรัตนวีร์ ลิปพยอม ซัน นักศึกษา
นายพชธกร บาลเมือง กร นักศึกษา
นายวัฒนพงศ์ เพชรรัตน์ มี่ นักศึกษา
YCIC20-04   ปั๊มน้ำเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน
[MOVING PUMP SOLAR ENERGY CONTROL VIA SMARTPHONE]
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ Smart Farm นายชิตพล พองผลา อ้วน อาจารย์
นายศุภโชติ สนิท โชติ อาจารย์
นายสุธิมนต์ ทวีลัย หนึ่ง นักศึกษา
นางสาวศรสวรรค์ สมบูรณ์ เพียว นักศึกษา
นางสาวณัฐรดา ภูพิมสัน ตี๊ นักศึกษา
นายวีระศักดิ์ ใจศิริ บิ๊ก นักศึกษา
นางสาวพิมมาดา แร่ทอง พิม นักศึกษา
นายศตายุ พระโสภา เติ้ง นักศึกษา
YCIC20-05 Rcat smart team ระบบจ่ายน้ำผสมอีเอ็มเพื่อการเกษตรอัตโนมัติควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน
[Water system Mixed EM for agriculture controlled by smart phone.]
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด Smart Farm นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล จ้าน อาจารย์
นายวรพล ติงเฮือง ต๊ะ อาจารย์
นางสาวพัชรินทร์ สีสาวแห เฟรินส์ นักศึกษา
นางสาววนิดา พิมพ์มหา แพรว นักศึกษา
นายเสริมวิช นิสัยเสริม นิว นักศึกษา
นายณัฐพล บุญไทย ฟลุ๊ค นักศึกษา
นางพงศกร หนูยิ้มซ้าย กาย นักศึกษา
นายจักริน มณีกัลย์ ฟลุ๊ค นักศึกษา
YCIC20-06   ซีเอสทีซี_ออโต้ฟีด
[cstc_autofeed]
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา Smart Farm นายเอกนริน พลาชีวะ เอก อาจารย์
นางสาวเพียงวิภา ลาวรรณ เหมียว อาจารย์
นายวุฒิชาติ ภู่พิมล โด้ นักศึกษา
นายสุรเดช ศรีบุษย์ อาร์ต นักศึกษา
นายพีรพัฒน์ ร่วมกล้า นาย นักศึกษา
นายจีรศักดิ์ สมสุขเจริญ เจ นักศึกษา
YCIC20-07 ELC.1 ตู้เพาะกล้าพลังงานแสงอาทิตย์
[Solar powered seedling cabinet]
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อ่างทอง Smart Home นางสาวรุ่งนภา พงษ์ช้าง รุ่ง อาจารย์
นายกฤษณะ จั่นเพชร ต้น อาจารย์
นายรัตนากร อุ่นละมัย บิว นักศึกษา
นายกฤษดา โสนอ่อน เต้ นักศึกษา
นายธนกร กะรุณวงษ์ กร นักศึกษา
นางสาวฮัซนา ทองท้วม ฮัช นักศึกษา
YCIC20-08 ELC.2 หลักเตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์
[Main solar alarm]
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อ่างทอง Smart Factory นางสาวรุ่งนภา พงษ์ช้าง รุ่ง อาจารย์
นางสาวมาลีรัตน์ เทียมฉัตร แหม่ม อาจารย์
นายธนกร กะรุณวงษ์ กร นักศึกษา
นายกฤษดา โสนอ่อน เต้ นักศึกษา
นายศุภณัฐ พุ่มแก้ว วัน นักศึกษา
นายวิศวพล ศรีอําพันธ์ พล นักศึกษา
YCIC20-09 ELC.3 ชุดยกแอร์พลังงานแสงอาทิตย์
[Solar air lift Kits]
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อ่างทอง Smart Factory นางสาวรุ่งนภา พงษ์ช้าง รุ่ง อาจารย์
นายสุรัตน์ ทองงาม สุ อาจารย์
นายภูมิภัทร คุ้มมงคล บอส นักศึกษา
นายอรรณพ พุดแก้ว ณพ นักศึกษา
นายภูวิวัฒน์ ถ้วยทอง ภู นักศึกษา
นายสันติภาพ นกเสวก ติ นักศึกษา
YCIC20-10 SleeplessNight ระบบสมาร์ทโฮม
[smart home system]
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ Smart Home นายโยธิน แก่งอิน โย อาจารย์
นายชัยทัต นาคเหล็ก ทัต อาจารย์
นายอมรเทพ ยังเหล็ก เชน นักศึกษา
นางกฤติยา จิตรมั่น ฝ้าย นักศึกษา
นายอภิชัช เอี่ยมเสือ ตั้ม นักศึกษา
นายนพดล มาแก้ว เท่ นักศึกษา
YCIC20-11 BCTC TEAM แอปพลิเคชันแนะนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พื้นฐานด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
[Application basic Computer equipment of Augmented reality]
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง อุดรธานี Smart Home นายนพรัตน์ นนท์ศิริ กาย อาจารย์
นายจุติเทพ ผายการ โป้ะ อาจารย์
นายอุดมศักดิ์ อ่อนผุย เปา นักศึกษา
นายพงศ์กฤษณ์ เบ้าหล่อเพชร ฟิล์ม นักศึกษา
นายฉัตรชัย ดินจันทร์ ฉัตร นักศึกษา
นายธัชนนท์ ภูนาแร่ เฟิส นักศึกษา
นายพีระพล พันเดช อั๋น นักศึกษา
นางสาวปนัดดา โพธิ์ตาทอง ไอติม นักศึกษา
YCIC20-12 B-TECH TEAM แพลตฟอร์มสั่งเครื่องดื่มแบบออนไลน์
[Platform for ordering drinks online.]
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง อุดรธานี Smart Factory นายนพรัตน์ นนท์ศิริ กาย อาจารย์
นายจุติเทพ ผายการ โป้ะ อาจารย์
นายปิยะวัฒน์ คำกอดแก้ว บูม นักศึกษา
นายคฑาวุธ แขนนอก แมค นักศึกษา
นางสาวธนาภรณ์ ขันรัฐบาล พิมพ์ นักศึกษา
นางสาวจุฑาทิพย์ โคตรวิทย์ หมิว นักศึกษา
นางสาวหัทยา เกาะโพธิ์ หยก นักศึกษา
นางสาวโสริญา ผาลือคำ นิว นักศึกษา
YCIC20-13 จำปา 02 ระบบควบคุมน้ำและปุ๋ยสำหรับต้นครามผ่าน IoT
[Water and fertilizer control systems for indigo via IoT]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
สกลนคร Smart Farm นายเกริกฤทธิ์ ภูพานเพชร เพียว อาจารย์
นายอาภาพล มหาวีระ ก้อง อาจารย์
นายจตุพล เหมะธุลิน แม็กซ์ นักศึกษา
นายอรุตต์ ทิพย์สมบัติ ไอซ์ นักศึกษา
นายรชานนท์ วารีย์ โน่ นักศึกษา
YCIC20-14 จำปา 01 เครื่องตีน้ำครามอัตโนมัติผ่าน
[IoT Aeration machine for indigo]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
สกลนคร Smart Farm นายวิษณุ ทองอ่อน อ้น อาจารย์
นายนครินทร์ ศรีปัญญา ต้น อาจารย์
นางสาวปะวิณา ศรีวังสุ ต้า นักศึกษา
นายก้องภพ พรหมพินิจ ฟิว นักศึกษา
นางสาวเมริษา โพสาธรรม มิ้นท์ นักศึกษา
YCIC20-15 IT PSC Innovation ห้องน้ำแห่งอนาคต
[Toilet in the Future]
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นนทบุรี Smart Home นายณัฐกานต์ กัณโสภณ เดีย อาจารย์
นางสาวธิดารัตน์ จีบมัจฉา ป้อม อาจารย์
นายไตรภพ วงษา นุ นักศึกษา
นายธีรทิน ภู่ระมาต ปาย นักศึกษา
นายน่าน สุทธหลวง น่าน นักศึกษา
นายปฤณ มังคลิกุล ไอซ์ นักศึกษา
นายพีรพล ตั้งสมบัติรัศมี กอล์ฟ นักศึกษา
นายเกียรติภัท บุญญภัทโร จูน นักศึกษา
YCIC20-16 Bangpoon 1 ระบบควบคุมสมาร์ทฟาร์มเทคโนโลยี
[NB-IoT Smart Farm Control System, NB-IoT Technology]
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ปทุมธานี Smart Farm นายอโณทัย ทีฆะสวัสดิ์ ยอด อาจารย์
นายจิรวัฒน ศรีสว่าง เปอร์ อาจารย์
นายภาณุพงศ์ แสงวิชัย พงศ์ นักศึกษา
นายสรสิช ไชยศรี มาสเตอร์ นักศึกษา
นายฉัตรสิร ชุ่มชื่น ต้นพริก นักศึกษา
นางสาวประภาพร เมืองขวา เมย์ นักศึกษา
นายจิรายุทธ บัณฑิต แบงค์ นักศึกษา
นางสาวมณีวรรณ แสนกล้า นุช นักศึกษา
YCIC20-17 Bangpoon 2 ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าและน้ำปะปาด้วยเทคโนโลยีไอโอที
[Electricity and water supply control system using IoT technology]
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ปทุมธานี Smart Home นายอโณทัย ทีฆะสวัสดิ์ ยอด อาจารย์
นายจิรวัฒน์ ศรีสว่าง เปอร์ อาจารย์
นายจิลายุทธ บัณฑิต แบงค์ นักศึกษา
นายสรสิช ไชยศรี มาสเตอร์ นักศึกษา
นายสิทธิชัย ประเสริฐ โด้ นักศึกษา
นายจิรวัฒน์ ทับนิล จิ นักศึกษา
YCIC20-18   การเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านแอพพลิเคชั่น
[Magic House]
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช Smart Home นางสาวกชพร วณิชมาศ แหม่ม อาจารย์
นายอุเทน เพ็ชรทอง โจ อาจารย์
นายชุษณปักษ์ ฟองมณี ไปป์ นักศึกษา
นายกษิดิศ บุญชัย ไฟล์ท นักศึกษา
นายปณชัช เอี่ยมน้ำ ธีมส์ นักศึกษา
นายจิรัฏฐ์ ชูช่วย เจฟ นักศึกษา
นายรอมฎอนคามิส โปณะทอง ดอล นักศึกษา
นายชาญวิทย์ รักด่านกลาง แม็ก นักศึกษา
YCIC20-19 KCP Kit Bright บ้านอัจฉริยะป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2020 Smart Home Protect Covid 19 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ Smart Home นายชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ นุ๊ก/ชัย อาจารย์
นายศิลป์ชัย บุตรเพ็ง อาร์ม อาจารย์
นายวัชรพล ประมายะยัง ฟิล์ม นักศึกษา
นายปฐม อุดมถิ่น รัตน์ นักศึกษา
นายชัยวัฒน์ มูลวันดี ออดี้ นักศึกษา
นายเมธี แสวงจิตร เจย์ นักศึกษา
นายกิตตินันท์ บุตรเพ็ง โอห์ม นักศึกษา
นายกฤษฎา ม่วงนาครอง โด่ง นักศึกษา
YCIC20-20 SIT Team ชั้นปลูกพืชสวนครัวแนวตั้ง 4 ระดับพูดได้ ผ่าน Internet of Experiences (IoE)
[VERTICAL 4 LEVEL HORTICULTURE CLASS CAN SPEAK VIA INTERNET OF EXPERIENCES (IOE).]
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)สะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร Smart Home นายศราวิน ราชานิกรณ์ ต้น อาจารย์
นายสรวิชญ์ แหนไส เต้ อาจารย์
นายกันตชาติ ฝึกฝน ไอซ์ นักศึกษา
นายตุลากัณต์ สิงห์ทาศร ต้น นักศึกษา
นายทักษ์ดนัย คงตา เพชร นักศึกษา
นายวิทวัส หมั่นหา อามร์ นักศึกษา
นายภูวนัตถ์ ศรีมาลัยพร น่าน นักศึกษา
นางสาวณัชชารีย์ วรวัชร์รุ่งเจริญ วิว นักศึกษา
YCIC20-21 อีเทคทีม ตู้จ่ายยาสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
[Medicine dispenser for patients and the elderly]
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ชลบุรี Smart Home นายรุ่งเรือง ทศวงศ์ชาย ตู่ อาจารย์
นายเดชมงคล ช่างปั้น บิ๊ก อาจารย์
นายจิรายุวัฒน์ หุ่นวัน กาย นักศึกษา
นายทอมมี่ ทอเจอร์เซ้น ทอมมี่ นักศึกษา
นายอานนท์ ขามธาตุ เต้ง นักศึกษา
นายสัญศ์ชัย จึงประสงค์สุข คิว นักศึกษา
YCIC20-22 PolyRider 2 ตู้โอโซนอบรองเท้าและถุงเท้า
[Ozone cabinet dryer Shoes and Socks]
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ Smart Home นายไพศาล ณ ลำปาง ศาล อาจารย์
นายอนุสรณ์ ยะถา หยก อาจารย์
นางสาวเนตรชนก ปันทะช้าง มายด์ นักศึกษา
นายสัญญา ลุงจาย บาส นักศึกษา
นายวรพล ดวงคำ วุ่น นักศึกษา
นายจิรายุส ศรีสวัสดิ์ ฟ้า นักศึกษา
YCIC20-23 PolyRider 1 เครื่องต้มไข่อัจฉริยะ
[Smart egg boiler]
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ Smart Home นายเวโรจน์ พงษ์บุพศิริกุล บอล อาจารย์
นายปวริศร พรหมนิล เนท อาจารย์
นางสาวแสงหนุ่ม กาวี แสง นักศึกษา
นายเอเดน แมคคอร์ท เดน นักศึกษา
นายพลวัฒน์ เม่นงาม เม่น นักศึกษา
นายคณุตม์ บุญศรี สมาร์ท นักศึกษา
YCIC20-24 Green team ระบบแสดงสถานะห้องควบคุม
[Control room status display system]
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น Smart Factory นายนเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร นเรศ อาจารย์
นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง ปัญญา อาจารย์
นายสหัสวรรษ ดวงอภินันท์ ฮาร์ทบิท นักศึกษา
นายกิตติศักดิ์ พักวัน โอ๊ค นักศึกษา
นายธีระพัฒน์ พระชัย พี นักศึกษา
นายอดิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ฟิล์ม นักศึกษา
YCIC20-25 อาละดิน บ้านจินนี่
[Genie’s home]
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ลพบุรี Smart Home นายไพบูลย์ สมนึก อรรถ อาจารย์
นางสาวศิริพิไลย พรหมแพทย์ วิม อาจารย์
นายพัฒนศักดิ์ ฉอ้อนโฉม ก้อง นักศึกษา
นายเอกรินทร์ องอาจ ม่อน นักศึกษา
นายธนกฤต จำปาทอง ยีนส์ นักศึกษา
นางสาวนับพระพร นามวิเศษ เอิร์ธ นักศึกษา
นายรชตนันท์ เอกอินทร์ นิก นักศึกษา
YCIC20-26 ELC.4 ชุดล้างรถพลังงานแสงอาทิตย์
[Solar car wash set]
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อ่างทอง Smart Home นางสาวรุ่งนภา พงษ์ช้าง รุ่ง อาจารย์
นายณตปกรณ์ เงินเหรียญ ต้น อาจารย์
นายปริวรรต สมศรี โอห์ม นักศึกษา
นายพีรพัฒน์ ล้อมกัน พัท นักศึกษา
นายยุทธภูมิ ดิษฐาน ดิษฐาน นักศึกษา
นายธีรภัทร์ โชคชัยสิริ ภัท นักศึกษา
YCIC20-27 R-SmartThailand ประปาเพื่อชุมชน
[R-Smart]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี Smart Factory นายวิโรจน์ แก้วเรือง โรจน์ อาจารย์
นายกฤษณุนันท์ มีสง่า บอล อาจารย์
นายวงศธร บุญเพ็ง ฟลุก นักศึกษา
นายตะวัน พระมหาโยธี ตะวัน นักศึกษา
นายศรชัย มะโนสอน ไฟต์ นักศึกษา
นางสาวมินทร์ตรา รักสุข ไหม นักศึกษา
YCIC20-28 DBTech Wapi Pathum การเพาะพันธุ์และเลี้ยงกบ นอกและในฤดูการของชุมชน ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
[Breeding and frogs breeding outside and in the season of the community with digital technology]
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม มหาสารคาม Smart Farm นายสุรเดช กลิ่นพยอม บอย อาจารย์
นางสาวณัฐวิภา ปะวันโน ติม อาจารย์
นายเอกราช สีอ่อนน้อย ตุ้ย นักศึกษา
นายจิตรกร ประนัง ก้อง นักศึกษา
นายพจนาถ สุวรรณปะกา แน็ค นักศึกษา
นายพิทยา ชาวแขก โอเว่น นักศึกษา
นายทักษิณ ฮึ้งเบี้ยว โอ๊ค นักศึกษา
นายธีรวัฒน์ ปะระทัง จอส นักศึกษา
YCIC20-29 Bangpoon 3 ระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินและป้องกันการหลับใน
[Emergency alert system and prevent opiates]
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ปทุมธานี Smart Factory นายอโณทัย ทีฆะสวัสดิ์ ยอด อาจารย์
นายจิรวัฒน์ ศรีสว่าง เปอร์ อาจารย์
นายจิรายุทธ บัณฑิต แบงค์ นักศึกษา
นางสาวขวัญชีวา นามทา ขวัญ นักศึกษา
นายวิรุฬห์ สมุทยานนท์ ว่าน นักศึกษา
นายรวิศ เกตุโชติ ไผ่ นักศึกษา
นายกานต์ ไชยวิเศษสกุล จอส นักศึกษา
นางสาวสัจจพร อิ่มเอ็ม ติ๊ก นักศึกษา