รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ส. 04 ก.ค. 2563 - 21.40 น.

 

ข้อมูลรายชื่อในรูปแบบ PDF   

รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก
โครงการพรวนฝันนวัตรกรรุ่นเยาว์สู่ชุมชน
(Young Creative Innovator for Community 2020: YCIC 2020)
ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อผลงาน สถาบัน Theme ผู้พัฒนา ชื่อเล่น สถานะ
1 YCIC20-01 ระบบห้องน้ำอัจฉริยะ
[Intelligent toilet system]
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
Smart Home นายภูมินทร์ ประกอบแสง ต่าย อาจารย์
2 นายศราวุฒิ สอนสุภาพ มาร์ค อาจารย์
3 นายปรมินทร์ โพธิ์นอก ฟอร์ด นักศึกษา
4 นายธนพล โนนน้อย คิว นักศึกษา
5 นายณัฐพล แก้วดวงสี แซ๊ก นักศึกษา
6 นายพัฒนากร พาชื่น เปตอง นักศึกษา
7 YCIC20-03 Crab Bank : นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
[Crab Bank]
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราฎร์ธานี
Smart Farm นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ เกียรติ อาจารย์
8 นายภูดินันท์ รอดเกิด เม่น อาจารย์
9 นายสุรยศ อุดมวิทยาไกร แบ็งค์ นักศึกษา
10 นายรัตนวีร์ ลิปพยอม ซัน นักศึกษา
11 นายพชธกร บาลเมือง กร นักศึกษา
12 นายวัฒนพงศ์ เพชรรัตน์ มี่ นักศึกษา
13 YCIC20-04 ปั๊มน้ำเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน
[MOVING PUMP SOLAR ENERGY CONTROL VIA SMARTPHONE]
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
Smart Farm นายชิตพล พองผลา อ้วน อาจารย์
14 นายศุภโชติ สนิท โชติ อาจารย์
15 นายสุธิมนต์ ทวีลัย หนึ่ง นักศึกษา
16 นางสาวศรสวรรค์ สมบูรณ์ เพียว นักศึกษา
17 นางสาวณัฐรดา ภูพิมสัน ตี๊ นักศึกษา
18 นายวีระศักดิ์ ใจศิริ บิ๊ก นักศึกษา
19 นางสาวพิมมาดา แร่ทอง พิม นักศึกษา
20 นายศตายุ พระโสภา เติ้ง นักศึกษา
21 YCIC20-05 ระบบจ่ายน้ำผสมอีเอ็มเพื่อการเกษตรอัตโนมัติควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน
[Water system Mixed EM for agriculture controlled by smart phone.]
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
Smart Farm นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล จ้าน อาจารย์
22 นายวรพล ติวเฮือง ต๊ะ อาจารย์
23 นางสาวพัชรินทร์ สีสาวแห เฟรินส์ นักศึกษา
24 นางสาววนิดา พิมพ์มหา แพรว นักศึกษา
25 นายเสริมวิช นิสัยเสริม นิว นักศึกษา
26 นายณัฐพล บุญไทย ฟลุ๊ค นักศึกษา
27 นายพงศกร หนูยิ้มซาย กาย นักศึกษา
28 นายจักริน มณีกัลย์ ฟลุ๊ค นักศึกษา
29 YCIC20-06 ซีเอสทีซี_ออโต้ฟีด
[cstc_autofeed]
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
Smart Farm นายเอกนริน พลาชีวะ เอก อาจารย์
30 นางเพียงวิภา พิลาวรรณ เหมียว อาจารย์
31 นายวุฒิชาติ ภู่พิมล โด้ นักศึกษา
32 นายสุรเดช ศรีบุษย์ อาร์ต นักศึกษา
33 นายพีรพัฒน์ ร่วมกล้า นาย นักศึกษา
34 นายจีรศักดิ์ สมสุขเจริญ เจ นักศึกษา
35 YCIC20-07 ตู้เพาะกล้าพลังงานแสงอาทิตย์
[Solar powered seedling cabinet]
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
Smart Home นางสาวรุ่งนภา พงษ์ช้าง รุ่ง อาจารย์
36 นายกฤษณะ จั่นเพชร ต้น อาจารย์
37 นายรัตนากร อุ่นละมัย บิว นักศึกษา
38 นายกฤษดา โสนอ่อน เต้ นักศึกษา
39 นายธนกร กะรุณวงษ์ กร นักศึกษา
40 นางสาวฮัซนา ทองท้วม ฮัช นักศึกษา
41 YCIC20-10 ระบบสมาร์ทโฮม
[smart home system]
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
Smart Home นายโยธิน แก่งอิน โย อาจารย์
42 นายชัยทัต นาคเหล็ก ทัต อาจารย์
43 นายอมรเทพ ยังเหล็ก เชน นักศึกษา
44 นางสาวกฤติยา จิตรมั่น ฝ้าย นักศึกษา
45 นายอภิชัช เอี่ยมเสือ ตั้ม นักศึกษา
46 นายนพดล มาแก้ว เท่ นักศึกษา
47 YCIC20-13 ระบบควบคุมน้ำและปุ๋ยสำหรับต้นครามผ่าน IoT
[Water and fertilizer control systems for indigo via IoT]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
Smart Farm นายเกริกฤทธิ์ ภูพานเพชร เพียว อาจารย์
48 นายอาภาพล มหาวีระ ก้อง อาจารย์
49 นายจตุพล เหมะธุลิน แม็กซ์ นักศึกษา
50 นายอรุตต์ ทิพย์สมบัติ ไอซ์ นักศึกษา
51 นายสกลกร สมบัติศร กร นักศึกษา
52 นายรชานนท์ วารีย์ โน่ นักศึกษา
53 YCIC20-14 เครื่องตีน้ำครามอัตโนมัติผ่าน
[IoT Aeration machine for indigo]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
Smart Farm นายวิษณุ ทองอ่อน อ้น อาจารย์
54 นายนครินทร์ ศรีปัญญา ต้น อาจารย์
55 นางสาวปะวิณา ศรีวังสุ ต้า นักศึกษา
56 นายก้องภพ พรหมพินิจ ฟิว นักศึกษา
57 นายพงศกร ดวงมณี พีท นักศึกษา
58 นางสาวเมริษา โพสาธรรม มิ้นท์ นักศึกษา
59 YCIC20-16 ระบบควบคุมสมาร์ทฟาร์มเทคโนโลยี
[NB-IoT Smart Farm Control System, NB-IoT Technology]
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
Smart Farm นายอโณทัย ทีฆะสวัสดิ์ ยอด อาจารย์
60 นายจิรวัฒน์ ศรีสว่าง เปอร์ อาจารย์
61 นายภาณุพงศ์ แสงวิชัย พงศ์ นักศึกษา
62 นายสรสิช ไชยศรี มาสเตอร์ นักศึกษา
63 นายฉัตรสิริ ชุ่มชื่น ต้นพริก นักศึกษา
64 นางสาวประภาพร เมืองขวา เมย์ นักศึกษา
65 นายจิรายุทธ บัณฑิต แบงค์ นักศึกษา
66 นางสาวมณีวรรณ แสนกล้า นุช นักศึกษา
67 YCIC20-17 ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าและน้ำปะปาด้วยเทคโนโลยีไอโอที
[Electricity and water supply control system using IoT technology]
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
Smart Home นายอโณทัย ทีฆะสวัสดิ์ ยอด อาจารย์
68 นายจิรวัฒน์ ศรีสว่าง เปอร์ อาจารย์
69 นายจิลายุทธ บัณฑิต แบงค์ นักศึกษา
70 นางสาวพรไพลิน กมละคร หนูแดง นักศึกษา
71 นายสิทธิชัย ประเสริฐ โด้ นักศึกษา
72 นางสาวปมณฉัต แก้วลอย ฟิว นักศึกษา
73 นายจิรวัฒน์ ทับนิล จิ นักศึกษา
74 YCIC20-27 ประปาเพื่อชุมชน
[R-Smart]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
Smart Home นายวิโรจน์ แก้วเรือง โรจน์ อาจารย์
75 นายกฤษณุนันท์ มีสง่า บอล อาจารย์
76 นายวงศธร บุญเพ็ง ฟลุก นักศึกษา
77 นายตะวัน พระมหาโยธี ตะวัน นักศึกษา
78 นายศรชัย มะโนสอน ไฟต์ นักศึกษา
79 นางสาวมินทร์ตรา รักสุข ไหม นักศึกษา
80 นางสาววนิดา แหนมเชย พรีม นักศึกษา
81 นายทนงศักดิ์ อินเทียน เบียร์ นักศึกษา
82 YCIC20-28 การเพาะพันธุ์และเลี้ยงกบ นอกและในฤดูการของชุมชน ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
[Breeding and frogs breeding outside and in the season of the community with digital technology]
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
Smart Farm นายสุรเดช กลิ่นพยอม บอย อาจารย์
83 นางณัฐวิภา ปะวันโน ติม อาจารย์
84 นายเอกราช สีอ่อนน้อย ตุ้ย นักศึกษา
85 นายจิตรกร ประนัง ก้อง นักศึกษา
86 นายพจนาถ สุวรรณปะกา แน็ค นักศึกษา
87 นายพิทยา ชาวแขก โอเว่น นักศึกษา
88 นายทักษิณ ฮึ้งเบี้ยว โอ๊ค นักศึกษา
89 นายธีรวัฒน์ ปะระทัง จอส นักศึกษา