กำหนดการ Workshop 1

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 22 พ.ย. 2564 - 09.40 น.

กำหนดการ       
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลงาน (Workshop1)
โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa) ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2564
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี

    

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564
         เวลา                                    รายละเอียด
13.00 – 15.30 น.        รายงานตัวและลงทะเบียน
                                      ณ หน้าห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
15.30 – 15.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.15 น.         “รู้จักกัน รู้จักฉัน รู้จักทีม”
                                      โดย    คุณศิริพร ปานสวัสดิ์
                                                 ผู้จัดการงานพัฒนาองค์กรและสื่อสารภายใน (ODIC)
                                                 ฝ่ายกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนาองค์กร (PSD)
                                                 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
                                      และ    คุณนิรมล ประทีปะจิตติ
                                                 นักวิชาการ งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
                                                 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
17.15 – 18.30 น.        รับประทานอาหารเย็น พร้อมเก็บสัมภาระที่ห้องพักที่จัดเตรียมไว้ให้
18.30 – 20.00 น.        แนะนำโครงการฯ และชี้แจงการเขียน Proposal & Presentation
                                      โดย    คุณสิทธิชัย ชาติ
                                                 นักวิชาการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
20.15 น.                       กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
            
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
         เวลา                                    รายละเอียด
07.00 – 08.15 น.        รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.        ลงทะเบียน
08.30 – 09.30 น.        พิธีเปิดค่ายอบรมฯ    
                                      กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดการอบรมฯ
                                      กล่าวต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์ผู้พัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร    
                                      โดย    ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
                                                 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
                                      กล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนโครงการฯ
                                      โดย    คุณวรวัจน์ สุวคนธ์
                                                 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน SCB Academy
                                                 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
                                      กล่าวแสดงความยินดีและเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (Workshop 1)    
                                      โดย    ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช
                                                 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                                      พิธีมอบสถานีวัดอากาศอุตุน้อย ด้วยบอร์ด KidBright.
                                      สำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน 30 สถานี
                                      โดย    ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
                                                 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
                                      มอบให้    ดร.รจนา จันทรากุล
                                                      ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการอาชีวศึกษา สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
                                                      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
                                      ถ่ายภาพร่วมกัน
                                      ชมผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน
                                      ดำเนินรายการโดย
                                      โดย    คุณศิริพร ปานสวัสดิ์
                                                 ผู้จัดการงานพัฒนาองค์กรและสื่อสารภายใน (ODIC)
                                                 ฝ่ายกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนาองค์กร (PSD)
                                                 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
09.30 – 10.30 น.        "Inspired: Smart Farming" (Part 1)    
                                      โดย    คุณวาริส แก้วภักดี
                                                 Young Smart Farmer
                                                 เจ้าของ กรีนวิลล์ ฟาร์มคาเฟ่
10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น.        "Inspired: Smart Farming" (Part 2)    
                                      เยี่ยมชมและดูงานพื้นที่สาธิตของ Smart Farming สวทช.
12.15 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น.        "Design Thinking" Part 1
                                      โดย    คุณพรพรรณ ตั้งมั่นจิตธรรม
                                                 นักการตลาดดิจิทัลที่ Agoda และกรรมการผู้จัดการ Nexplore
                                                 คุณวีระวัชร์ มงคลโชติ
                                                 นักออกแบบประสบการณ์ Nexplore
                                                 พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากร และ TA
15.30 – 15.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.15 น.        "Design Thinking" Part 2
17.15 – 18.30 น.        รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 20.00 น.        “เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ”
                                      โดย    ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร
                                                 นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT)
                                                 ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบและเครือข่ายอัจฉริยะ (ITSN)
                                                 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)
                                      และ    คุณนิภาภรณ์ นันตา
                                                 เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
                                                 โครงการ U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
20.15 น.                      กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564    
         เวลา                                    รายละเอียด
07.00 – 08.15 น.        รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.        ลงทะเบียน
08.30 – 10.15 น.        "สามทหารเสือด้านการพัฒนาผลงาน" (ล้วงความลับ | ภาพลักษณ์โดนใจ | กติกาผู้นำ)    
                                      โดย    โดย คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                                 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10.15 – 10.30 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.15 น.        “การบริหารโครงการเบื้องต้น” (Project Management) Part 1
                                      โดย    โดย คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                                 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
12.15 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น.        “การบริหารโครงการเบื้องต้น” (Project Management) Part 2
15.30 – 15.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.30 น.        “Consultation Time”
                                      โดย    ทีมโคชของโครงการฯ
17.30 – 18.15 น.        รับประทานอาหารเย็น
17.45 – 20.00 น.        “Consultation Time”
                                      โดย    ทีมโคชของโครงการฯ
20.15 น.                       กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
         เวลา                                    รายละเอียด
07.00 – 08.15 น.        รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.        ลงทะเบียน
08.30 – 10.15 น.        "ทิศทางเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ" และ
                                      "ระบบเกษตรแม่นยำ (HandySense)" Part 1: HandySense Borad
                                      โดย    คุณนริชพันธ์ เป็นผลดี
                                                 ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส และทีมวิจัยเกษตรดิจิทัล (DAT)
                                                 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                                 พร้อมด้วยทีม TA
10.15 – 10.30 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.15 น.        "ระบบเกษตรแม่นยำ (HandySense)" Part 2: HandySense Platform
12.15 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น.        "ระบบเกษตรแม่นยำ (HandySense)" Part 3: Data Analytics
15.30 – 15.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.15 น.         "ระบบเกษตรแม่นยำ (HandySense)" Part 4: Exercise    
17.15 – 18.00 น.        รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 20.00 น.        ปรับปรุงแผนการพัฒนาผลงานของตนเอง พร้อมเตรียมข้อมูลสำหรับการนำเสนอ
20.15 น.                       กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
            
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
         เวลา                                    รายละเอียด
07.00 – 08.15 น.        รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.        ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.        พิธีการ
                                       แนะนำทีมโคช และกติกาในการนำเสนอ
                                      โดย    คุณสิทธิชัย ชาติ
                                                 นักวิชาการ งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
                                                 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
08.30 – 10.30 น.        เยาวชนผู้พัฒนาผลงาน ลำดับที่ 1 – 4
                                       นำเสนอแผนการพัฒนาลงานต่อทีมโคชโครงการฯ พร้อมรับคำแนะนำ
10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น.         เยาวชนผู้พัฒนาผลงาน ลำดับที่ 5 – 9
                                      นำเสนอแผนการพัฒนาลงานต่อทีมโคชโครงการฯ พร้อมรับคำแนะนำ
12.15 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน    
13.00 – 15.00 น.        เยาวชนผู้พัฒนาผลงาน ลำดับที่ 10-15
                                      นำเสนอแผนการพัฒนาลงานต่อทีมโคชโครงการฯ พร้อมรับคำแนะนำ
15.00 – 15.15 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 15.45 น.        พิธีปิด
                                      กล่าวปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (Workshop 1)
                                      โดย    คุณสิรินทร อินทร์สวาท
                                                 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
                                                 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
15.45 – 16.15 น.        สิ้นสุดการจัดอบรมฯ เดินทางกลับภูมลำเนา

หมาเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และตามนโยบายของรัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19