หลักการและเหตุผล

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ศ. 20 มี.ค. 2563 - 13.53 น.

          ปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีการนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ยังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง นั่นคือทำให้เกิดความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ในความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นย่อมมีผล กระทบในด้านลบติดตามมาจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในทางที่ผิด ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
          ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการให้ความรู้ และความเข้าใจแก่เยาวชนในการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเยาวชนก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ทั้งในด้านการศึกษา และในชีวิตประจำวันการให้ความรู้แก่เยาวชนจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชน ตลอดจนเป็นแนวทางในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อย่างถ่องแท้ สามารถสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  จึงได้จัดทำโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp : Next Gen) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ และนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายฯ ทำการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อประยุกต์ใช้งานต่างๆ ด้วยตนเอง และยังเป็นการพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัยระดับอาชีพต่อไป