การเตรียมตัวเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลงาน [ค่าย Workshop 1]

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 23 พ.ย. 2564 - 10.54 น.

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมอบรมฯ
     ทางโครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" กำหนดให้หัวหน้าทีมและสมาชิกผู้พัฒนาผลงาน รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษา ของทุกทีม ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน ต้องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลงาน และนำเสนอแผนการพัฒนาผลงานในวันสุดท้ายของการเข้าค่ายฯ ระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2564 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (รายละเอียดตามกำหนดการ ค่าย Workshop 1) เพื่อทำการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติม และเสริมความคิด แนวคิด ในการพัฒนาผลงานให้สามารถนำไปสู่การใช้งานได้จริง โดยให้สิทธิ์ทีมละ 6 ท่าน (หัวหน้าทีม รวมผู้ร่วมพัฒนา 4 ท่าน และครู/อาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน เท่านั้น) ในการเข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ กรณีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จากทีมใดติดปัญหาเรื่องเวลาในการดินทาง หรืออื่นๆ รบกวนติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสิทธิชัย (โบ้) เบอร์โทร 0 2564 6900 ต่อ 2327 หรือทางไลน์กลุ่มของโครงการฯ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ รบกวนหัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงานหรืออาจารย์ที่ปรึกษา กรอกแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมค่ายอบรมฯ ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ทางแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่างนี้เท่านั้น

สถานที่ วันเวลา ในการจัดอบรมฯ
วันที่จัดอบรมฯ : กำหนดจัดอบรมฯ ระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2564 ดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]
สถานที่จัดงาน : บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พี่พัก : บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
แผนที่และเส้นทางการเดินทางมายังจุดนัดหมาย วันที่ 8 ธันวาคม 2564 : แผนที่

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเข้าร่วมค่ายฯ
1. บัตรประจำตัวประชาชน ของทุกคนในทีม สำหรับการรับเงินสนับสนุนค่าเดินทาง และรับทุนสนับสนุนการพัฒนาย่อยอดโครงการ
2. เอกสารแสดงการได้รับวัคซีน COVID-19 มาแล้วครบ 2 เข็ม กรณีผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาคนหนึ่งคนใดภายในทีม ยังไม่ได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็ม ทางโครงการฯ ขอให้งดเว้นการเข้าร่วมการอบรมฯ ครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 50 คน ตามคำสั่งของจังหวัดปทุมธานี
3. ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วพาหนะสาธารณะ/หรือค่าน้ำมันพาหนะ โดยต้องออกใบเสร็จในนามสำนักงานฯ เท่านั้น กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินที่ออกในนามสำนักงานฯ อย่างถูกต้อง ทางโครงการฯ ของดเว้นการเบิกจ่ายเงินสนับสนุค่าพาหนะเดินทาง จนกว่าจะได้รับใบเสร็จที่ออกในนามสำนักงานฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน

ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ในนามสำนักงานฯ
          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
          111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
          อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
          เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099-40-00-165-668 สาขาที่ 00019

(หมายเหตุ: เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ทุกครั้งที่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี รบกวนตรวจสอบข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขา ให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดทั้ง 4 บรรทัดด้านบนนี้ ก่อนออกจากสถานที่ที่ออกใบเสร็จ เพราะหากไม่ถูกต้องครบถ้วน จะไม่สามารถนำมาเบิกจ่ายกับโครงการฯ ได้ จนกว่าจะนำไปเปลี่ยนให้ถูกต้องก่อน)

การสนับสนุนค่าเดินทาง
1. ในการจัดอบรมครั้งนี้ ทางโครงการจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางบางส่วน แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน (ยึดถือข้อมูลรายชื่อที่ได้แจ้งไว้กับโครงการ และตามจังหวัดที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่สังกัดเป็นสำคัญ)
2. โดยจะให้การสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับในมูลค่าไม่เกินค่าโดยสารรถประจำทาง (บขส.) ไม่เกินประเภท VIP 32 ที่นั่ง ตามจำนวนผู้เข้าร่วมจริงของแต่ละทีมเท่านั้น
3. กรณีเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถตู้ของทางวิทยาลัย จะให้การสนับสนุนค่าเดินทางเป็นค่าน้ำมันพาหนะเท่านั้น โดยขามายังบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรให้ทำการเติมน้ำมันและออกใบเสร็จรับเงินในนามสำนักงานฯ อย่างถูกต้อง ตามที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีด้านบนนี้ ส่วนขากลับไปยังภูมลำเนา ให้ทำการเติมน้ำมันและออกใบเสร็จรับเงินอีกครั้ง จากนั้นส่งใบเสร็จรับเงินนี้ มาเบิกค่าใช้จ่ายกับทางโครงการฯ อีกครั้ง ทั้งนี้ ขอให้ตั้งอยู่บนความจริงในการใช้น้ำมันและวันที่ในใบเสร็จรับเงินต้องสอดคล้องกับวันที่เดินทางทั้งขามาและขากลับ
4. กรณีเดินทางด้วยพาหนะอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในหัวข้อ "การสนับสนุนค่าเดินทาง" ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสนับสนุนค่าพาหนะตามรายละเอียดในข้อ "2" และข้อ "3" เป็นหลัก ตามเอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น

การเตรียมตัวในการเข้าร่วมค่ายฯ
1. นำชิ้นผลงานของทีม กรณี เป็นผลงานที่ต่อยอดจากผลงานเดิม หรือมีการสร้างสรรค์ผลงานไปบางส่วนแล้ว หรือโมเดลจำลอง (ถ้ามี) มาเข้าร่วมค่ายอบรมฯ ด้วย หากผลงานมีขนาดใหญ่มาก อาจทำชิ้นงานบางส่วนที่เป็นส่วนสำคัญ เพื่อนำมาแสดงให้ทีมโคชได้เห็นและขอคำแนะนำในการพัฒนาผลงาน
2. เตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนตัว พร้อมสายไฟต่อพ่วง ของตนเองมาใช้งานสำหรับการเข้าร่วมอบรมฯ
3. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู ฯลฯ ของตนเองสำหรับการเข้าพักยังที่พักที่ทางโครงการฯ จัดเตรียมไว้ให้
4. เสื้อผ้าสำหรับการเข้าค่ายฯ 5 วัน รบกวนเป็นชุดสุภาพ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียนนักศึกษา
5. เตรียมยารักษาโรคประจำตัวของตนเองมาด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว)
6. เตรียมตัวดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อจะได้สามารถเดินทางเข้าร่วมค่ายฯ ได้ตามวันเวลาที่กำหนด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสิทธิชัย (โบ้) เบอร์โทร 0 2564 6900 ต่อ 2327 หรือทางไลน์กลุ่มของโครงการฯ ในวันและเวลาราชการ

หนังสือเชิญผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมค่ายฯ

          สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายชื่อผลงานและทีมผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน ทั้ง 15 ผลงาน

          สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: กำหนดการ

ลำดับ ชื่อสถาบัน ไฟล์หนังสือเชิญอิเล็กทรอนิกส์
[PDF]
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี [PDF]
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี [PDF]
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง [PDF]
4 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ [PDF]
5 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี [PDF]
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี [PDF]
7 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย [PDF]
8 วิทยาลัยเทคนิคตรัง [PDF]
9 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา [PDF]
10 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี [PDF]
11 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี [PDF]
12 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี [PDF]
13 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี [PDF]
14 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี [PDF]
15 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี [PDF]
16 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง [PDF]