วัตถุประสงค์

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 17 ส.ค. 2564 - 17.15 น.

1. สร้างทักษะของครูและเยาวชนในกลุ่มอาชีวศึกษาต่อการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีความเข้าใจโจทย์ปัญหารอบตัวหรือความต้องการของชุมชน
2. พัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนกลุ่มอาชีวศึกษาให้พร้อมเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills เช่น ทักษะในการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การพัฒนาแนวคิดเชิงธุรกิจ เป็นต้น
3. ส่งเสริมให้เกิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ตัวอย่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้
4. ขยายการใช้ผลงานวิจัยของเนคเทค อาทิ Handy Sense, KidBright