รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุน

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 08 พ.ย. 2564 - 15.17 น.

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 15 ผลงาน
ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน

กิจกรรมต่อไป
1. โครงการฯ ได้กำหนดกิจกรรมต่อไป หลังจากได้ทีมผู้พัฒนาผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนพัฒฯาผลงานแล้ว คือ กิจกรรม "Workshop 1: อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะในการพัฒนาผลงาน" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตรืประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี (กรณ๊มีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
2. โครงการฯ กำหนดให้ผู้พัฒนาผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษาของทั้ง 15 ผลงาน ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop 1 โดยจะแจ้งผ่านช่องทางไลน์กลุ่มที่ได้เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมร่วม พร้อมทั้ง รายละเอียดในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป รบกวนติดตามการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
3. ผลงาน/โครงงานใดต้องการสละสิทธิ์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนติดต่อทางอีเมล
   

ข้อมูลรายชื่อผลงาน/โครงงาน
โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa)
ผ่านการพิจารณาได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน
ลำดับ รหัส ชื่อผลงาน/
โครงงาน
ชนิดเกษตรกรรม ผู้พัฒนา สถาบันการศึกษาที่สังกัด จังหวัด
ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 TKRC21-01 เครื่องคัดแยกมะนาว
 [LEMON SORTING MACHINE]
ด้านพืชสวน นายวรุณ เจตนา หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ระยอง
นายกิตติศักดิ์ เกษมศิริ ผู้ร่วมพัฒนา
นายพีรวิชญ์ อกะเรือน ผู้ร่วมพัฒนา
นายณัฐพล เติมต่อ ผู้ร่วมพัฒนา
นายจรูญ ชาติไทยเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวฐิติรัตน์ ชาติไทยเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา
2 TKRC21-04 ชุดปลูกผักอัจฉริยะ
 ด้วยระบบแอร์โรโปรนิก
ด้านพืชผักสวนครัว
 /ผักสลัด
นายธีรยุทธ นกทอง หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเพชรบุรี
เพชรบุรี
นายเจษฏา การภักดี ผู้ร่วมพัฒนา
นายภวิศ ปานฉลอง ผู้ร่วมพัฒนา
นายณรงวิทย์ ทาดาวงษา ผู้ร่วมพัฒนา
นายพงศธร สินธุรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา
นายธนิสรณ์ แก้วน้อย อาจารย์ที่ปรึกษา
3 TKRC21-05 การพัฒนาตู้ฟักเป็ดบ้านนา ด้านสัตว์บก นางสาววรรณนิสา แดงประเสริฐ หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีระนอง
ระนอง
นางสาวลิตตา ชัยภัทรศิริกุล ผู้ร่วมพัฒนา
นายพงสิทธิ์ เทพดนตรี ผู้ร่วมพัฒนา
นายนพพร เกตุแก้ว ผู้ร่วมพัฒนา
นายประสงค์ มาน้อย อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวิชิต พรหมอินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา
4 TKRC21-07 การสร้างและหาประสิทธิภาพ
 เครื่องเพาะเมล็ดแคคตัสระบบปิด
 ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น
 สำหรับกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงแคคตัส
ด้านพืชไม้ดอก
 ไม้ประดับ
นายศิริพงศ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ แพร่
นายณัฐนนท์ ปัญญาไว ผู้ร่วมพัฒนา
นายกิตตินันท์ วุฒิ ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวธิดาลักษณ์ เรือนมูล ผู้ร่วมพัฒนา
นายเอกชัย ศรชัย อาจารย์ที่ปรึกษา
นายธีระพงศ์ วงค์ตะวัน อาจารย์ที่ปรึกษา
5 TKRC21-08 เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 จากเศษอาหารสำหรับลด
 การใช้สารเคมีของเกษตรกร
 ด้วยพลังงานความร้อน
 จากแสงอาทิตย์
ด้านพืช นายอัมรินทร์ นิคมเพชร หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยสารพัดช่าง
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
นายสุพล น้ำตาลพอด ผู้ร่วมพัฒนา
นายชานนทร์ อินหนู ผู้ร่วมพัฒนา
นายเจฎา เภรี ผู้ร่วมพัฒนา
นายชัยยะ แซ่เฮง อาจารย์ที่ปรึกษา
นายมนตรี สร้อยรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
6 TKRC21-09 Scomber Capsule
 อุปกรณ์ตากปลาอินทรีเค็ม
 ด้วยพลังงานความร้อน
 จากแสงอาทิตย์
ด้านสัตว์น้ำ นายประสิทธิ์ โต๊ะสา หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร
และประมงปัตตานี
ปัตตานี
นายซอฟวัน เงาะ ผู้ร่วมพัฒนา
นายตะวัน รักมนตรี ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาววันวิสา จันทบุรี ผู้ร่วมพัฒนา
นายผจญ สิงห์จินดา อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวบุษกร จันทบุรี อาจารย์ที่ปรึกษา
7 TKRC21-24 เครื่องสกัดน้ำกัญชา
 ด้วยคลื่นอัลตาโซนิค
ด้านพืชสวน นายเจษฎา สุทธิวรรณา หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
นายสุธาสินธ์ สุขรัตน์ ผู้ร่วมพัฒนา
นายศุภวิชญ์ ทองรินทร์ ผู้ร่วมพัฒนา
นายเสฎฐวุฒิ ตันนารัตน์ ผู้ร่วมพัฒนา
นายอภิทธิ์ ทินาพิมพ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
นาง ปิยะมาศ ธาตุวิสัย อาจารย์ที่ปรึกษา
8 TKRC21-25 ระบบอีแว็ปสมาร์ทฟาร์มเห็ด ด้านพืชผักสวนครัว
 /ผักสลัด
นายยุทธนา ผาทอง หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
นายไมตรี แสงบัวภา ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวจุฬาลักษ์ วงศ์ปัญญา ผู้ร่วมพัฒนา
นายเจษฎากร ชมภูจันทร์ ผู้ร่วมพัฒนา
นายสิทธิไชย สิงห์มหาไชย อาจารย์ที่ปรึกษา
นายณัฐภาส อัตรา อาจารย์ที่ปรึกษา
9 TKRC21-26 ชุดเร่งการอนุบาลปูอ่อน
 เพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารทะเล
 ให้กับชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้านสัตว์น้ำ นายธีรนันทชัย อินทร์สุวรรณ หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยสารพัดช่าง
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
นายสมพงศ์ บุตรวงศ์ ผู้ร่วมพัฒนา
นายพลวัตร ชอบทำกิจ ผู้ร่วมพัฒนา
นายรัชชานนท์ วันดี ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวณัชภวิกา ประชาเชษฐ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
นายชัยยะ แซ่เฮง อาจารย์ที่ปรึกษา
10 TKRC21-29 เครื่องเจาะต้นปาล์ม
 แบบสะพายหลัง
ด้านพืชสวน นายณัฐวุฒิ รักร่วม หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง
นายณัฐภูมินทร์ ปั้นทอง ผู้ร่วมพัฒนา
นายธนบดี พลเดช ผู้ร่วมพัฒนา
นายรัชชานนท์ คงยิ้ม ผู้ร่วมพัฒนา
นายเฉลิมพงษ์ ปั้นทอง อาจารย์ที่ปรึกษา
นางอ้อมใจ ขวัญนิมิตร อาจารย์ที่ปรึกษา
11 TKRC21-30 ชุดควบคุม
 การให้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
 ด้วยระบบน้ำหยด
 ในระบบโรงเรือน
 ปลูกผักแบบยกพื้น
ด้านพืชผักสวนครัว
 /ผักสลัด
นางสาวสุนิชา กสีรักษ์ หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพังงา
พังงา
นางสาวพรภคนันท์ รักเมือง ผู้ร่วมพัฒนา
นายปานนท์ ทิพยอดศรี ผู้ร่วมพัฒนา
นายเกริกฤทธิ์ คงทองดี ผู้ร่วมพัฒนา
นายปิยวิชญ์ สวัสดิ์วงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา
นายธีระพงศ์ ไชยศรี อาจารย์ที่ปรึกษา
12 TKRC21-31 ชุดพ่นละอองน้ำ
 ในโรงเรือนจิ้งหรีด
 ด้วยระบบ IOT
ด้านสัตว์บก นางสาวนิรมล กองมณี หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
นายภูวิศ สุดประเสริฐ ผู้ร่วมพัฒนา
นายสิทธิโชค สุวรรณมณี ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
นายกินตินันท์ ชาวประทุม ผู้ร่วมพัฒนา
นาง พนาไพร กันทัด อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
นางสาวนิจชิตา ผาสุก อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
13 TKRC21-38 ระบบควบคุมอุณหภูมิ
 ในบ่ออนุบาลสัตว์น้ำ
ด้านสัตว์น้ำ นายขจรศักดิ์ พันธุรอด หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อุทัยธานี
นายกุลพิเชษฐ์ ณัฏฐาภาพย์ ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีอุทัยธานี
นางสาวชาลิสา พฤกษชาติ ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
นายธนวัฒน์ เรืองบุญ ผู้ร่วมพัฒนา
นายมิตรชัย สุทธิศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวบุหลัน บุษบานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีอุทัยธานี
14 TKRC21-45 ฟาร์มเห็ดหอยนางรมสีทอง
 อัจฉริยะ
ด้านพืชผักสวนครัว
 /ผักสลัด
นางสาววณิชยา กานันท์ หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ปทุมธานี
นางสาววณิชา ธงศิลา ผู้ร่วมพัฒนา
นายนลธวัช ฤกษ์เนตรี ผู้ร่วมพัฒนา
นายอธินันท์ ฤกษ์เนตรี ผู้ร่วมพัฒนา
นายอโณทัย ทีฆะสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวรัตนา แทนอาษา อาจารย์ที่ปรึกษา
15 TKRC21-49 การเพาะเลี้ยงคลอเรลลา
 และไรแดงด้วยแสงในระบบปิด
ด้านสัตว์น้ำ นายวิทยา วงหาจักร หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
นายภราดร แก่นจันทร์ ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวบวรรัตน์ ทองประเสริฐ ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
นายอรรถวุฒิ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวเอื้ออารี สุขสมนิตย์ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายสามารถ เกษแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา