วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ศ. 20 มี.ค. 2563 - 14.05 น.

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และเป็นการให้ความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์แก่เยาวชนทั่วประเทศ
          2. เพื่อพัฒนาทักษะในการประดิษฐ์คิดค้นด้านอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
          3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
          4. เพื่อให้ได้ผลงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เป้าหมายโครงการ
          1. มีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ
          2. นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฯ
          3. กระตุ้นให้คณาจารย์และนิสิต นักศึกษาในชมรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือกลุ่มกิจกรรมทาง ด้านอิเล็กทรอนิกส์ภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงโรงเรียนบริเวณรอบๆ ศูนย์ประสานงาน เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม และสร้างความสนใจ ด้านอิเล็กทรอนิกส์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษามากขึ้น
          4. เกิดกิจกรรมต่อเนื่องที่ส่งเสริมทักษะความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ โดยชมรมหรือกลุ่มกิจกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2