เงื่อนไขการส่งข้อเสนอและการประกวดโครงงาน

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 23 มี.ค. 2563 - 17.00 น.
  1. ผู้เสนอโครงการทั้งประเภทนักเรียนและประเภทนักศึกษา แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งโครงงานเข้าร่วมได้ มากกว่า 1 โครงงาน โดยแต่ละโครงงานมีทีมพัฒนาได้ไม่เกิน 3 คน สำหรับประเภทนักเรียนต้องประกอบด้วยนักเรียน 2 คน และครูของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมส่งโครงงาน 1 คน
  2. ผู้พัฒนาลงนามในข้อตกลงรับทุนสนับสนุนโครงงาน ระหว่างเนคเทคและผู้พัฒนา ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
  3. ทางโครงกาฯ มอบเงินทุนสนับสนุนพัฒนาผลงานให้แต่ละโครงงานโดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับเงินทุนสนับสนุนทั้ง 2 งวดได้จากเนคเทค ผ่านทางผู้ประสานงานหลักโครงการฯ
  4. เมื่อได้รับเงินทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงานจากเนคเทคแล้ว หากผู้พัฒนาโครงงานไม่สามารถจัดทำโครงงานได้ตามข้อเสนอที่ให้ไว้กับเนคเทค ผู้พัฒนาผลงานต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอยกเลิกการทำโครงงาน และคืนเงินทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงานให้ แก่เนคเทคเต็มจำนวน
  5. โครงงานต้องเป็นความคิดริเริ่มของผู้พัฒนา โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  6. ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่เกิดขึ้นเป็นของผู้พัฒนาโครงงานนั้นๆ ทั้งนี้ เนคเทคได้รับสิทธิ์ในการข้อมูลนำผลงานไปเผยแพร่ ต่อสาธารณชนหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
  7. ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน ผู้พัฒนาโครงงานต้องระบุข้อความหรือชี้แจงให้สาธารณชนทราบว่า เนคเทคเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาโครงงาน
  8. ผู้จัดทำโครงงานต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากค่าย eCamp: Next Gen ต้นสังกัด ซึ่งอาจมีการประกาศข้อมูลข่าวสารเป็นระยะผ่านทาง เว็บไซต์หลักของโครงการฯ Facebook: eCamp : Next Gen - YETI อีเมล์ หรือจดหมาย
  9. ผู้พัฒนาโครงงานต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานทุกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงต่างไปจากข้อเสนอโครงงาน ให้เนคเทครับทราบผ่านศูนย์ประสานงาน eCamp: Next Gen ต้นสังกัดของผู้แข่งขัน เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ได้รับทุนรอบแรก โดยสิทธิ์ในการรพิจารณาอนุมัติให้เป็นไปตามอำนาจตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน โดยคำนึงถึงสาระสำคัญของโครงงานเป็นหลัก