กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 12 ต.ค. 2564 - 13.50 น.

กำหนดการพิจารณาตัดสินรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นเยาว์
(Young Electronics Technologists and Innovators: YETI)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.45 น.

ช่วงเวลา รายละเอียด
08.30 – 09.00 น. - ประชุมคณะกรรมการตัดสินซักซ้อมเกณฑ์การตัดสิน
- ทีมประกวดลงทะเบียนเตรียมพร้อมนำเสนอผลงาน
09.00 – 09.30 น พิธีเปิดการประกวด
  1) ดร.กัลยา อุดมวิทิต  รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  กล่าวรายงาน
  2) ผู้แทน กฟผ. กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกวด
  3) ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวเปิด
09.30 – 12.00 น. พิจารณาให้คะแนนผลงานที่เข้าร่วมประกวด ผ่านคลิปวิดีโอนำเสนอของแต่ละผลงาน
ทีมนำเสนอ ตามคิวที่กำหนด ลำดับที่ 1-9
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. พิจารณาให้คะแนนผลงานที่เข้าร่วมประกวด ผ่านคลิปวิดีโอนำเสนอของแต่ละผลงาน
ทีมนำเสนอ ตามคิวที่กำหนด ลำดับที่ 10-15
14.45 – 16.45 น. สรุปผลคะแนน และประกาศผลการตัดสิน มอบรางวัล

หมายเหตุ: ใช้เวลาพิจารณารวม 15 นาทีต่อผลงาน คือ พิจารณา VEDIO นำเสนอผลงาน รวม 10 นาที และถาม-ตอบ 5 นาที