ข้อมูลผลงาน/โครงงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 11 ต.ค. 2564 - 17.56 น.

   คลิกเพื่อโหลดไฟล์ PDF

มีผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 57 ผลงาน จากสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 42 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลรายชื่อผลงาน/โครงงาน
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa)
ลำดับ รหัส ชื่อผลงาน/โครงงาน การสร้างสรรค์ ผู้พัฒนา สถาบันการศึกษาที่สังกัด
ใหม่ ต่อยอด ชนิดเกษตรกรรม ชื่อ-นามสกุล ระดับ สถานะ
1 TKRC21-01 เครื่องคัดแยกมะนาว
[LEMON SORTING MACHINE]
1   ด้านพืชสวน นายวรุณ เจตนา  ปวช. 3 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไออาร์พีซี จ.ระยอง
นายกิตติศักดิ์ เกษมศิริ ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นายพีรวิชญ์ อกะเรือน  ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นายณัฐพล เติมต่อ  ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นายจรูญ ชาติไทยเจริญ   อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวฐิติรัตน์ ชาติไทยเจริญ   อาจารย์ที่ปรึกษา
2 TKRC21-02 สมาร์ทคราม 1   ด้านพืชไร่ นางสาวจินตนา สวัสดี ปวช. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรม
และเทคโนโลยี
มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
นางสาวบุษยมาส ทิพย์คำมี  ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายอาทิตย์ พรมสุริย์ ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายยุทธพงษ์ ลีทอง ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายเกริกฤทธิ์ ภูพานเพชร    อาจารย์ที่ปรึกษา
นางทิพวรรณ คุ้มบุญ    อาจารย์ที่ปรึกษา
3 TKRC21-03 หัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวก   1 ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นายชัชชัย นพเกตุ ปวส. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีกาญจนบุรี
นางสาววารินทร์ ชุดงาม ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายเมธี กระแสจันทร์ ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวนันทพร ปานเหลือง ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นางพรรณประไพ โนนสินชัย   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายธนภัทร ทองดอนพุ่ม   อาจารย์ที่ปรึกษา
4 TKRC21-04 ชุดปลูกผักอัจฉริยะ
ด้วยระบบแอร์โรโปรนิก 
1   ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นายธีรยุทธ นกทอง  ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเพชรบุรี 
นายเจษฏา การภักดี  ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายภวิศ ปานฉลอง ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายณรงวิทย์ ทาดาวงษา ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายพงศธร สินธุรัตน์   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายธนิสรณ์ แก้วน้อย    อาจารย์ที่ปรึกษา
5 TKRC21-05 การพัฒนาตู้ฟักเป็ดบ้านนา 1   ด้านสัตว์บก นายนพพร เกตุแก้ว  ปวช. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีระนอง
นายพงสิทธิ์ เทพดนตรี ปวช. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวพรวลัย ราตรี ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายจักรพงศ์ กิ่งแก้ว ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายประสงค์ มาน้อย   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวิชิต พรหมอินทร์   อาจารย์ที่ปรึกษา
6 TKRC21-06 Organic farm Analysis
เพื่อการปลูกผักอินทรีย์
1   ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นายคเณศ เรืองสว่าง ปวช. 3 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเพชรบุรี
นายศุภวัทน์ แกล้วกสิกรรม ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นายสุนัน บุญมานันท์   อาจารย์ที่ปรึกษา
7 TKRC21-07 การสร้างและหาประสิทธิภาพ
เครื่องเพาะเมล็ดแคคตัสระบบปิด
ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น
สำหรับกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงแคคตัส
1   ด้านพืชไม้ดอก
ไม้ประดับ
นายศิริพงศ์ บุญประสิทธิ์ ปวช. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคแพร่
นายณัฐนนท์ ปัญญาไว ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายกิตตินันท์ วุฒิ ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวธิดาลักษณ์ เรือนมูล ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายเอกชัย ศรชัย   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายธีระพงศ์ วงค์ตะวัน   อาจารย์ที่ปรึกษา
8 TKRC21-08 เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ
จากเศษอาหารสำหรับลด
การใช้สารเคมีของเกษตรกร
ด้วยพลังงานความร้อน
จากแสงอาทิตย์
  1 ด้านพืช นายอัมรินทร์ นิคมเพชร  ปวส. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยสารพัดช่าง
สุราษฎร์ธานี
นายสุพล น้ำตาลพอด  ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นายชานนทร์ อินหนู  ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นายเจฎา เภรี  ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายชัยยะ แซ่เฮง   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายมนตรี สร้อยรักษ์    อาจารย์ที่ปรึกษา
9 TKRC21-09 Scomber Capsule
อุปกรณ์ตากปลาอินทรีเค็ม
ด้วยพลังงานความร้อน
จากแสงอาทิตย์
  1 ด้านสัตว์น้ำ นายประสิทธิ์ โต๊ะสา ปวส. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร
และประมงปัตตานี
นายซอฟวัน เงาะ ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายตะวัน รักมนตรี ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาววันวิสา จันทบุรี ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นายผจญ สิงห์จินดา   อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวบุษกร จันทบุรี   อาจารย์ที่ปรึกษา
10 TKRC21-10 ระบบเพาะ
ต้นทานตะวันอ่อน
อัจฉริยะ
1   ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นายบรูพา วังหินกอง ปวส. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
นายรุ่งอรุณ เลาะหะนะ ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายรพีภัทร แสนรัตน์ ปวช. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายไพศาล สังฆะไทย ปวช. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายมงคล ศิริโสม   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายพิชิต สพลาภ   อาจารย์ที่ปรึกษา
11 TKRC21-11 ปลาเม็ง PLUS+ 1   ด้านสัตว์น้ำ นายภานุวัตร นุ่นแก้ว ปวส. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
นายทินกร บุญธรรม  ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวสุนัฐดา บัวทอง ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
นายกิตติพงศ์ ทองพันธ์ ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์    อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
นางลักษณ์ อินทร์นุ่น   อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
12 TKRC21-12 ชุดยืดอายุอาหารทะเลสด
สำหรับจำหน่าย
ของผู้ประกอบการ
และเกษตรกรชายฝั่งทะเล
  1 ด้านสัตว์น้ำ นายก้องเกียรติ ขุนปักษี ปวช. 3 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยสารพัดช่าง
สุราษฎร์ธานี
นายอลงกรณ์ เมืองประเทศ  ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายธนพงษ์ มั่งมี  ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายศักดิ์พล เนียมขำ  ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายมนตรี สร้อยรักษ์    อาจารย์ที่ปรึกษา
นายชัยยะ แซ่เฮง    อาจารย์ที่ปรึกษา
13 TKRC21-13 อาหารผสมเสร็จ (TMR)
อัดเม็ดใช้เลี้ยงแพะขุน
1   ด้านสัตว์บก นางสาวอัมพิกา กระเรียนทอง ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเพชรบุรี
นายเฉลิมชัย สดใส  ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายวรพล คงคช ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายวุฒิชัย ไพรพนา ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายภูริพงศ์ จิตรมะโน   อาจารย์ที่ปรึกษา
นางชนากานต์ จิตรมะโน   อาจารย์ที่ปรึกษา
14 TKRC21-14 กังหันน้ำพุเปิด-ปิด
ด้วย Smart Phone
  1 ด้านสัตว์น้ำ นายภาณุมาศ คำร้อย  ปวช. 3 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
นางสาวนิภาพร พูดดี  ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นายชิษณุพงศ์ ทองมีค่า  ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นายญาณพล ภู่พวง  ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นายสาธิต จีนขจร    อาจารย์ที่ปรึกษา
นายเฉลิมวุฒิ โพธิ์เงิน    อาจารย์ที่ปรึกษา
15 TKRC21-15 เครื่องอัดถ่านจากผักตบชวา   1 ด้านอื่นๆ นายนัทนนท์ จิตรประวัติ ปวช. 3 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
นางสาวจีรนันท์ ประมูลทรัพย์ ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาววิภารัตน์ ชาญประณีต ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวศรัญญา เมารีจันทร์ ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นายอภิชาติ ชุติรัตนา   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายอภิลักษ์ ขันคำ   อาจารย์ที่ปรึกษา
16 TKRC21-16 กังหันปลูกผักควบคุม
ด้วยระบบอัจฉริยะ
1   ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นายอภิสิทธิ์ ชื่นบาน  ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
นายราชกฤษ ธัญญาบาล ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายศานติบูรณ์ ทองจิบ  ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสงขลา
นางสาวยุพารัตน์ สังข์อนันต์ ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายภิรมย์ นาคสีทอง   อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
นายรัตนพล ศรีปานรอด   อาจารย์ที่ปรึกษา
17 TKRC21-17 น้ำตกบำบัดน้ำ
พลังงานสะอาด
1   ด้านสัตว์น้ำ นายธีรภัทร นันทะวงศ์ ปวช. 3 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
นายนนทวัฒน์ นนทะคำจันทร์ ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นายกิตติภณ ธิจู ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นายชิษณุพงค์ วงค์เรือน ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายสุรศักดิ์ สิริพิพัฒนา   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวีระศักดิ์ นพเคราะห์   อาจารย์ที่ปรึกษา
18 TKRC21-18 ระบบจ่ายน้ำผสมอีเอ็ม
เพื่อการเกษตรอัตโนมัติ
[Handy Easy EM]
1   ด้านพืชสวน นางสาวพัชรราภรณ์ เทพกุลชร ปวช. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นายภูชิต เทียนทับทิม ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวนรินทิพย์ จันทร์ขำ ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวพลอยใส วิมลประดิษฐ ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล    อาจารย์ที่ปรึกษา
นายสิทธิกร นาเจริญ   อาจารย์ที่ปรึกษา
19 TKRC21-19 อุปกรณ์ให้น้ำ 2 in 1 1   ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นางสาวเพ็ญนภา อยู่เอี่ยม ปวส. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
นายนรินทร์ พิลาอ่อน ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายธีระพันธู์ มงคลมะไฟ ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายกิตตินันท์ ศรีนิล ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายสุธี สาวรก   อาจารย์ที่ปรึกษา
20 TKRC21-20 โรงเพาะเห็ดยายบุญอัจฉริยะ 1   ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นายปณชัย แซ่ฟ้า ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเชียงราย 
นายศักดิ์นนท์ ทมมืด  ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายอรรณพ จันทาพูน  ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นายสุธิพงศ์ หมื่อแล ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวลัดดาวัลย์ สืบจิตต์   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวสันต์ ดวงจิตต์   อาจารย์ที่ปรึกษา
21 TKRC21-21 Happy Catfish Smart Farm 1   ด้านสัตว์น้ำ นายศุภโชค สายสิงห์  ปวส. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
นายพิพัฒน์ อัคฮาด ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายวชิรวิทย์ วงษา ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายวรฤทธิ์ สมภา ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายกิติภรณ์ เงินบุตรโคตร   อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวสุมารินทร์ มานาง   อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีขอนแก่น
22 TKRC21-22 Smart Sense กิมจู 1   ด้านพืชสวน นายภากร เขียวเซ้น ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเชียงราย 
นายสมศักดิ์ โซ่เซ ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายวิชัย แซ่ท้าว ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นายว่าง แซ่โซ้ง ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวภัทรพร วงศ์ชัย   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายมงคล ดวงแก้ว   อาจารย์ที่ปรึกษา
23 TKRC21-23 เครื่องให้อาหารปลาออนไลน์ 1   ด้านสัตว์น้ำ นายณรงค์เดช ถวิลถึง ปวส. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยสารพัดช่าง
นครราชสีมา
นายธีรภัทร สืบดี ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายจักรพันธ์ พรมจักร ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายศิริพงษ์ เจือจันทร์  ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายขจรศักดิ์ ดอกแขมกลาง   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายพิทักษ์ พันเดช   อาจารย์ที่ปรึกษา
24 TKRC21-24 เครื่องสกัดน้ำกัญชา
ด้วยคลื่นอัลตาโซนิค
1   ด้านพืชสวน นายเจษฎา สุทธิวรรณา ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
นายสุธาสินธ์ สุขรัตน์ ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายณัฐนัน ณ หนองคาย ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายพิพัฒพงษ์ พลพิทักษ์ ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายสิทธิไชย สิงห์มหาไชย   อาจารย์ที่ปรึกษา
นาง ปิยะมาศ ธาตุวิสัย   อาจารย์ที่ปรึกษา
25 TKRC21-25 ระบบอีแว็ปสมาร์ทฟาร์มเห็ด 1   ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นายยุทธนา ผาทอง ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
นายไมตรี แสงบัวภา ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวจุลาลักษ์ วงศ์ปัญญา ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายธนกฤต ฉันทมิตร ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายสิทธิไชย สิงห์มหาไชย   อาจารย์ที่ปรึกษา
นางปิยะมาศ ธาตุวิสัย   อาจารย์ที่ปรึกษา
26 TKRC21-26 ชุดเร่งการอนุบาลปูอ่อน
เพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารทะเล
ให้กับชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
  1 ด้านสัตว์น้ำ นายธีรนันทชัย อินทร์สุวรรณ ปวช. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยสารพัดช่าง
สุราษฎร์ธานี
นายสมพงศ์ บุตรวงศ์ ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายพลวัตร ชอบทำกิจ ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายรัชชานนท์ วันดี  ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวณัชภวิกา ประชาเชษฐ์    อาจารย์ที่ปรึกษา
นายชัยยะ แซ่เฮง    อาจารย์ที่ปรึกษา
27 TKRC21-27 เครื่องร่อนมูลไส้เดือน
แบบ 2 in 1
  1 ด้านพืช นายวุฒิชัย ขันไสว ปวส. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยสารพัดช่าง
นครราชสีมา
นายวชิรวิทย์ พลมณี ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายอุดมศักดิ์ เอนสันเทียะ ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายรัชต์ชัย ภาจันทร์แดง  ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นางปัญจพร จันทร์เชย    อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวณิชกานต์ ไคลพิมาย   อาจารย์ที่ปรึกษา
28 TKRC21-28 ชุดอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ
พืชพักปลอดภัย
ด้วยระบบ IOT 
  1 ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นายธีรนิต์ ลุกูล ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
เเละเทคโนโลยี
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
นางสาวประภัสสร โนนมี ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายเตชินน์ ไกรสุข ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายภัททรนันท์ เจิมสุวรรณ ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายภานุพงศ์ ลิมปนะวงศานนท์   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายศัมรัตน์ บุญยศ   อาจารย์ที่ปรึกษา
29 TKRC21-29 เครื่องเจาะต้นปาล์ม
แบบสะพายหลัง
  1 ด้านพืชสวน นายณัฐวุฒิ รักร่วม ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคตรัง
นายณัฐภูมินทร์ ปั้นทอง  ปวช. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายธนบดี พลเดช  ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายรัชชานนท์ คงยิ้ม  ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายเฉลิมพงษ์ ปั้นทอง    อาจารย์ที่ปรึกษา
นางอ้อมใจ ขวัญนิมิตร    อาจารย์ที่ปรึกษา
30 TKRC21-30 ชุดควบคุม
การให้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
ด้วยระบบน้ำหยด
ในระบบโรงเรือน
ปลูกผักแบบยกพื้น 
  1 ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นางสาวสุนิชา กสีรักษ์ ปวส. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพังงา
นางสาวพรภคนันท์ รักเมือง ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายปานนท์ ทิพยอดศรี ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายเกริกฤทธิ์ คงทองดี ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายปิยวิชญ์ สวัสดิ์วงค์   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายธีระพงศ์ ไชยศรี   อาจารย์ที่ปรึกษา
31 TKRC21-31 ชุดพ่นละอองน้ำ
ในโรงเรือนจิ้งหรีด
ด้วยระบบ IOT 
1   ด้านสัตว์บก นางสาวนิรมล กองมณี  ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 
นายภูวิศ สุดประเสริฐ  ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายสิทธิโชค สุวรรณมณี  ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
นายกินตินันท์ ชาวประทุม  ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นาง พนาไพร กันทัด   อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
นางสาวนิจชิตา ผาสุก    อาจารย์ที่ปรึกษา วิทบาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
32 TKRC21-32 โรงเพาะเห็ดเด็กช่าง 1   ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นายอนุสรณ์ ยุทธกูล ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยสารพัดช่าง
นครราชสีมา
นายชาตินนท์ ธรรมรักษ์ ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายกฤษดา ขอเอื้อนกลาง ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายปวัญนนท์ มีเงินสีหาวดี ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายกฤษดา ขอเอื้อนกลาง   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายอดุลวิทย์ กุดรังนอก   อาจารย์ที่ปรึกษา
33 TKRC21-33 ระบบเสริมประสิทธิภาพ
การเลี้ยงปลา
1   ด้านสัตว์น้ำ นายชนุต คำป๊ก ปวส. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
นายวิชัย กำลังประสิทธิ์ ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายศิริศักดิ์ พรมมา ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายเกียรติศักดิ์ เตชะ ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายเอนกวงศ์ ยอดดำเนิน   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายสถาวร ใจจุุมปา   อาจารย์ที่ปรึกษา
34 TKRC21-34 สมาร์ทฟาร์มดิจิทัลฟาร์มเมอร์
(Smart Digital Famers)
  1 ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นางสาวจินตนา จำรัสประเสริฐ ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยสารพัดช่าง
นครราชสีมา
นายอุดม พัฒน์ศักดิ์ ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาววิไลพร ชำนาญ ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายกฤษดา แก้วใส ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายธนชัย สีหะนันท์   อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวศันสนีย์ อัครมนตรี   อาจารย์ที่ปรึกษา
35 TKRC21-35 ถังอาหารสุกรขุนอัจฉริยะ
(Smart Lean Machine)
  1 ด้านสัตว์บก นายภูวนาถ โคตุเคน  ปวช. 3 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม
นายเกริกไกวัล ทองมี ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาววัชราภรณ์ ทรัพย์ศรี ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีลพบุรี
นางสาวพิศมัย จันทร์พวง ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายพัชระ สุนทะโร    อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม
นายนพนันฏฐ์ รังสะกินนิน   อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีลพบุรี
36 TKRC21-36 โต๊ะปลูกผักไร้ดิน
(Soilless Vegetable
Growing Table)
  1 ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นายนทวรรษ เรณูศิลป์ ปวช. 3 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
นายภาคิม แซ่ชื้อ ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นายเทวฤทธิ์ จันทร์ลา ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายภูบดินทร์ แฝกหอม ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายวิษณุ ทองนุช   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายณัฏฐ์ปวินท์ กรรไพเราะ   อาจารย์ที่ปรึกษา
37 TKRC21-37 เครื่องจำกัดวัชพืชในนาข้าว
ด้วยการควบคุมระยะไกล
(Remote Control )
แบบ 2 ระบบ
1   ด้านพืชไร่ นายกฤษณะ วรรณวงษ์ ปวส. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีอุดรธานี
นายปรัตถกร ทองรัตน์แก้ว ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายยิ่งยศ จันทะวงษ์ ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายธันวา ศิลารักษ์ ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวชัชวัล เทพเสนา   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายอุทัย บุตตโลบล    อาจารย์ที่ปรึกษา
38 TKRC21-38 ระบบควบคุมอุณหภูมิ
ในบ่ออนุบาลสัตว์น้ำ
  1 ด้านสัตว์น้ำ นายสราวุฒิ วรรณภักตร์  ปวส. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
นายกุลพิเชษฐ์ ณัฏฐาภาพย์  ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีอุทัยธานี
นายวรรธนะ ถือสัตย์  ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
นายธนวัฒน์ เรืองบุญ  ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายมิตรชัย สุทธิศักดิ์    อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวบุหลัน บุษบานนท์   อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีอุทัยธานี
39 TKRC21-39 เครื่องสกัดน้ำเสาวรส 3 in 1 1   ด้านพืชสวน นายธนพล ปานทอง ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการโนนดินแดง
นายภิญโญ เหมวิหค ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวกัญญานัฐ พนมรัมย์ ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายเอกภพ นารี ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวณปภัช ภูษาแก้ว    อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวผกาวลี มีศรี   อาจารย์ที่ปรึกษา
40 TKRC21-40 แอปพลิเคชั่น
ตรวจสอบวัชพืช
และโรคพืช
1   ด้านพืช นางสาวธัญวรรณ อาจศรัตรู  ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
นายกุลพิเชษฐ์ ณัฏฐาภาพย์  ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีอุทัยธานี
นายอาทิตย์ เพ็ชรอิน  ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
นายชัชพงศ์ แก้วเกษการ ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวอสมาภรณ์ สุทธิพงษ์   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายมิตรชัย สุทธิศักดิ์   อาจารย์ที่ปรึกษา
41 TKRC21-41 เครื่องลดความชื้น
เมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร
  1 ด้านพืช นายเจษฏาภรณ์ เชื้อชาติ ปวช. 3 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการโนนดินแดง
นายชลธาร ธารฤทธิ์ ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นายนันตชัย วิลานันท์ ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นายอนันยช พันศิริ ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นายนุกูลกิจ ไชยวงศา   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายธนวัฒน์ ราชวงษ์   อาจารย์ที่ปรึกษา
42 TKRC21-42 เครื่องให้อาหารปลา
ขนาดใหญ่
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
1   ด้านสัตว์น้ำ นายอนุวัตร หวานแก้ว ปวช. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสงขลา
นายเสกข์ สุขเกษม ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายอดิรัน ชุมประมาณ ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวณัฐริกา หนูชัยแก้ว  ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายจิรัฐติ วงศ์งาม   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายสมโภช รัตติ   อาจารย์ที่ปรึกษา
43 TKRC21-43 ฟาร์มปูนาอัจฉริยะ 1   ด้านสัตว์น้ำ นายชาญณรงค์ อารีเอื้อ ปวช. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
นางสาวสุธาสินี ชูชีพ  ปวช. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายไพศาล สังฆะไทย  ปวช. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวกิ่งฉัตร สมุทรานุภาพ  ปวช. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายมงคล ศิริโสม   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวรพล ขันศรี   อาจารย์ที่ปรึกษา
44 TKRC21-44 ฟาร์มไฮโดรสำเร็จรูป   1 ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นายนลธวัช ฤกษ์เนตรี  ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี
นายอธินันท์ ฤกษ์เนตร ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวณัฐนิชา เภารัศมี  ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายจิรวัฒน์ วรรณโวหาร ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายอโณทัย ทีฆะสวัสดิ์   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายจรีวัฒน์ ศรีสว่าง   อาจารย์ที่ปรึกษา
45 TKRC21-45 ฟาร์มเห็ดหอยนางรมสีทอง
อัจฉริยะ
  1 ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นางสาววณิชยา กานันท์ ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี
นางสาววณิชา ธงศิลา ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายชยานันต์ ชนะชัยโรจน์ ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายวรชาติ เอี่ยมวิลัย ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายอโณทัย ทีฆะสวัสดิ์    อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวรัตนา แทนอาษา   อาจารย์ที่ปรึกษา
46 TKRC21-46 ฟาร์มเมล่อนอัจฉริยะ   1 ด้านพืชสวน นางสาวเปรมฤทัย สุริยันต์ ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี
นางสาวธนาภรณ์ โหมดม่วง ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายนลธวัช ฤกษ์เนตรี  ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายอธินันท์ ฤกษ์เนตร ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายเฉลิมพร เอี่ยมมิ   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายอโณทัย ทีฆะสวัสดิ์    อาจารย์ที่ปรึกษา
47 TKRC21-47 เตาอบปลาแห้ง 3 ระบบ
(ถ่าน-แก๊ส-แสงอาทิตย์)
1   ด้านสัตว์น้ำ นางสาวจุฑารัตน์ ขาวจัตุรัส ปวส. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนครราชสีมา
นายนนทรี ฆ้องดี ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายรังสิมันต์ พุ่มจันทร ปวช. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายภูวนาท บุญชนะ ปวช. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวแสงระวี ประเสริฐ   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวรรณสิทธิ์ ศรีแก้ว   อาจารย์ที่ปรึกษา
48 TKRC21-48 นวัตกรรมบ้านเห็ดฟาง 1   ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นายชยกฤต ปัญญากุล ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายมนตรี ขุมทอง ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายปริญญา สีคำงาม ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเสริมทักษะ
พระภิกษุสามเณร
นายปรัชญา คงใหญ่ ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวศฐิษา เผ่าจันทวงค์   อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายฐาปกรณ์ ตรีชัยศรี   อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเสริมทักษะ
พระภิกษุสามเณร
49 TKRC21-49 การเพาะเลี้ยงคลอเรลลา
และไรแดงด้วยแสงในระบบปิด
  1 ด้านสัตว์น้ำ นายวิทยา วงหาจักร ปวช. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายภราดร แก่นจันทร์ ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวบวรรัตน์ ทองประเสริฐ  ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
นายอรรถวุฒิ หงษ์เวียงจันทร์ ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวเอื้ออารี สุขสมนิตย์   อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายสามารถ เกษแก้ว   อาจารย์ที่ปรึกษา
50 TKRC21-50 เครื่องควบคุมการเพาะเมล็ด 1   ด้านพืชผักสวนครัว
/ผักสลัด
นายมงคล ศรีอุบล ปวช. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการโนนดินแดง
นายศุภชัย ไชยทุ่งฉิน ปวช. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายไกรวิชญ์ นครกิจ ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวชมม์นิภา พงษ์พรม ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายทวีศักดิ์ ผู้มีสัตย์   อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวจรรยวรรธน์ คุดรัมย์   อาจารย์ที่ปรึกษา
51 TKRC21-51 เครื่องนวดข้าวขวัญเรืยม   1 ด้านพืชไร่ นายบัณฑิต สาสิกุล  ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกอุดรธานี
นายพีรพัฒน์ ชัยรัตน์  ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายภูวนาถ ธรรมทาทอง  ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายวีรยุทธ โพสา ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายไกรทอง ชาวดร   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายธีรพัฒน์ พิมพืสาลี   อาจารย์ที่ปรึกษา
52 TKRC21-52 เครื่องอบให้ความร้อน
ไก่ชนพื้นเมือง
1   ด้านสัตว์บก นายวัชรพงษ์ สังข์เงิน ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
นายสหฤทธิ์ แดงขำ  ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายณัฐวุฒิ เปรมจิตร  ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสิงห์บุรี
นายศุภกร ดอกไม้แก้ว  ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายภัทรพงศ์ ปานหิรัญ    อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
นางสาวรดาพร พยัฆฑา   อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสิงห์บุรี
53 TKRC21-53 เครื่องเลี้ยงปูนาอัจฉริยะ 1   ด้านสัตว์น้ำ นายดปัสวิน วิไลวรรณ์  ปวช. 3 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
นายเอกสิทธิ์ สุขประเสริฐ ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์กระจ่าง ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสิงห์บุรี
นางสาวยุวรรณา แซ่เห้อ  ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายกิตติชัย แซ่ตั้ง    อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
นางสาวทัศนีย์ ต๊ะใจ   อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสิงห์บุรี
54 TKRC21-54 เครื่องปลูกเมล็ดพันธ์ 1   ด้านพืชสวน นายกุลพิธาน์ ปลื้มน้อย  ปวส. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
นายธนลักษณ์ ทิมหลำ  ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายเจตนิพัทธ์ สวัสดิ์อำนวยเวช ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสิงห์บุรี
นายธนากร พรเจริญ  ปวส. 1 ผู้ร่วมพัฒนา
นายกฤษณะ บุพศิริ    อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
นางสาวณัฐธภา สิงห์พลับ   อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสิงห์บุรี
55 TKRC21-55 เครื่องเลี้ยงกบอัจฉริยะ 1   ด้านสัตว์ครึ่งบก
ครึ่งน้ำ
นายพัฒธนพล คนพินิจ ปวส. 1 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
นายธนะดล คนเที่ยง ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายปริทัศน์ โกษา  ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสิงห์บุรี
นายวิธวิน หมีสิน  ปวช. 3 ผู้ร่วมพัฒนา
นายชาญวิทย์ ภูมิภาคสุวรรณ   อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
นางสาวดลวรรณ เพ็ชรหงษ์   อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสิงห์บุรี
56 TKRC21-56 เตาเผาถ่านไบโอชาร์ 1   ด้านพืช นายอนุชิต หุนทะเล ปวช. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยสารพัดช่าง
นครราชสีมา
นายภาณุวัฒน์ ฮวดใช้  ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายรัชตะ บัวจรูญ ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายเกียรติศักดิ์ ยิ่งยง  ปวช. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายอัศว์พัชร์ อ่อนทองหลาง   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายประมูล แตงกระโทก   อาจารย์ที่ปรึกษา
57 TKRC21-57 ปุ๋ยน้ำชีวภาพประสิทธิภาพสูง   1 ด้านพืช นายสุรินทร์ กลีบกลาง ปวส. 2 หัวหน้าทีมพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการโนนดินแดง
นางสาวมาลี ใต้คีรี ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวเสน่ห์ มหาวงค์ ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นายอารีย์ แขนสันเทียะ ปวส. 2 ผู้ร่วมพัฒนา
นางสาวชาคริยา แสงสุริยะ   อาจารย์ที่ปรึกษา
นายสุรศักดิ์ ศรีใส   อาจารย์ที่ปรึกษา