การเตรียมตัวเข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความรู้เชิงธุรกิจ (ค่าย Workshop 2)

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 24 พ.ค. 2565 - 15.27 น.

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมอบรมฯ
           ทางโครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" กำหนดให้หัวหน้าทีมและสมาชิกผู้พัฒนาผลงาน รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษา ของทุกทีม ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน ต้องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลงาน และนำเสนอผลการพัฒนาผลงานในวันสุดท้ายของการเข้าค่ายฯ ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม  2565 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (รายละเอียดตามกำหนดการ ค่าย (Workshop2)) เพื่อเสริมสร้างทักษะของเยาวชนและคณาจารย์ในกลุ่มอาชีวศึกษาพัฒนาแนวคิดเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ตัวอย่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ โดยให้สิทธิ์ทีมละ 6 ท่าน (หัวหน้าทีม รวมผู้ร่วมพัฒนา 4 ท่าน และครู/อาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน เท่านั้น) ในการเข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ กรณีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จากทีมใดติดปัญหาเรื่องเวลาในการเดินทาง หรืออื่นๆ รบกวนติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวกานตวี ปานสีทา โทรศัพท์ 025646900 ต่อ 2327 หรือทางไลน์กลุ่มของโครงการฯ ในวันและเวลาราชการ

สถานที่ วันเวลา ในการจัดอบรมฯ
วันที่จัดอบรมฯ : 27-31 พฤษภาคม  2565 ดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่
สถานที่จัดงาน : บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พี่พัก : บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การเตรียมเอกสารในการเข้าร่วมค่ายฯ
          1. บัตรประจำตัวประชาชน ของทุกคนในทีม สำหรับการรับเงินสนับสนุนค่าเดินทาง  สำหรับผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาในงวดที่ 2 ตามสัญญา และส่งรายงานความก้าวหน้าของมายังโครงการตามข้อกำหนด ขอให้เตรียมสำเนา book bank มาด้วย
          2. ผลตรวจ ATK  สามารถตรวจล่วงหน้าได้ไม่เกิน 24 ชม. แสดงผลแก่เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยก่อนเข้าพื้นที่โดยนำภาพถ่ายผลตรวจที่มีการระบุชื่อและวันเวลาตรวจมาแสดง ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ ตามรูป

และขอให้ปฏิบัติตามระเบียบการเข้าร่วกิจกรรม ดังนี้
 

           3. ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วพาหนะสาธารณะ/หรือค่าน้ำมันพาหนะ โดยต้องออกใบเสร็จในนามสำนักงานฯ เท่านั้น กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินที่ออกในนามสำนักงานฯ อย่างถูกต้อง ทางโครงการฯ ของดเว้นการเบิกจ่ายเงินสนับสนุค่าพาหนะเดินทาง จนกว่าจะได้รับใบเสร็จที่ออกในนามสำนักงานฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน
                ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ในนามสำนักงานฯ

                    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                    111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
                    อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
                    เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099-40-00-165-668 สาขาที่ 00019

                    (หมายเหตุ: เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ทุกครั้งที่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี รบกวนตรวจสอบข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขา ให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดทั้ง 4 บรรทัดด้านบนนี้ ก่อนออกจากสถานที่ที่ออกใบเสร็จ เพราะหากไม่ถูกต้องครบถ้วน จะไม่สามารถนำมาเบิกจ่ายกับโครงการฯ ได้ จนกว่าจะนำไปเปลี่ยนให้ถูกต้องก่อน)

การสนับสนุนค่าเดินทาง
           1. ในการจัดอบรมครั้งนี้ ทางโครงการจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางบางส่วน แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน (ยึดถือข้อมูลรายชื่อที่ได้แจ้งไว้กับโครงการ และตามจังหวัดที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่สังกัดเป็นสำคัญ)
           2. โดยจะให้การสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับในมูลค่าไม่เกินค่าโดยสารรถประจำทาง (บขส.) ไม่เกินประเภท VIP 32 ที่นั่ง ตามจำนวนผู้เข้าร่วมจริงของแต่ละทีมเท่านั้น
           3. กรณีเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถตู้ของทางวิทยาลัย จะให้การสนับสนุนค่าเดินทางเป็นค่าน้ำมันพาหนะเท่านั้น โดยขามายังบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรให้ทำการเติมน้ำมันและออกใบเสร็จรับเงินในนามสำนักงานฯ อย่างถูกต้อง ตามที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีด้านบนนี้ ส่วนขากลับไปยังภูมิลำเนา ให้ทำการเติมน้ำมันและออกใบเสร็จรับเงินอีกครั้ง จากนั้นส่งใบเสร็จรับเงินนี้ มาเบิกค่าใช้จ่ายกับทางโครงการฯ อีกครั้ง ทั้งนี้ ขอให้ตั้งอยู่บนความจริงในการใช้น้ำมันและวันที่ในใบเสร็จรับเงินต้องสอดคล้องกับวันที่เดินทางทั้งขามาและขากลับ
           4. กรณีเดินทางด้วยพาหนะอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในหัวข้อ "การสนับสนุนค่าเดินทาง" ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสนับสนุนค่าพาหนะตามรายละเอียดในข้อ "2" และข้อ "3" เป็นหลัก ตามเอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น

การเตรียมตัวในการเข้าร่วมค่ายฯ
           1. นำชิ้นผลงานของทีม กรณี เป็นผลงานที่ต่อยอดจากผลงานเดิม หรือมีการสร้างสรรค์ผลงานไปบางส่วนแล้ว หรือโมเดลจำลอง (ถ้ามี) มาเข้าร่วมค่ายอบรม ด้วย หากผลงานมีขนาดใหญ่มาก อาจทำชิ้นงานบางส่วนที่เป็นส่วนสำคัญ เพื่อนำมาแสดงให้ทีมพี่เลี้ยงได้เห็นและขอคำแนะนำในการพัฒนาผลงาน
           2. เตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนตัว พร้อมสายไฟต่อพ่วง ของตนเองมาใช้งานสำหรับการเข้าร่วมอบรมฯ ควรเตรียม โปรแกรม Excel สำหรับการอบรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ในหัวข้อ "รู้จัก รู้ใช้ เครื่องมือบริหารโครงการ ด้วย S-curves in Project Management”
           3. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู ฯลฯ ของตนเองสำหรับการเข้าพักยังที่พักที่ทางโครงการฯ จัดเตรียมไว้ให้
           4. เสื้อผ้าสำหรับการเข้าค่ายฯ 5 วัน  วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 รบกวนทุกท่านสวมเสื้อ  เสื้อ Active Citizen ของมูลนิธิสยามกัลมาจล ที่ได้รับแจก ใน workshop 1  (สำหรับท่านใดไม่มีเสื้อ ขอให้แจ้ง เจ้าหน้าที่ในวันลงทะเบียน เข้าร่วมงาน) ในวันอื่นๆ ขอความร่วมมือสวมชุดสุภาพ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียนนักศึกษา
           5. เตรียมยารักษาโรคประจำตัวของตนเองมาด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว)
           6. เตรียมตัวดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อจะได้สามารถเดินทางเข้าร่วมค่ายฯ ได้ตามวันเวลาที่กำหนด

การนำเสนองานผลงานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
           1. ทุกทีมเตรียมจัดทำ presentation เพื่อนำเสนอผลงาน โดยมีเวลาในการนำเสนอทีมละ 10 นาที  ทีมพี่เลี้ยงให้ความเห็นเพิ่มเติม อีก  5 นาที รวมใช้เวลาต่อทีมไม่เกิน  15 นาที
           2. ข้อมูลจัดทำ Presentation ในการนำเสนอผลงาน เพื่อนำเสนอต่อทีมพี่เลี้ยงและคณะกรรมการโครงการฯ  กำหนดให้นำเสนอ ไม่ควรเกิน 10 หน้าเนื้อหาดังต่อไปนี้
                      2.1. ความเป็นมาของการพัฒนาผลงาน (โดยสังเขป เนื่องจากพี่เลี้ยงและกรรมการชุดเดิม) 
                      2.2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาผลงาน ตั้งแต่ Workshop1 จนถึง Workshop 2         
                      2.3. ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการพัฒนา
                      2.4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้า Workshop
                      2.5. ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำของทีมพัฒนา
           3. การส่งpresentation
                      3.1. ตั้งชื่อไฟล์โดยใช้ใช้เลขรหัสสองตัวท้าย ของรหัสผลงาน-ชื่อผลงาน-wk2  เช่น 01-คัดแยกมะนาว-wk2
                      3.2. ส่งไฟล์ได้ทาง ลิงค์ที่ส่งไปยัง line ของผู้พัฒนาผลงานแต่ละทีม ซึ่งเป็นลิงค์เดียวกับที่ทำการส่ง VIDEO
                      3.3. กำหนดส่งไฟล์  ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม  2565  เวลา  17.00 น. กรณีที่ผลงานใดไม่ได้ส่ง หรือติดปัญหาในการจัดทำขอให้แจ้ง พี่กานตวี ปานสีทา หรือ line กลุ่มของแต่ละทีม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
          กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวกานตวี ปานสีทา โทรศัพท์ 025646900 ต่อ 2327 หรือทางไลน์กลุ่มของโครงการฯ ในวันและเวลาราชการ