เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: พ. 18 ส.ค. 2564 - 20.07 น.

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานจากใบสมัคร คลิปวิดีโอ การนำเสนอ พร้อมด้วย ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาผลงาน ในการนำเสนอแนวความคิด แนวทางในการพัฒนาและการนำผลงานไปใช้งาน โดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้
            เกณฑ์ที่ 1: ความสนใจ ความใส่ใจ (passion) ที่มีต่อผลงานของตนเอง (35%)
                   - ความพร้อมในการนำเสนอ
                   - ความสามารถในการตอบคำถาม
                   - แรงบันดาลใจและที่มาที่ไปของผลงาน
            เกณฑ์ที่ 2: สามารถพัฒนาผลงานสู่ผู้ใช้งานได้จริง ทันในเวลาที่โครงการกำหนด (35%)
                   - ขอบเขตงานชัดเจน เหมาะสมทั้งตัวเนื้องานและระยะเวลา
                   - ความสามารถในการดำเนินการพัฒนาผลงานของทีม
                   - แนวทางของการพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
            เกณฑ์ที่ 3: ผลงานมีศักยภาพและมีแนวโน้มสามารถใช้งานได้จริง (30%)
                   - โจทย์ปัญหามีความน่าสนใจ และมีกลุ่มผู้ใช้งานที่ชัดเจน
                   - แผนการนำไปสู่ผู้ใช้งานที่ชัดเจน