หลักการและเหตุผล

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ศ. 20 มี.ค. 2563 - 14.44 น.

          การประกวดนักเทคโนโลยีและนวัตกรรุ่นเยาว์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Young Electronics Technologists and Innovators) หรือ YETI เป็นการแข่งขันที่ต่อยอดมาจากการแข่งขันประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  (Youth’s Electronics Circuit Contest) หรือ YECC ซึ่งปิดฉากลงไปเมื่อ พ.ศ. 2562 สำหรับการแข่งขัน YECC เดิมนั้น เป็นกิจกรรมสืบเนื่องที่จัดหลังจากค่ายนักอิเล็กนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์เสร็จสิ้น ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี โดยแบ่งเป็นการแข่งขันเป็นประเภทนักศึกษาและประเภทนักเรียน สำหรับการแข่งขัน YETI ในประเภทนักศึกษานั้น ยังคงรูปแบบเดียวกับการประกวด YECC แต่ในการแข่งขันประเภทนักเรียน ได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น จากการแข่งขันเพื่อวัดทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการตอบคำถาม (ภาคทฤษฎี) และต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามโจทย์ที่กำหนด (ภาคปฏิบัติ) ซึ่งขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาโครงงานและบูรณาการความรู้ที่ได้จากค่ายฯ มาเป็นการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ หรือโครงงานวิศวกรรมศาสตร์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน โรงเรียน และชุมชน
          ประเภทนักศึกษา หรือ U-YETI : University Young Electronics Technologists and Innovators และประเภทนักเรียน S-YETI : School Young Electronics Technologists and Innovators เป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ หรือ eCamp : Next Gen ที่จัดขึ้น โดยมหาวิทยาลัยเครือข่าย 12 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักโดยแต่ละค่ายจะคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไปเข้าร่วมการประกวด   นักเทคโนโลยีและนวัตกรรุ่นเยาว์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ทั้งประเภทนักศึกษาและประเภทนักเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และนำความรู้จากการเรียนในค่ายไปคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ ประสบการณ์ที่เยาวชนจะได้รับหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง สู่การเป็นนักคิดค้นหรือนักประดิษฐ์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ระดับอาชีพต่อไปในอนาคต