Q & A การสมัครเข้าร่วมโครงการ

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: พฤ. 19 ส.ค. 2564 - 12.25 น.

Q: กรณีมีการรวมทีมจากสถาบันการอาชีวศึกษาสองแห่งเป็น 1 ทีม ตามกติกาของการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของผลงานที่พัฒนาขึ้นจะเป็นของสถาบันใด?
A: ในกรณีนี้ ทางโครงการฯ กำหนดให้เป็นการถือสิทธิ์ร่วมกัน ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 2 แห่งที่รวมทีมสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

Q: ทางโครงการฯ ได้มีการกำหนดชั้นปีของนักศึกษาในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่?
A: ไม่ได้กำหนด โดยนักศึกษาอาชีวะ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาด้านการเกษตรทั่วประเทศ และด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวเนื่อง ทุกชั้นปี สามารถสมัครเข้าร่วมเป็น "นักศึกษาผู้ร่วมทีมพัฒนาผลงาน" ได้ แต่ต้องมีที่ปรึกษาและผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่สังกัดให้การรับรองด้วย แต่ควรมีความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

Q: กรณีมีนักศึกษาและที่ปรึกษาของทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มาจากสถาบันการอาชีวศึกษาในสาขาด้านการเกษตรทั้งทีม หรือจากสถาบันการอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวเนื่องทั้งทีม ได้หรือไม่?
A: ได้ แต่ยังคงให้เน้นที่โจทย์ด้านเกษตร และมีเกษตรกรนำร่องที่น้องๆ จะร่วมทำงานด้วย แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต้องการส่งเสริมการทำงานข้ามสถาบันและข้ามสาขาวิชา และมีการจำกัดขอบเขตของสาขา เพื่อให้สอดคล้องต่อการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีด้านเกษตร ด้านอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวเนื่อง มาพัฒนาผลงานเข้าช่วยเหลือการทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่และชุมชนของทีมผู้สมัคร จึงอยากให้มีการรวมทีมในการสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนั้น ทีมใดมีการรวมทีมกับสถาบันการอาชีวศึกษาในสาขาด้านการเกษตรด้วย จะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มตอนพิจารณาคัดเลือก

Q: แต่ละสถาบันการศึกษาตามคุณสมบัติของการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งผลงานสมัครเข้าร่วมได้สถาบันละกี่ผลงาน?
A: ไม่ได้กำหนด แต่ละสถาบันการศึกษาจะส่งผลงานเข้าร่วมกี่ผลงานก็ได้ แต่นักศึกษา 1 ท่าน สามารถร่วมทีมผู้พัฒนาผลงานได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น และอาจารย์ 1 ท่าน สามารถร่วมเป็นที่ปรึกษาได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น