กำหนดการ

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 17.23 น.

การอบรมออนไลน์ช็อกสมอง ประลองปัญญา
จัดอบรมวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 -17.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ : Microsoft Team + Line

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
เวลา รายละเอียด
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดการอบรมกิจกรรม
 

โดย ดร.กัลยา อุดมวิทิต
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

09.15 - 10.15 น. กิจกรรมทำความรู้จัก
10.15 – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมเข้าใจการใช้เกมในการเรียนรู้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม สร้างพื้นที่ปลอดภัย และพื้นที่ร่วมของกลุ่มเป้าหมาย
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00 น. การทำความเข้าใจความต้องการ (Need) ของกลุ่มผู้ใช้ใน 3 ด้านคือ การใช้งาน องค์ความรู้และอารมณ์ความรู้สึก
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
เวลา รายละเอียด
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น. การแจกแจงปัญหาจากความต้องการของผู้ใช้ เพื่อค้นพบจุดสำคัญของปัญหา
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.30 น. การรวบรวมความความคิดสร้างสรรค์ให้มากที่สุดจากปัญหาที่ได้ทำการแจกแจงเพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบ ซึ่งควรจะถูก เร็ว และรายละเอียดน้อย
15.35 - 17.00 น. นำเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาจากโจทย์ที่กรรมการกำหนด และสรุปบทเรียน ถาม-ตอบ และปิดการอบรม