ข้อกำหนดของผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: พฤ. 14 ต.ค. 2564 - 21.24 น.

ข้อกำหนดในการนำเสนอ
1. ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก ต้องจัดทำคลิปวิดีโอแนวทางในการพัฒนาผลงานมานำเสนอต่อคณะกรรมการของโครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน โดยมีเวลาในการนำเสนอต่อทีม 7 นาที รวมคลิปวิดีโอ คณะกรรมการสอบถามเพิ่มเติม อีก 3 นาที รวมใช้เวลาต่อทีม 10 นาที
2. ทางโครงการฯ กำหนดให้นำเสนอคลิปวิดีโอพร้อมบรรบายเสริมโดยทีมผู้พัฒนาผลงาน เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจในตัวผลงานและแนวทางในการพัฒนา สร้างสรรค์ผลงานมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้นำเสนอผ่านช่องทาง Online โดยระบบ Cisco Webex Meetings ซึ่งผู้ประสานงานจะแจ้งลิงค์การเข้านำเสนอให้ทาง Mail ของผู้พัฒนาทุกคนในทีมที่ได้กรอกไว้ในใบสมัคร
3. การนำเสนอคลิปวิดีโอต่อคณะกรรมการ กำหนดไว้ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. โดยจะเรียงลำดับการนำเสนอตามลำดับรายชื่อผลงานที่หน้าประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก
4. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทีมผู้พัฒนาผลงาน รวมถึงป้องกันการเปิดคลิปหรือติดขัดเรื่องสัญญาณระบบสื่อสารในการเสนอคลิปวิดีโอ ผ่านช่องทาง Online ทางโครงการฯ จึงกำหนดให้ทุกผลงานต้องส่งไฟล์คลิปวิดีโอมาโครงการฯ ตามช่องทางที่กำหนดไว้
5. ในการนำเสนอนั้น จะให้ผู้แทนของทีมเป็นคนนำเสนอคนเดียวพร้อมคลิปวิดีโอ หรือจะหลายคนก็ได้ ตามแต่ความพร้อม และความถนัดของแต่ละทีมผู้พัฒนา แต่ทั้งนี้ การนำเสนอต้องอยู่ในขอบเขตของช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อ 1
7. การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมยังผู้ประสานงานหลักโครงการฯ ได้ตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้ในเมลที่ส่งถึงทีมผู้พัฒนาผลงานทุกคนทุกผลงาน

ข้อมูลของคลิปวิดีโอ
          คลิปวิดีโอ ความยาว 4-5 นาที ในการนำเสนอผลงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการโครงการฯ ในการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน โดยกำหนดให้มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
          1. ผลงานที่สมัครเข้าร่วมคืออะไร ได้ไอเดีย หรือแรงบันดาลใจมาจากอะไร กรณีเป็นการต่อยอดจากผลงานเดิมให้แจ้งด้วย
          2. แนะนำทีมงานผู้พัฒนาผลงาน และอาจารย์ที่ปรึกษา
          3. พัฒนาผลงานนี้ขึ้นเพื่อประโยชน์อะไร / ใช้แก้ปัญหาใดให้แก่เกษตรกร
          4. กรณีพัฒนาต่อยอดจากผลงานงานเดิม อธิบายด้วยว่าส่วนที่พัฒนาเพิ่มคือส่วนไหน มีอะไรบ้าง
          5. วัสดุอุปกรณ์ / เทคโนโลยี ที่นำมาใช้ มีอะไรบ้าง (ควรมีภาพประกอบ)
          6. อธิบายการทำงาน/การใช้งาน มาให้เข้าใจ
          7. กรณีมีการนำไปทดลอง ทดสอบ การใช้งานกับผู้ใช้งานจริง รบกวนใส่เนื้อหาประกอบการอธิบาย (ถ้ามี)
          8. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะมี

การจัดส่งคลิปวิดีโอ
          1. ตั้งชื่อไฟล์คลิปวิดีโอ โดยใช้รหัสที่ทางโครงการกำหนดให้ ซึ่งสามารถเข้าดูรหัสของแต่ละผลงาน/โครงงาน ได้ที่หน้าประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก
          2. ส่งไฟล์คลิปวิดีโอ ผ่านทาง Google Drive ที่ผู้ประสานงานหลักโครงการฯ ได้ส่งลิงค์ให้ไว้ทางเมลของผู้พัฒนาผลงาน
          3. กำหนดส่งไฟล์คลิปวิดีโอภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 กรณีที่ผลงานใดไม่ได้ส่งคลิปวิดีโอไว้ให้กับทางโครงการฯ ภายในช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อถึงวันนำเสนอและประสบปัญหาในการนำเสนอด้วยคลิปวิดีโอ ทางคณะกรรมการของดเว้นการพิจารณาการให้คะแนนผลงานนั้นๆ ในทันที