รายชื่อผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: พฤ. 30 ก.ค. 2563 - 16.19 น.

ข้อมูลรายชื่อในรูปแบบ PDF   

รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน
โครงการพรวนฝันนวัตกรรุ่นเยาว์สู่ชุมชน (Young Creative Innovator for Community 2020: YCIC 2020)
ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อผลงาน ชื่อทีม สถาบัน จังหวัด Theme ผู้พัฒนา สถานะ
1 YCIC20-01 ระบบห้องน้ำอัจฉริยะ
[Intelligent toilet system]
BK.ITS วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬ Smart Home นายภูมินทร์ ประกอบแสง อาจารย์
2 นายศราวุฒิ สอนสุภาพ อาจารย์
3 นายปรมินทร์ โพธิ์นอก นักศึกษา
4 นายธนพล โนนน้อย นักศึกษา
5 นายศุภฤกษ์ วังศิริ นักศึกษา
6 นายพัฒนากร พาชื่น นักศึกษา
7 นายพัฒนพงช์ ศรีประสงค์ นักศึกษา
8 YCIC20-03 Crab Bank : นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
[Crab Bank]
เมืองคนดี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี Smart Farm นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ อาจารย์
9 นายภูดินันท์ รอดเกิด อาจารย์
10 นายสุรยศ อุดมวิทยาไกร นักศึกษา
11 นายรัตนวีร์ ลิปพยอม นักศึกษา
12 นายพชธกร บาลเมือง นักศึกษา
13 นายวัฒนพงศ์ เพชรรัตน์ นักศึกษา
14 YCIC20-06 ระบบให้อาหารลูกปลาอัตโนมัติ
[AUTOFEED]
CSTC@8RIEW วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา Smart Farm นายเอกนริน พลาชีวะ อาจารย์
15 นางเพียงวิภา พิลาวรรณ อาจารย์
16 นายวุฒิชาติ ภู่พิมล นักศึกษา
17 นายสุรเดช ศรีบุษย์ นักศึกษา
18 นายพีรพัฒน์ ร่วมกล้า นักศึกษา
19 นายจีรศักดิ์ สมสุขเจริญ นักศึกษา
20 YCIC20-10 ระบบสมาร์ทโฮม
[Smart Home System]
EL.63 UTT. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์ Smart Home นายโยธิน แก่งอิน อาจารย์
21 นายชัยทัต นาคเหล็ก อาจารย์
22 นายอมรเทพ ยังเหล็ก นักศึกษา
23 นางสาวกฤติยา จิตรมั่น นักศึกษา
24 นายอภิชัช เอี่ยมเสือ นักศึกษา
25 นายนพดล มาแก้ว นักศึกษา
26 YCIC20-13 ครามงาม
[Kraam Ngaam]
MING SMART มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
สกลนคร Smart Farm นายเกริกฤทธิ์ ภูพานเพชร อาจารย์
27 นางสาวดาวิกา ธนกฤติธีรกุล อาจารย์
28 นายจตุพล เหมะธุลิน นักศึกษา
29 นายอรุตต์ ทิพย์สมบัติ นักศึกษา
30 นายสกลกร สมบัติศร นักศึกษา
31 นายรชานนท์ วารีย์ นักศึกษา
32 YCIC20-14 ครามละมุน
[Kraam Lamoon]
Kraam mfjt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
สกลนคร Smart Farm นายนครินทร์ ศรีปัญญา อาจารย์
33 นายวิษณุ ทองอ่อน อาจารย์
34 นางสาวปะวิณา ศรีวังสุ นักศึกษา
35 นายก้องภพ พรหมพินิจ นักศึกษา
36 นายณัฐกาล บุญเนาว์ นักศึกษา
37 นางสาวเมริษา โพสาธรรม นักศึกษา
38 YCIC20-27 ประปาเพื่อชุมชน
[R-Smart]
RSmartThailand วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี Smart Home นายวิโรจน์ แก้วเรือง อาจารย์
39 นายกฤษณุนันท์ มีสง่า อาจารย์
40 นายวงศธร บุญเพ็ง นักศึกษา
41 นายตะวัน พระมหาโยธี นักศึกษา
42 นายศรชัย มะโนสอน นักศึกษา
43 นายทนงศักดิ์ อินเทียน นักศึกษา
44 นางสาววนิดา แหนมเชย นักศึกษา
45 นางสาวมินทร์ตรา รักสุข นักศึกษา
46 YCIC20-28 เคโระ ดิจิทัล
[Kero Digital]
DBTech Wapi Pathum วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
มหาสารคาม Smart Farm นายสุรเดช กลิ่นพยอม อาจารย์
47 นางณัฐวิภา ปะวันโน อาจารย์
48 นายเอกราช สีอ่อนน้อย นักศึกษา
49 นายจิตรกร ประนัง นักศึกษา
50 นายพจนาถ สุวรรณปะกา นักศึกษา
51 นายพิทยา ชาวแขก นักศึกษา
52 นายทักษิณ ฮึ้งเบี้ยว นักศึกษา
53 นายธีรวัฒน์ ปะระทัง นักศึกษา