Q & A

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 25 พ.ค. 2563 - 10.48 น.

เพื่อเป็นช่องทางในการไขข้อคำถามต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของข้อสอบถามที่มีผู้สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก

Q: โครงการพรวนฝันนวัตกรรุ่นเยาว์สู่ชุมชน (YCIC 2020) ปรับรูปแบบของการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ใหม่ใช่หรือไม่?
A: ใช่ เนื่องจากเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของภาครัฐ และของสำนักงานฯ เกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) และมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

Q: ทีมหรือผลงานที่เคยสมัครเข้าร่วมไปแล้วในการรับสมัครครั้งก่อนหน้านี้ ถือว่าได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้แล้วโดยอัตโนมัติหรือไม่?
A: ไม่ถือว่าเป็นการสมัครในครั้งนี้โดยอัตโนมัติ เนื่องจากโครงการฯ มีการปรับรูปแบบของกิจกรรม และรูปแบบของการรับสมัครใหม่

Q: ทีมหรือผลงานที่เคยสมัครเข้าร่วมไปแล้วในการรับสมัครครั้งก่อนหน้านี้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ได้หรือไม่?
A: สามารถสมัครเข้าร่วมได้ แต่เนื่องจากมีการปรับรูปแบบของกิจกรรม และรูปแบบของการรับสมัคร ดังนั้น ผู้ที่สนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ควรเข้าอ่านรายละเอียดต่างๆ อีกครั้ง ก่อนทำการสมัคร

Q: การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ จำเป็นต้องมีผลงานมาก่อนหรือไม่ และนำผลงานมาจากเวทีประกวด/แข่งขัน มาสมัครได้หรือไม่?
A: ไม่จำเป็นต้องมีผลงานมาก่อน เนื่องจากทางโครงการฯ ได้ปรับรูปแบบโครงการฯ ให้ผู้สมัครคิดค้นสร้างสรรค์ผลงาน ที่ได้โจทย์จากสิ่งรอบตัว หรือปัญหาในชุมชน และภาคอุตสาหกรรม กรณีมีผลงานที่ได้พัฒนามาก่อนแล้ว ที่เคยส่งเข้าเวทีประกวด/แข่งขันมาแล้ว ทางโครงการฯ ก็ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สามารถสมัครเข้าร่วมได้ เพื่อเป็นการพัฒนาผลงานจากเวทีประกวด/แข่งขัน สู่ผลงานที่สามารถใช้งานได้จริง

Q: จำนวนผู้สมัครต่อทีม สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่าหรือมากกว่าที่ทางโครงการฯ กำหนดได้หรือไม่?
A: ไม่ได้ ทางโครงการฯ กำหนดให้ จำนวนผู้สมัครต่อทีม จะต้องมีอาจารย์ 2 คน และ นักศึกษาอย่างน้อย 4 คน ขึ้นไป และรวมแล้วจำนวนนักศึกษาต้องไม่เกิน 6 คน รวมจำนวนผู้สมัครต่อทีมต้องไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เกิน 8 คน โดย "อาจารย์หัวหน้าทีม" และ "อาจารย์ผู้ร่วมทีมพัฒนา" จะเป็นอาจารย์จากคนละสาขาวิชา หรือคณะวิชาก็ได้ เพื่อให้ทีมมีความสามารถในการพัฒนาผลงานได้รอบด้านมากขึ้น ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน

Q: ทางโครงการฯ ได้มีการกำหนดชั้นปีของนักศึกษาอาชีวะ หรือไม่?
A: ไม่ได้กำหนด โดยนักศึกษาอาชีวะ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ทุกชั้นปี สามารถสมัครเข้าร่วมเป็น "นักศึกษาผู้ร่วมทีมพัฒนาผลงาน" ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากทั้งอาจารย์หัวหน้าทีม และนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมทีม ในการเข้าร่วมเป็นทีมพัฒนาผลงานตามที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

Q: สถาบันการอาชีวศึกษา 1 แห่ง สามารถสมัครเข้าร่วมได้กี่ทีม?
A: ไม่จำกัดจำนวนการสมัครเข้าร่วมในแต่ละสถาบันการอาชีวศึกษา สามารถสมัครเข้าร่วมกี่ทีมก็ได้