ข้อกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 17 ส.ค. 2564 - 19.43 น.

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ
          โครงงาน/ผลงาน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกผ่านเข้ารอบแรก หากยังคงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาต่อยอดผลงาน และต้องการได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน ผู้พัฒนาโครงงาน/ผลงานต้องเตรียมความพร้อม และพัฒนาผลงานให้สำเร็จตามกำหนดการของโครงการ คลิกดูรายละเอียดของกำหนดการที่นี่
          ดังนั้น เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ และสามารถพัฒนาผลงาน ไปจนสิ้นสุดการดำเนินการของโครงการได้ ทางโครงการฯ จะโอนเงินทุนสนับสนุนงวดแรก 50% ให้ หลังจากที่ได้อบรมเสริมศักยภาพพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 1) แล้วเท่านั้น   

เงื่อนในการรับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. เมื่อยืนยันที่จะเข้าร่วมการอบรมและการรับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานแล้ว ผู้พัฒนาโครงการจะต้องยอมรับในเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการฯ ดังนี้
          1.1 ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ [กำหนดการของโครงการ]
          1.2 ยินดีเข้าร่วมการอบรมและนำเสนอผลงานตามกำหนดเวลาที่โครงการฯ กำหนดไว้ทุกครั้ง
          1.3 ยินดีให้ทำการเรียกเงินทุนสนับสนุนคืนทั้งหมด กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาต่อยอดผลงาน หรือมีความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานตามระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนด
          1.4 ผู้พัฒนาผลงานจะต้องส่งข้อเสนอพัฒนาต่อยอดผลงาน (ตามรายละเอียดในข้อที่ 3) สำหรับใช้ในการรับทุนสนับสนุน โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" โดยทำการส่งมายังผู้ประสานงานหลักโครงการฯ ภายในวันที่กำหนด ใน 2 รูปแบบคือ 1. รูปแบบไฟล์เอกสาร (soft file) ส่งมายังอีเมล  (ยึดวัน-เวลาในอีเมลเป็นสำคัญ) มาที่อีเมล   และ 2. รูปแบบของรูปเล่ม (hard copy) จำนวน 1 เล่ม (ยึดตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยทำการส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ทั้งสองรูปแบบ จัดส่งภายในวันเวลาที่โครงการกำหนด

          โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ"
          งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
          112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
          ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

2. สิทธิ์ในผลงาน
          ผลงานของทุกๆ โครงงาน/ผลงาน ที่เข้าร่วม โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ผู้พัฒนาผลงาน/เจ้าของผลงาน ถือว่าผลงาน/ชิ้นงาน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้พัฒนาผลงาน/เจ้าของผลงานนั้นๆ โดยที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จักเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการนำข้อมูล/ผลงาน/ชิ้นงาน สำหรับในการประชาสัมพันธ์ หรือนำเสนอต่อสาธารณะเท่านั้น
          ยกเว้นในกรณีผู้พัฒนาผลงาน/เจ้าของผลงาน หมายถึง เยาวชน นักศึกษา คณาจารย์ มีความประสงค์ ขอใช้ผลงานวิจัยของสำนักงานฯ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผลงานวิจัยเดิม” นอกเหนือจากการดำเนินงาน "ข้อตกลงการการรับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน" จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานฯ ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิในผลงานวิจัยเดิมนั้น ๆ (ถ้ามี) ก่อน พร้อมทั้งทำความตกลงในเรื่องสิทธิประโยชน์ เงื่อนไข และค่าตอบแทนกันเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งแยกต่างหากจากข้อตกลงการรับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงานนี้ต่อไป

3. ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาผลงาน (Proposal) ในโครงการ “ต่อกล้าอาชีวะ” ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa) ส่งพร้อมการกรอกใบสมัคร
    1. ชื่อผลงาน
    2. รายละเอียดของผู้พัฒนาผลงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา
        - ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา มาชิกในทีม พร้อมระบุหัวหน้าทีม และหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนในทีม
        - ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
        - ชื่อสถาบันการศึกษาที่สังกัดของสมาชิกทุกคนในทีม
        - ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก (ที่สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้)

        ตัวอย่าง :
            หัวหน้าทีมผู้พัฒนา
            ชื่อ-สกุล : นายยินดี มีความสุข , ชื่อเล่น : กอล์ฟ
            กำลังศึกษาในระดับชั้น : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
            สถาบันการศึกษาที่สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตร ...
            eMail : yindee@xxxxl.com , เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-xxx-xxxx
            ความรับผิดชอบในการพัฒนาผลงาน : ...

            สมาชิกผู้ร่วมพัฒนา คนที่ 1
            ..........

            อาจารย์ที่ปรึกษา
            ชื่อสกุล : นายสิทธิกร พัฒนาผลงาน , ชื่อเล่น : กร
            ตำแหน่งในสถาบันการศึกษา : รองหัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
            สังกัด : สาขาวิชา ... คณะวิชา/แผนก ...
            สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตร ...
            eMail : sittikornp@xxxx.ac.th , เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 080-xxx-xxxx

            ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก (ที่สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้)
            เลขที่ ......

    3. ขอบเขตในการพัฒนาผลงาน
    4. กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย/ชื่อเกษตรกร
    5. พัฒนาผลงานนี้ขึ้นเพื่อประโยชน์อะไร / ใช้แก้ปัญหาใดให้แก่เกษตรกร
    6. รายละเอียดของผลงาน : อธิบายลักษณะของผลงาน แผนผังการทำงานของผลงาน รูปแบบการใช้งาน การเชื่อมต่ออุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้ เป็นต้น (ควรมีภาพประกอบการอธิบาย)
    7. แผนการพัฒนาผลงาน : อธิบายแผนการพัฒนาผลงาน ใส่รายละเอียดของแผนงาน เช่น ขั้นตอนการทำงาน ชื่อผู้รับผิดชอบ และจำนวนวันที่ใช้ในการพัฒนาผลงานในแต่ละช่วง
    8. งบประมาณ : รายละเอียดของงบประมาณในการใช้พัฒนาต่อยอดผลงาน ตลอดระยะเวลาในการพัฒนาผลงาน
    9. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะมี
    10. เอกสารอ้างอิง : แหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ประกอบการพัฒนาผลงานที่เชื่อถือได้ และมีตัวตนชัดเจน