Q & A การเข้าร่วมค่าย Wotkshop 1

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 29 พ.ย. 2564 - 09.47 น.

 

Q: กรณีผู้พัฒนาผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษายังได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ไม่ครบ 2 เข็ม สามารถเดินทางเข้าร่วมค่ายได้หรือไม่
A: ทางโครงการฯ กำหนดให้ผู้ที่ยังได้รับวัคชีนป้องกัน COVID-19 ไม่ครบ 2 เข็ม งดเว้นการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ แต่หากได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 Pfizer หรือ Moderna มาแล้ว 1 เข็ม และกำลังรอรับเข็มที่ 2 อยู่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้

Q: กรณีต้องการเบิกค่าพาหนะเดินทาง จำเป็นต้องมีเอกสารอะไรบ้าง
A: เอกสารประกอบการเบิกค่าพาหนะเดินทาง ที่จำเป็นต้องมี ประกอบด้วย 1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีค่าตั๋วพาหนะเดินทาง ค่าน้ำมันพาหนะ โดยต้องออกตามชื่อ-ที่อยู่ ที่ทางโครงการฯ ได้กำหนดไว้ และได้เรียนแจ้งอยู่ในหัวข้อ "การเตรียมตัวเข้าอบรมค่าย Workshop 1" และต้องถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (โดยทางโครงการฯ จะเป็นผู้ทำสำเนาให้ ให้ผู้เข้าร่วมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาเข้าร่วมค่ายฯ ด้วย)

Q: การสนับสนุนค่าหาหนะเดินทางบางส่วน ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมฯ หมายความว่าอย่างไร
A: หมายความว่า ทางโครงการฯ จะให้การสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับในมูลค่าไม่เกินค่าโดยสารรถประจำทาง (บขส.) ไม่เกินประเภท VIP 32 ที่นั่ง ตามจำนวนผู้เข้าร่วมจริงของแต่ละทีมเท่านั้น และกรณีเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถตู้ของทางวิทยาลัย จะให้การสนับสนุนค่าเดินทางเป็นค่าน้ำมันพาหนะขาไป-กลับ เท่านั้น ตามที่ได้ประกาศแจ้งไว้ในหัวข้อ "การเตรียมตัวเข้าอบรมค่าย Workshop 1" กรณีเดินทางด้วยวิธีอื่นใดนอกเหนือจากที่แจ้ง จะต้องออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ค่าพาหนะเดินทางนั้นๆ มาประกอบการเบิกจ่ายตามข้อกำหนดด้วย หากไม่มี ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์งดเว้นการเบิกจ่าย จนกว่าจะมีใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ถูกต้องครบถ้วนมาประกอบการเบิกจ่าย

Q: กรณีต้องการเปลี่ยนตัวผู้พัฒนา หรืออาจารย์ที่ปรึกษา ในการเข้าร่วมค่าย Workshop 1 เนื่องด้วยสาเหตุยังได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ไม่ครบ 2 เข็ม/ยังไม่ได้รับวัคซีนเลย หรือติดภารกิจราชการอื่นๆ นั้น สามารถทำได้หรือไม่
A: ไม่สามารถทำได้ แต่ขอให้งดเว้นการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เท่านั้น เนื่องจากเลยกำหนดเวลาในการเปลี่ยนรายชื่อผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว (สิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาไปเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564) เว้นแต่มีเหตุสำคัญอันมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ทางโครงการฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

Q: กณีเดินทางเข้าร่วมด้วยรถตู้ของวิทยาลัย โดยมีพนักงานขับรถของวิทยาลัยเป็นผู้ขับ มีที่พักรองรับแก่พนักงานขับรถด้วยหรือไม่
A: ไม่มี เนื่องจากทางโครงการฯ ให้การสนับสนุนจัดเตรียมที่พักสำหรับนักศึกษาผู้พัฒนาผลงาน และอาจารย์ที่ปรึกษา เท่านั้น ดังนั้นพนักงานขับรถต้องจัดหาที่พักเอง แต่หากทางผู้นำทีมการเดินทางเข้าร่วมฯ ของแต่ละวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการให้พักรวมกับนักศึกษาของวิทยาลัยได้อย่างลงตัว ทางโครงการฯ ยินดีจะเพิ่มเตียงสำหรับพนักงานขับรถภายในห้องพักนักศึกษาของวิทยาลัยนั้นๆ ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาการเข้าพักยังสถานที่พักที่ทางโครงการฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ เช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน