ผลการพิจารณาคัดเลือก (รอบชิงชนะเลิศ)

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 24 มี.ค. 2563 - 11.03 น.
ผลการพิจารณา “การประกวดนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นเยาว์”
(University-Young Electronics Technologists and Innovators: U-YETI)
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
No. รหัสโครงการ Theme ชื่อโครงการ สถาบัน ชื่อ-สกุล สถานะ
1 U-YETI20_03 Smart City มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะโดยใช้ NB-IoT มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัชพล เพิ่มญาณวรรธนะ หัวหน้าโครงการ
นางสาวกชกร สุขศรี ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 1
นางสาวธนาภรณ์ มูลผล ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 2
ดร.นายสัญชัย เอียดปราบ อาจารย์ที่ปรึกษา
2 U-YETI20_04 Smart City ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าโดยใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอลงกต สื่อวงศ์สุวรรณ หัวหน้าโครงการ
นายวิสุทธา หมั่นทำการ ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 1
นายพุฒิพงศ์ บุตรสันเทียะ ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 2
ดร.ดุสิต ธนเพทาย อาจารย์ที่ปรึกษา
3 U-YETI20_06 Precision Farming เครื่องคัดแยกมังคุดอัติโนมัติ มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวเพชรรัตน์ ไตรยงวานิช หัวหน้าโครงการ
นายทรงพล ถนอมทรัพย์ ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 1
นายกฤษฎา สุนทร ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 2
ดร.สัญชัย เอียดปราบ อาจารย์ที่ปรึกษา
4 U-YETI20_09 Precision Farming ระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำในการทำประมงระบบปิด มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวนลินทิพย์ แซ่ลี้ หัวหน้าโครงการ
นางสาวฑิตยา บุปผาวารินทร์ ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 1
นายพงศกร พรพิชิตตานนท์ ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 2
ผศ.เดชา วิไลรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา
5 U-YETI20_10 Precision Farming ระบบจ่ายน้ำเพื่องานเกษตรอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นายณรงค์ศักดิ์ สพานหล้า หัวหน้าโครงการ
นายธนวัฒน์ บุญกระโทก ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 1
นายชัชวาล สงค์แก้ว ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 2
ผศ.สุรินทร์ อ่อนน้อม อาจารย์ที่ปรึกษา
6 U-YETI20_12 Precision Farming หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฐนนท์ ถนอมจิตต์ หัวหน้าโครงการ
นายณัฐคมน์ จันทราสินธุ์ ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 1
นางสาวพิมลรักษ์ แสวงสวัสดิ์ ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 2
นายสัญชัย เอียดปราบ อาจารย์ที่ปรึกษา
7 U-YETI20_13 Precision Farming หุ่นยนต์พ่นยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นายพิสิฐชัย ไพรเถื่อน หัวหน้าโครงการ
นางสาวสุภาพร เรืองสูงเนิน ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 1
ผศ.สุรินทร์ อ่อนน้อม อาจารย์ที่ปรึกษา
8 U-YETI20_14 Precision Farming หุ่นยนต์หยอดเมล็ดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยมหิดล นายธัชนนท์ ภูผิวเดือน หัวหน้าโครงการ
นายเจตณัฐ ปัญญาหอม ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 1
นายธีรภัทร ศรีสุข ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 2
ผศ.เดชา วิไลรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา
9 U-YETI20_16 Smart Health care กล่องห่วงใย มหาวิทยาลัยนเรศวร นายจักรกฤษณ์ บุญกลม หัวหน้าโครงการ
นายบริรักษ์ อภัยภักดี ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 1
นายสิรวิชญ์ บูรณะพล ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 2
นายสุวิทย์ กิระวิทยา อาจารย์ที่ปรึกษา
10 U-YETI20_19 Smart Health care สายรัดปรับสรีระอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยบูรพา นายภูเบศวร์ พอดี หัวหน้าโครงการ
นางสาววิภาพร สุขรี ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 1
นายศุภวิชญ์ ทองยืน ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 2
ดร.สัญชัย เอียดปราบ อาจารย์ที่ปรึกษา