ผลการประกวด U-YETI

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 18 พ.ค. 2563 - 11.34 น.
การประกวดนักเทคโนโลยีและนวัตกรรุ่นเยาว์ด้านอิเล็กทรอนิกส์
(Young Electronics Technologists and Innovators)
ประเภทนักศึกษา ประจำปี 2563 (U-YETI 2020)
ลำดับ รหัสโครงการ ธีม ชื่อโครงการ สถาบัน ผลการประกวด
1 U-YETI20_03 Smart City มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะโดยใช้ NB-IoT มหาวิทยาลัยบูรพา ชนะเลิศ
2 U-YETI20_19 Smart Health care สายรัดปรับสรีระอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยบูรพา รองชนะลิศอันดับ 1
3 U-YETI20_14 Precision Farming หุ่นยนต์หยอดเมล็ดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยมหิดล รองชนะลิศอันดับ 2
4 U-YETI20_10 Precision Farming ระบบจ่ายน้ำเพื่องานเกษตรอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ชมเชย 1
5 U-YETI20_16 Smart Health care กล่องห่วงใย มหาวิทยาลัยนเรศวร ชมเชย 2
6 U-YETI20_12 Precision Farming หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา Popular
 Vote