คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ศ. 20 มี.ค. 2563 - 14.53 น.

กลุ่มเป้าหมาย
          นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภูมิภาคที่กำหนด โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงด้านอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า อันจะเป็นแนวทางหรือทางเลือกให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนสายวิชาที่เกี่ยวข้องในการศึกษาระดับถัดไป

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
          1. นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ทั่วประเทศ
          2. มีความสนใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
          3. ผ่านการคัดเลือกจากผลการทำแบบทดสอบเบื้องต้น หรือเรียงความจากหัวข้อที่กำหนด
          4. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษาที่สังกัดให้เข้าร่วม

การรับสมัคร
          1. มหาวิทยาลัยที่จัดค่ายประชาสัมพันธ์โครงการ eCamp: Next Gen ให้แก่โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้น  การกระจายพื้นที่ในวงกว้าง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายอย่างทั่วถึง
          2. มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดวิธีการคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมตามความเหมาะสม อาทิ การเขียนเรียงความ หรือทำแบบทดสอบเบื้องต้น และจะทำการส่งรายชื่อนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมค่ายมายังเนคเทค ก่อนการจัดค่ายอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงกับทางเนคเทคในการจัดดำเนินการค่าย