หลักการและเหตุผล

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 17 ส.ค. 2564 - 17.06 น.

        จากนโยบายแผนงานขยายโอกาสและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่มุ่งหมายสนับสนุนพัฒนากระบวนการเรียนรู้การผลิต คิด วิเคราะห์ พัฒนา และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อก้าวสู่อาชีพที่มั่นคงได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางของการพัฒนาประเทศนั้น
        ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนากำลังคนในสายอาชีวศึกษาดังกล่าว โดยเฉพาะการเสริมสร้างเยาวชนอาชีวศึกษาให้เป็นนักคิดนักประดิษฐ์ โดยอาศัยฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม ชุมชน ทั้งจะเป็นการช่วยพัฒนาขีดความสามารถของกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจของประเทศที่มั่นคงในอนาคต ศูนย์ฯ จึงได้ดำเนินโครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" (Agritronics @ R-Cheewa) เพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนอาชีวศึกษาด้านการเกษตร และด้านอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ ในการพัฒนา คิดค้น ผลงานสิ่งประดิษฐ์/เทคนิค/กระบวนการ โดยการนำองค์ความรู้ ทักษะในสายวิชาชีพ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในชุมชนในพื้นที่ของตนเอง และ/หรือเพื่อปรับปรุง พัฒนา เพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการผลิต ช่วยส่งเสริมให้ผลิตผลทางการเกษตรมีคุณภาพที่สูงขึ้น โดยโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน อีกทั้งมีความสนใจในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยี มาแก้ไขปัญหารอบตัวหรือปัญหาเศรษฐกิจ สังคมด้วย