การสนับสนุนและสิ่งที่ได้รับ

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: พ. 18 ส.ค. 2564 - 20.16 น.

1 การสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
       1.1 ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
       1.2 สนับสนุนทุนในการพัฒนาผลงาน ผลงานละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแบ่งการมอบทุนฯ ออกเป็น 3 งวด คือ
               •    งวดที่ 1: มอบหลังจากเข้าร่วม Workshop 2 จำนวน 20,000 บาท
               •    งวดที่ 2: มอบหลังจากเข้าร่วม Workshop 3 จำนวน 10,000 บาท
               •    งวดที่ 3: มอบหลังจากเข้าร่วมพิธีปิดฯ จำนวน 10,000 บาท
       ทั้งนี้ กรณีผลงานมีความก้าวหน้าในการพัฒนาน้อยกว่าร้อยละ 70 ทางโครงการฯ อาจพิจารณายุติการสนับสนุน ในการพัฒนาผลงาน โดยยึดผลการพิจารณาจากทีมโคช คณะผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นสำคัญ
       1.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โครงการฯ กำหนดไว้ (กรณีการจัดงาน/กิจกรรม แบบ Onsite)

2. สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
       2.1 ประกาศนียบัตรประจำโครงการฯ
       2.2 โล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาสู่การใช้งานได้จริง
       2.3 เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ผ่านประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ทีมโคช และผู้ทรงคุณวุฒิ
       2.4 ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ต่อเนื่อง กรณีผลงานได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดง/ประกวด/แข่งขัน ในเวทีระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะทำงานโครงการฯ เป็นสำคัญ